Treść artykułu

Pisemny ograniczony przetarg publiczny na najem lokali mieszkalnych.

 

ZARZĄDZENIE NR 731/2017

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 19 kwietnia 2017  r.

 

w sprawie pisemnego ograniczonego przetargu publicznego na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260), zgodnie z § 34 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 oraz § 35 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132, poz. 3937 z późn. zm. ) oraz w związku z § 1 pkt 3 zarządzenia Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa, zarządza się, co następuje:

 

 • 1. 1. Przeznacza się do oddania w najem lokale mieszkalne wybudowane po 1995 r., o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, wymienione w wykazie lokali, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, w drodze ograniczonego pisemnego przetargu publicznego. Przetarg dotyczy następujących lokali:

1) ul. Ząbkowska 22/24/26 m. 3;

2) ul. Ząbkowska 22/24/26 m. 34;

3) ul. Ząbkowska 23/25 m. 22;

4) ul. Ząbkowska 23/25 m. 38;

5) ul. Ząbkowska 23/25 m. 42;

6) ul. Ząbkowska 23/25 m. 43;

7) ul. Ząbkowska 23/25 m. 45;

8) ul. Ząbkowska 23/25 m. 75;

9) ul. Ząbkowska 23/25 m. 85;

10) ul. Ząbkowska 23/25 m. 88;

11) ul. Ząbkowska 23/25 m. 89;

12) ul. Ząbkowska 23/25 m. 121;

13) ul. Meissnera 7 m. 15;

14) ul. Meissnera 9 m. 45;

15) ul. Marii Kazimiery 18 m. 141;

16) ul. Marii Kazimiery 20 m. 26.

 1. Przetarg ograniczony jest do osób fizycznych, które:
 • zobowiążą się rozwiązać umowę najmu i opróżnić samodzielny lokal wynajmowany z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy albo
 • zobowiążą się rozwiązać umowę najmu i opróżnić samodzielny lokal wynajmowany z mieszkaniowego zasobu Towarzystw Budownictwa Społecznego, w którym jedynym podmiotem partycypującym w kosztach budowy lokalu jest m.st. Warszawa albo
 • zobowiążą się rozwiązać umowę najmu i opróżnić samodzielny lokal wynajmowany z mieszkaniowego zasobu Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz przenieść na rzecz m.st. Warszawy prawa i obowiązki wynikające z umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie m.st. Warszawy albo
 • zobowiążą się przenieść na rzecz m.st. Warszawy prawo własności lokalu znajdującego się na terenie m.st. Warszawy.
  1. Lokale oferowane przez uczestników przetargu winny spełniać warunki, o których mowa w regulaminie pisemnego ograniczonego przetargu publicznego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
  2. Zatwierdza się:
 • wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
 • regulamin pisemnego ograniczonego przetargu publicznego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
 • wzór formularza oferty, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
 • ogłoszenie o przetargu, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

 • 2.1. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 45 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz Dzielnic, na tablicy ogłoszeń w Biurze Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy, na tablicach ogłoszeń w urzędach dzielnic m.st. Warszawy oraz w budynkach administrowanych przez m.st. Warszawa.
 1. Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją”, do przeprowadzenia przetargu i wyboru ofert w składzie:

1) Mariusz Kowal – Przewodniczący Komisji;

2) Agnieszka Kerner – zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Joanna Maj – sekretarz Komisji;

4)Aleksandra Pawełkiewicz – członek Komisji;

5) Marek Wytyczak – członek Komisji;

6) Bogumiła Zalewska – członek Komisji;

7) Dorota Michalicka – członek Komisji.

8) Magdalena Stefaniuk – członek Komisji.

 

 • 3.1. Stawka czynszu z tytułu najmu lokali wymienionych w wykazie lokali przeznaczonych do oddania w najem, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, wynosi: 12,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali w budynkach przy ul. Meissnera 7 i 9, Marii Kazimiery 18 i 20 oraz 11,09 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali w budynkach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz przy ul. ul. Ząbkowskiej 23/25.
 1. Właściciel może podwyższyć stawkę czynszu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1303/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2017 ( Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5).

 

 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy i Komisji Przetargowej.

 

 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

 

 

 

Link do strony  ograniczonego przetargu publicznego na najem lokali mieszkalnych.

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BCBA5D22-6088-4552-8939-1B179E2C52D1,frameless.htm