Treść artykułu

Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 – Placówka Wsparcia Dziennego – ZGN-P-11-21

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-8fd48751-e2da-11eb-b885-f28f91688073

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 256b1b0f-988d-4002-a668-5e915aba1ea1

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110610/01

Data ogłoszenia: 2021-07-12

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 – Placówka Wsparcia Dziennego

Termin składania ofert: 2021-07-26 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 10:30

 

Do pobrania: