Treść artykułu

Ochrona Targowisk

[cherry_row type=”full-width” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto” parallax_speed=”1.5″ parallax_invert=”no” min_height=”300″ speed=”1.5″ invert=”no”]

[cherry_col size_md=”12″ size_xs=”none” size_sm=”none” size_lg=”none” offset_xs=”none” offset_sm=”none” offset_md=”none” offset_lg=”none” pull_xs=”none” pull_sm=”none” pull_md=”none” pull_lg=”none” push_xs=”none” push_sm=”none” push_md=”none” push_lg=”none” collapse=”no” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto”]

[mp_text]

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną,

pn.:

„Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Trockiej 8, Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie”

Postanowienia ogólne

 

1. Informacja o Zamawiającym

 

Zamawiającym jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gościeradowskiej 5 03-535 Warszawa, w imieniu, którego postępowanie prowadzi Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (BIiPI) we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu m.st. Warszawy, przy udziale komisji przetargowej.

 

Regon: 016451807

NIP: 524-25-22-012

 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

1)      w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię nazwisko: Bogdan Mroziński

stanowisko służbowe: Kierownik Zespołu Targowisk i Parkingów

tel.: (0-22) 594-07-07

 

2)      w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

imię nazwisko: Tomasz Faliszewski

    stanowisko służbowe: Inspektor ds. Zamówień Publicznych

tel.: (0-22) 679-41-64

 

3. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w art. 91 a ustawy.

 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

 

4.1.      Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

4.2.      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.3.   Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.

 

 

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

 

Zapisy-SIWZ-na-ochronę-targowisk-z-aukcją.doc (295 pobrań) ;

Załącznik-nr-1-do-SIWZ.doc (270 pobrań) ;

Załącznik-nr-3-do-SIWZ.doc (267 pobrań) ;

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.doc (262 pobrania) ;

Załącznik-nr-5-do-SIWZ.doc (255 pobrań) ;

Załącznik-nr-6-do-SIWZ.doc (263 pobrania) ;

Załącznik-nr-7-do-oferty.doc (271 pobrań)

 

 

[/mp_text]

[/cherry_col]

[/cherry_row]