Treść artykułu

Ochrona fizyczna targowisk

 

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną,

pn.:

„Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Trockiej 8, Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie

Zamawiającym jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gościeradowskiej 5 03-535 Warszawa, w imieniu, którego postępowanie prowadzi Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (BIiPI) we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu m.st. Warszawy, przy udziale komisji przetargowej.

 

Regon: 016451807

NIP: 524-25-22-012

 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

  • w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię nazwisko: Bogdan Mroziński

stanowisko służbowe: Kierownik Zespołu Targowisk i Parkingów

tel.: (0-22) 594-07-07

 

  • w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

imię nazwisko: Tomasz Faliszewski

stanowisko służbowe: Inspektor ds. Zamówień Publicznych

tel.: (0-22) 679-41-64

 

3. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w art. 91 a ustawy.

 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

 

4.1.      Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

4.2.      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.3.   Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.

 

 

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

 

Zamawiającym jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gościeradowskiej 5 kod pocztowy 03-535 Warszawa

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek: 900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Uwaga: Przesłanie dokumentów po godzinach pracy Zakładu, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia roboczego zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów.

 

5.2.   Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są
w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów określonych
w pkt 5.3.

5.3.   Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres i w godzinach pracy, podanych w pkt 5.1. SIWZ, przed upływem terminu na ich składanie i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

5.4.   Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

5.5.   Zgodnie z art. 91b Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

5.6    W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

SIWZ-Ochrona-Targowisk-ZGN-Targówek.pdf (393 pobrania) Pytania-i-odpowiedzi.doc (251 pobrań)