Treść artykułu

Montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Handlowej 48 w Warszawie – ZGN-P-18-21

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-f1e8dcbb-30b0-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 9950c264-e802-49ce-a636-49e2460f0d61

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00236429/01

Data ogłoszenia: 2021-10-19

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Handlowej 48 w Warszawie

Termin składania ofert: 2021-11-04 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-11-04 11:30

 

Do pobrania: