Treść artykułu

Konkurs – Najem lokali użytkowych

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy  na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014  Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych   na okres dłuższy  niż 3 lata  i nie dłuższy  niż 10 lat ( z późn.  zm.) oraz Uchwały nr 1681/17 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 08.03.2017 r. w sprawie  określenia rodzajów pożądanych usług rzemieślniczych, w tym usług unikatowych i zanikających  na terenie Dzielnicy Targówek oraz ustalenia minimalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów świadczących te usługi ogłasza konkurs profilowany na wynajem 3 wolnych lokali użytkowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Targówek  na okres do 3 lat na rzecz podmiotów świadczących usługi rzemieślnicze według wykazu stanowiącego załącznik do uchwały nr 1681/17 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 08.03.2017 r.

 

  • Lokal użytkowy w budynku przy ul. Dziewanny 7 w Warszawie

powierzchnia  lokalu       –      17,90 m2

usytuowanie                    –      parter  w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –      inst. wod – kan, elektryczność

stan techniczny lokalu    –   do remontu

minimalna  stawka czynszowa  netto –  5,00  zł/m2

wysokość wadium    –  89,50 zł

okres związania  ofertą   –   do  60  dni

 

  • Lokal użytkowy U-1 w budynku przy ul. Święciańskiej 12

powierzchnia  lokalu      –     14,20 m2

usytuowanie                   –      parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                  –      instalacja  elektryczna

stan techniczny lokalu   –   do remontu

minimalna  stawka czynszowa  netto –  5,00 zł/m2

wysokość wadium    –  71,00 zł

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

  • Lokal użytkowy U-2 w budynku przy ul. Święciańskiej 12

powierzchnia  lokalu      –     35,30 m2

usytuowanie                   –      suterena w budynku mieszkalnym, wejście od podwórza

wyposażenie                  –      instalacja wod-kan., elektryczna

stan techniczny lokalu   –   do remontu

minimalna  stawka czynszowa  netto –  5,00 zł/m2

wysokość wadium    –  176,50 zł

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

W/w lokale przeznaczone są na prowadzenie działalności usługowej w zakresie: introligatorstwo, kaletnictwo, krawiectwo, kuśnierstwo, grawerstwo (z wyłączeniem pracowni jubilerskich), maglowanie, szewstwo, rymarstwo, szklarstwo, tapicerstwo, tkactwo, naprawa maszyn do szycia, stolarstwo, zegarmistrzostwo, ceramika artystyczna, renowacja antyków.

 

Wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy ul. Gościeradowska 5  03-535 Warszawa – nr  97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.

 

Osobą upoważnioną do udzielenia niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającymi zapoznanie się ze stanem technicznym lokali jest Pani Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy przy  ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie,  pok. 14, tel. 22-679-41-76, w godz. 1000–  1400.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy przy  ul. Gościeradowskiej 5, pokój nr 15, w terminie  od dnia 16.07.2018 r.  do dnia 06.08.2018 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi  się w dniu 06.08.2018 r. o godz. 1030 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5  w Warszawie, pokój  nr 3.

 

Szczegółowe zasady  konkursu oraz warunki najmu lokali zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych położonych w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty, wzór umowy najmu jest dostępny na stronie internetowej: Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy www.targowek. waw.pl      i Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. www.zgntargowek.pl

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu  oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Pliki:

regulamin_konkursu.doc (101 pobrań) ;

druk-oferty.doc (95 pobrań) ;

wzór-umowy-najmu.doc (96 pobrań)