Treść artykułu

Montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Borzymowskiej 13 w Warszawie – ZGN-P-17-21

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-a73cd29c-30a9-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 24a55fbb-2229-4d03-ba48-a75a9bdc8703

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00236181/01

Data ogłoszenia: 2021-10-19

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Borzymowskiej 13 w Warszawie

Termin składania ofert: 2021-11-04 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-11-04 10:30

 

Do pobrania: