Treść artykułu

Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Ks. Ziemowita 6a w Warszawie – ZGN-P-3-2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – e38e3775-3a7c-43a2-8baa-c2d6f9caad29

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00066049/01

Data ogłoszenia: 2022-02-23

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Ks. Ziemowita 6a w Warszawie.

Termin składania ofert: 2022-03-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2022-03-10 10:30

 

Do pobrania: