Treść artykułu

Pielęgnacja zieleni

Postępowani o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

nr sprawy: ZGN-P-31/18

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1, 1a, 1b do SIWZ.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4, 4a, 4b do SIWZ.
 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30.00.00-3 
 4. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

część 1 Rejon Zespołu Eksploatacji Targówek

– część 2 Rejon Zespołu Eksploatacji Bródno

część 3 Rejon Zespołu Terenów Publicznych

 1. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.

Część I. Wartość zamówienia podstawowego – 432 249,33 zł netto (bez VAT) łącznie na wszystkie części, wartość zamówienia uzupełniającego na usługi – 216 124,66 zł netto (bez VAT).

Część II Wartość zamówienia podstawowego – 456 187,90 zł netto (bez VAT) łącznie na wszystkie części, wartość zamówienia uzupełniającego na usługi – 228 093,95 zł netto (bez VAT)

Część III Wartość zamówienia podstawowego – 42 592,59 zł netto (bez VAT) łącznie na wszystkie części, wartość zamówienia uzupełniającego na usługi – 21 296,29 zł netto (bez VAT).

 1. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a:
 3. Części 1: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 4. Części 2: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 5. Części 3: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 osobę wykonującą czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

 

IV.       Termin wykonania zamówienia.

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2019r.

 

Pliki:

SIWZ-zieleń.docx (134 pobrania) ;

Formularz-cenowy-na-2019-teren-publiczny.xls (126 pobrań) ;

Formularz-cenowy-na-2019-ZE-Targówek.xls (113 pobrań) ;

FORMULARZ-OFERTOWY-2019-Rejon-Bródno.xlsx (125 pobrań) ;

Wzór-umowy-zał-4-zielen.doc (108 pobrań) ;

Wzór-umowy-zał-4a.doc (100 pobrań) ;

Wzór-umowy-zał-4b.doc (100 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ-4.doc (117 pobrań) ;

zał-nr-6-do-SIWZ.doc (113 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał-3.doc (93 pobrania) ;

Załacznik-zobowiązanie-3.doc (105 pobrań) ;

 

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – brutto
1 036 000,00

I cześć 490 000,00 zł

II część 500 000,00 zł

III cześć 46 000,00 zł

Zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp podczas otwarcia ofert podaje się – nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Oferty złożone w postępowaniu:

Część I:

Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. WarszawyRejon Zespołu Eksploatacji Targówek

 1. AGAdendron sp.j. ul. Rybna 26 05-090 Raszyn (oferta nr 1):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 522 027,66 zł

Aspekt społeczny – 4 osoby

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 1. AG-Complex sp. z o.o. ul. Płytowa 14 03-046 Warszawa (oferta nr 2):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 1 089 515,98 zł

Aspekt społeczny – 4 osoby

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 1. P.K EKO-TRANS-ODPADY sp. z o.o. Sp.K. ul. Płochocińska 23, 03-044 Warszawa (oferta nr 3):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 498 394,68 zł

Aspekt społeczny – 5 osób

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2018r.

Część II:

Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. WarszawyRejon Zespołu Eksploatacji Bródno

 1. AGAdendron sp.j. ul. Rybna 26 05-090 Raszyn (oferta nr 1):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 550 976,53 zł

Aspekt społeczny – 4 osoby

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 1. AG-Complex sp. z o.o. ul. Płytowa 14 03-046 Warszawa (oferta nr 2):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 1 085 312,74zł

Aspekt społeczny – 4 osoby

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 1. P.K EKO-TRANS-ODPADY sp. z o.o. Sp.K. ul. Płochocińska 23, 03-044 Warszawa (oferta nr 3):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 512 488,97 zł

Aspekt społeczny – 5 osób

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2018r.

 

 

 

 

 

Część III:

Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy

 1. AG-Complex sp. z o.o. ul. Płytowa 14 03-046 Warszawa (oferta nr 1):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 105 301,52 zł

Aspekt społeczny – 3 osoby

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 1. P.K EKO-TRANS-ODPADY sp. z o.o. Sp.K. ul. Płochocińska 23, 03-044 Warszawa (oferta nr 2):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 45 934,99 zł

Aspekt społeczny – 3 osoby

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.