Treść artykułu

Nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat – św. Wincentego 90 A

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 22 czerwca 2021 r. do dnia 13 lipca czerwca 2021 r.

Adres
i oznaczenie nieruchomości
Pow.
nierucho
mości
Opis nieruchomości
Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy
Przeznaczenie nieruchomości,

sposób jej zagospodarowania

Zasady aktualizacji opłat
 

ul. św. Wincentego 90 A

 

dz. ew. nr  7 /1

obręb 4-09-31

 

 

13,00 m2

Grunt niezabudowany z przeznaczeniem dla podmiotów gospodarczych prowadzących handel przy ul. św. Wincentego. Dotychczasowa stawka dzierżawy gruntu wynosi 15,00 zł. za m2+23%VAT- płatny w stosunku miesięcznym do 10-ego każdego miesiąca. Na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na gruncie o pow. 13,00 m2 znajduje się magazyn blaszany do przechowywania wiązanek i kwiatów. Aktualizacja  czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku,    z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. Grunt użytkowany przez obecnego użytkownika.