Treść artykułu

Ochrona Targowisk

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

nr sprawy: ZGN-P-2/18

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia.
 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 4. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy
ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy
ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.00.00-4
 4. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwości udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6. Wartość zamówienia podstawowego – 163 110,00 zł netto (bez VAT), całkowita wartość zamówienia – 244 665,00 zł netto (bez VAT)
 7. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a:
 9. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

 

IV.       Termin wykonania zamówienia.

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 01.03.2018r. umowy do 31.07.2018r.

 

Pliki:

SIWZ-ochrona.docx (138 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ-1.doc (115 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał-1.doc (105 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie-1.doc (112 pobrań) ;

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-ochrona.doc (113 pobrań) ;

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.doc (116 pobrań) ;

Załącznik-nr-6-do-SIWZ.doc (115 pobrań) ;

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-formularz-cenowy.doc (116 pobrań)

 

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – brutto 200 625,30 zł

Zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp podczas otwarcia ofert podaje się – nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Oferty złożone w postępowaniu:

 1. K.S.O. MORO Bogdan Wodzyński, 95-100 Zgierz ul. Armii Krajowej 2 (oferta nr 1):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 119 711,96 zł

Aspekt społeczny – 8 osób

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.07.2018r.

 1. MAXUS sp.z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź – Lider konsorcjum

MM SERWICE MONITORING sp. zo.o. ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź (oferta nr 2):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 123 909,18zł

Aspekt społeczny – 4 osoby

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.07.2018r.