Treść artykułu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – ds. informatyki

 syrenka  

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

ds. informatyki.
 

Wymagania niezbędne dotyczące doświadczenia zawodowego oraz główne zadania:

1)     znajomość zagadnień z zakresu systemów finansowo-księgowych,

2)     wiedza z obszaru technologii baz danych,

3)     prowadzenie strony internetowej jednostki,

4)     zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów,

5)     ochrona systemów i danych, tworzenie kopii zapasowych i ich archiwizacja,

6)     zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów i sieci przed atakami wirusów,

7)     administrowanie serwerami i siecią,

8)     wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych Windows,

9)     instalowanie systemów i programów komputerowych,

10)   zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy,

11)   wsparcie techniczne pracowników w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem i sprzętem,

12)   prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu komputerowego jednostki,

13)   dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego,

14)   analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia jednostki w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                             

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Budynek I – piętrowy. Budynek nie przystosowany do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Brak windy.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz z przemieszczeniem się pomiędzy siedzibami Urzędu i wewnątrz budynku.

Wymagania niezbędne:
·          obywatelstwo polskie,

·          wykształcenie wyższe informatyczne,

·          min. 4-letnie doświadczenie zawodowe,

·          niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

·          znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony systemów informatycznych,

·          znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

·          odpowiedzialność, pracowitość, uczciwość, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,

·          obsługa urządzeń biurowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia

·

·          życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,

·          kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

·          kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,

·          kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

·          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*,

·          podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

·          osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Krajowego Rejestru Karnego,

·          podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych j.t.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2135”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 24.06.2016 r.
na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
 „Nr Ref. 01/KA/2016”.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 24.06.2016 r.

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy

 

specjalista-ds-informatyki-ogloszenie.rtf (233 pobrania)