Treść artykułu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE PRZY UL. BARDOWSKIEGO/SKORPIONA

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy informuje,   że    nieruchomość stanowiąca własność Miasta stołecznego Warszawy,   położona   w    Warszawie  przy  ulicy Bardowskiego/Skorpiona w  Dzielnicy Targówek, ,oznaczona jako działka ewidencyjna nr 8/7 z obrębu 4-11-08  o  powierzchni  41 470 m2,wraz ze zbiornikiem  retencyjno-rekreacyjnym została przeznaczona do wydzierżawienia  na okres trzech lat w drodze konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej związanej z zaspakajaniem potrzeb lokalnej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji przeciwpowodziowej zbiornika wodnego.

Minimalny ryczałt miesięczny  czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiący kwotę wywoławczą dla oferentów wynosił będzie :

1)   w  okresie od kwietnia do października ryczałt miesięczny w kwocie -7 997.76 + podatek  VAT

2)  w okresie od  listopada do marca  ryczałt miesięczny w kwocie – 3 855,12 + podatek VAT      Stawki  czynszu  będą  aktualizowane  w IV  kwartale  każdego roku kalendarzowego z mocą      obowiązującą od 1 stycznia następnego  roku  kalendarzowego  według   wskaźnika  wzrostu   cen  towarów  i  usług   konsumpcyjnych   za  trzy   kwartały   w  stosunku  do analogicznego  okresu   poprzedniego  ogłaszanego  przez  Prezesa  GUS,  przy  czym pierwsza  aktualizacja   nastąpi odpowiednio od 1 stycznia  2018 roku.

Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  wniesienie  wadium na  konto   Banku  na  nr  rachunku: Nr 97 1030 1508 0000 0005 5087 0053, z dopiskiem na przelewie: „Wadium – Dzierżawa obiektu   Bardowskiego/Skorpiona” w wysokości 10 000,00zł.(słownie: dziesięć tysięcy zł.00/100) najpóźniej do dnia 21.03.2017r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach gwarantujących jej nienaruszalność z napisem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

  1. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

Konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości w Warszawie przy ul. Bardowskiego/Skorpiona”

bezpośrednio w siedzibie Wydzierżawiającego tj. Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w sekretariacie, ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2017r. do godz. 1500..Oferty zawierać muszą komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursowym.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa w dniu 22.03.2017r. w pokoju nr 3 o godz. 10:30

Przed  przystąpieniem  do  konkursu  należy zapoznać się  z   Regulaminem konkursowym dostępnym na stronie internetowej ZGN Targówek: www.zgntargowek.pl

 

Dodatkowe   informacje  o   nieruchomości   można  uzyskać  pod   numerem  telefonu  22 594 07 07

w okresie do upływu terminu składania ofert.

 

W postępowaniu konkursowym wpłynęła jedna oferta:

MF Sport Kazalski Tuliszka Sp. jawna, ul. Kazury 6/74, 02-795 warszawa.

30.03.2017 r przystąpiono do trzecirgo etapu – negocjacje.

W dniu 05.04.2017 została podpisana z ww. Sp. umowa dzierżawy na okres 3 lat.

 

Załączniki:

–  Regulamin konkursu,                                                  Konkurs-Bardowskiego-003.doc (211 pobrań)

– załącznik nr 1 – załącznik graficzny,                         Załącznik-nr-1-Mapa-zbiornik-Bardowskiego.pdf (200 pobrań)

– załącznik nr 2 – wykaz osób i doświadczenia,        Załącznik-nr-2-Wykaz-osób-i-doświadczenia.doc (183 pobrania)

– załącznik nr 3 – wykaz wykonawców,                      Załącznik-nr-3-Wykaz-wykonawców.xlsx (187 pobrań)

– załącznik nr 5 – wykaz środków trwałych,              Załącznik-nr-5-Wykaz-środków-trwałych-Bardowskiego.xlsx (180 pobrań)

– załącznik nr 6 – projekt umowy                               Umowa-dzierżawy-ostateczna-formaZbiornik-Bardowskiego.doc (184 pobrania)

– załącznik nr 7 – formularz oferty                             Załącznik-Nr-7-formularz-oferty.docx (187 pobrań)

 

Link do ogłoszenia listy