Treść artykułu

Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Ks. Ziemowita 10 w Warszawie – ZGN-P-4-2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 1a221b00-fbe1-4008-adc6-0fe948f6e7f9

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00066151/01

Data ogłoszenia: 2022-02-23

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Ks. Ziemowita 10 w Warszawie.

Termin składania ofert: 2022-03-10 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2022-03-10 11:30

 

Do pobrania: