Treść artykułu

POMOC W UREGULOWANIU ZALEGŁOŚCI

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniu 20.03.2015r. weszła w życie Uchwała Nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015-2019” (Dz. Urzęd. Wojew. Mazow z 2015 r., poz. 1888). Do 20 kwietnia 2015r. ZGN zawiadomi pisemnie najemców, upoważnionych do złożenia wniosku, o możliwości przystąpienia do programu obejmującego restrukturyzację zadłużenia istniejącego na koncie finansowym lokali. Stosowny wniosek należy  pobrać w ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 oraz przy ul. Toruńskiej 86 i wypełniony złożyć w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie.

Warunki uczestnictwa w Programie restrukturyzacji zadłużenia.

Prawo do przystąpienia do Programu przysługuje dłużnikom, którzy:

 • na dzień 30 września 2014r. posiadali zadłużenie i posiadają je na koniec miesiąca poprzedzającego termin wysłania zawiadomienia o możliwości przystąpienia do Programu,
 • w terminie do dnia 19 września 2015r. złożą wniosek o restrukturyzację zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu;
 • podpiszą Porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia;
 • nie dewastowali zajmowanego lokalu lub nie wykraczali przeciwko porządkowi domowemu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających podpisanie Porozumienia.

Uczestnikiem Programu może być także każda osoba pełnoletnia, która solidarnie z najemcą lub użytkownikiem lokalu jest zobowiązana do regulowania opłat czynszowych z tytułu najmu lokalu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

Uczestnik Programu ma do wyboru dwa warianty restrukturyzacji zadłużenia.

Wariant I

 • spłata 30% zadłużenia w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Porozumienia,
 • brak zaległości w bieżących opłatach od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania Porozumienia – dotyczy osób, które użytkują lokal na dzień podpisania porozumienia,
 • terminowe wnoszenie bieżących opłat, w okresie czterech lat od dnia podpisania Porozumienia, przy czym w każdym roku uczestnictwa w Programie, dopuszczalna jest maksymalnie dwukrotna zwłoka w opłatach, jednak nie dłuższa niż 21 dni – dotyczy osób, które użytkują lokal na dzień podpisania porozumienia,
 • umorzenie 70% zadłużenia nastąpi po wywiązaniu się z warunków Porozumienia, w terminie określonym w Porozumieniu. 

 

 

 

Wariant II

 • spłata 50% zadłużenia w miesięcznych ratach, w trakcie obowiązywania Programu, nie później niż do 30 września 2019 r. Wysokość rat i terminy ich zapłaty zostaną określone w Porozumieniu.
 • brak zaległości w bieżących opłatach od dnia złożenia wniosku do dnia  podpisania Porozumienia – dotyczy osób, które użytkują lokal na dzień podpisania porozumienia,
 • terminowe wnoszenie bieżących opłat, w okresie czterech lat od dnia podpisania Porozumienia, przy czym w każdym roku uczestnictwa w Programie, dopuszczalna jest maksymalnie dwukrotna zwłoka w opłatach, jednak nie dłuższa niż 21 dni,
 • umorzenie pozostałego 50% zadłużenia nastąpi w terminie określonym Porozumieniem, po wywiązaniu się z warunków Porozumienia, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • warunek terminowego wnoszenia bieżących opłat nie dotyczy tych uczestników Programu, którzy na dzień podpisania Porozumienia nie użytkują lokalu.

 

UWAGA!

W przypadku niedotrzymania przez dłużnika któregokolwiek z warunków określonych w Porozumieniu, Porozumienie wygasa, a całe zadłużenie na dzień złożenia wniosku staje się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami.

Umorzenie części zadłużenia spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.