Treść artykułu

Nabór na stanowisko: INSPEKTORA DS. ZIELENI

 

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy

ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

 

na stanowisko

INSPEKTORA DS. ZIELENI

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Główne odpowiedzialności:

1)       dokonywanie przeglądów terenów zieleni będących we władaniu ZGN Targówek i sporządzanie protokołów typowania usług i robót ogrodniczych,

2)       inwentaryzacja zieleni,

3)       przygotowanie i kompletowanie materiałów przetargowych na prace prowadzone w zakresie pielęgnacji zieleni
i konserwacji placów zabaw,

4)       wprowadzenie wykonawcy na wykonanie usług i robót, nadzorowanie ich realizacji w zakresie terminów i jakości, dokonywanie odbioru prac,

5)       przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji w sprawach usuwania drzew oraz realizacja wydanych decyzji.

Charakterystyka pracy:

1)       nadzorowanie usuwania awarii w drzewostanie na terenach będących we władaniu ZGN Targówek,

2)       przygotowanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pism dotyczących zagadnień związanych z zielenią osiedlową
i miejską,

3)       planowanie harmonogramów miesięcznych prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych zieleni dla firmy związanej umową z ZGN Targówek w zakresie pielęgnacji zieleni i konserwacji placów zabaw z uwzględnieniem możliwości finansowych oraz wniosków wspólnot mieszkaniowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                            

 

Miejsce pracy: Praca w budynku ZGN oraz na terenie Dzielnicy Targówek. Bezpieczne warunki pracy. Budynek I – piętrowy. Budynek nieprzystosowany do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Brak windy.

  Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych,   przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz z przemieszczeniem się po terenie administrowanym przez ZGN.

Wymagania niezbędne:
 

·   obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.902
z późn. zm.) [1] ;

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·   nieposzlakowana opinia;

·   wykształcenie wyższe kierunkowe;

·   staż pracy – co najmniej 2 lata.

 

Wymagania dodatkowe:
 

·   uprawnienia w zakresie inspektora nadzoru terenów zieleni;

·   wiedza specjalistyczna z zakresu pracy w samorządowych jednostkach budżetowych;

·   znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku m.in. ustawy o pracownikach samorządowych, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa kodeks postepowania administracyjnego, ustawa
o ochronie danych osobowych, rozporządzeń wykonawczych do wymienionych ustaw;

·   umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
·         curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

·         list motywacyjny,

·         kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

·         kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·         kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

·         oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie,

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych –  podpisane własnoręcznie,

·         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie,

·         kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy oraz przedstawionych dokumentach dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)” – podpisaną własnoręcznie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście lub przesłanie ich za pomocą operatora pocztowego na podany poniżej adres w terminie do 29.06.2018 r.

 

Adres składania dokumentów

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa,

Sekretariat, pokój nr 15

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. 02/2018 + imię i nazwisko Kandydata”

 

[1] w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)