Treść artykułu

Nabór na stanowisko – ds. informatyki

 

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

ds. informatyki.
 Wymagania niezbędne dotyczące doświadczenia zawodowego oraz główne zadania:
1)      wiedza z obszaru technologii baz danych,

2)      znajomość zagadnień z zakresu systemów finansowo-księgowych,

3)      prowadzenie strony internetowej jednostki,

4)      zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów,

5)      ochrona systemów i danych, tworzenie kopii zapasowych i ich archiwizacja,

6)      zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów i sieci przed atakami wirusów,

7)      administrowanie serwerami i siecią,

8)      wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych Windows,

9)      instalowanie systemów i programów komputerowych,

10)    zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy,

11)    wsparcie techniczne pracowników w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem i sprzętem,

12)    prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu komputerowego jednostki,

13)    dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego,

14)    analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia jednostki w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                             

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Budynek I – piętrowy. Budynek nie przystosowany do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Brak windy. Toaleta niedostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, obsługą urządzeń biurowych oraz z przemieszczeniem się pomiędzy siedzibami Urzędu i wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

Wymagania niezbędne:
·        obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282)),

·        wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,

·        min. 4-letnie doświadczenie zawodowe,

·        niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 Wymagania dodatkowe:
·        znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony systemów informatycznych,

·        znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

·        w szczególności znajomość programów: JST Budżet, Płatnik, ZSI Granit, pakiet oprogramowania firmy INFO-SYSTEM,

·        umiejętność rozwiązywania problemów z systemami Windows w Domenie MS AD,

·        umiejętność rozwiązywania problemów z pakietem MS Office,

·        znajomość baz danych: MS, SQL, Firebird,

·        odpowiedzialność, pracowitość, uczciwość, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,

·        obsługa urządzeń biurowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
·        curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

·        list motywacyjny,

·        kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

·        kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·        kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

·        oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie,

·        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,

·        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie,

·        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)” – podpisaną własnoręcznie.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście lub przesłanie ich za pomocą operatora pocztowego na podany poniżej adres w terminie do dnia 29.11.2019 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
 „Nr Ref. 05/2019 + imię i nazwisko Kandydata”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy