Treść artykułu

Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na
Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w siedzibach jednostek przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie”.

 

nr sprawy: ZGN-P-24/18

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w siedzibach jednostek przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie.

 

Prace należy wykonać zgodnie z:

 1. a) projektami wykonawczymi,
 2. b) przedmiarami robót,
 3. c) Zakres robót przewidzianych do wykonania zawierają projekty techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ,
 4. d) Czynności, o których mowa w pkt. a, b niniejszej specyfikacji mają być wykonywane:

– zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 poz. 151 z późń zm.),

wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,

       – zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

 1. e) Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
  na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
 2. f) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych).

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45311200-2, 45315700-5, 45311000-0, 45314200-0, 45314320-0,
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 5. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 8 osób wykonujących czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.       Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do max. 14.12.2018r.

Pliki:

SIWZ-modernizacji-elektrycznej.docx (121 pobrań) ;

opis-przedmiotu-zamówienia-Gościeradowska-5.pdf (212 pobrań) ;

opis-przedmiotu-zamówienia-Toruńska-86.pdf (174 pobrania) ;

Projekt-Gościeradowska-5.pdf (169 pobrań) ;

Projekt-Toruńsk-86.pdf (119 pobrań) ;

kosztorys-Gościeradowska.pdf (198 pobrań) ;

kosztorys-Toruńska-86.pdf (162 pobrania) ;

Zał-nr-4-do-SIWZ.doc (93 pobrania) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ.doc (83 pobrania) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ.doc (77 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał.doc (79 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie.doc (92 pobrania) ;

 

Warszawa 4.10.2018r

Odpowiedzi na pytania do postępowania nr ZGN-P-24/18

Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w siedzibach jednostek przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie”:

Pytanie 1.

Wnosimy o przeanalizowanie ilości kabla YDY 3×2,5mm ujętego w kosztorysach. Naszym zdaniem, po weryfikacji projektu elektrycznego, jego ilość jest przewymiarowana 4-krotnie.

Odpowiedź  – Należy przyjąć ilość kabla YDY 3×2,5 mm zgodnie z załączonym przedmiarem.

Pytanie 2.

Czy w ofercie należy uwzględnić kable krosowa do połączenia centrali telefonicznej (jeżeli tak, to jakiego rodzaju, długości i w jakiej ilości), czy zakres ten leży po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź – Nie , połączenie pomiędzy głowicą telekomunikacyjną a centralą telefoniczną zostanie wykonane przez operatora telekomunikacyjnego.

Pytanie 3.

Czy w ofercie należy uwzględnić kable krosowa do gniazd abonenckich (jeżeli tak, to jakiej długości i w jakiej ilości)?

Odpowiedź- Tak należy uwzględnić połączenia do gniazd abonenckich o długości wystarczającej do wykonania połączeń w obrysie szafy stanowiącej Główny Punkt Dystrybucyjny w ilości odpowiedniej do wyprowadzeń.

Pozdrawiam

Tadeusz Domeradzki

 

Warszawa 5.10.2018

 

Przetarg nr sprawy: ZGN-P-24/18

„Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w siedzibach jednostek przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie”.

 

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie czy okablowanie FTP kat. 6A od punktu dystrybucyjnego do gniazd wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. W przedmiarach dział nr 6 oprzewodowanie instalacji teletechnicznych jest pusty nie zawiera żadnych pozycji. Proszę o modyfikację przedmiaru lub informacje w jaki sposób należy brakujące czynności doliczyć do oferty.

odpowiedź. okablowanie FTP kat. 6A od punktu dystrybucyjnego do gniazd nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia ponieważ zostało wykonane w I etapie robót.

 

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w siedzibach jednostek przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – brutto
658 050,00 zł

Zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp podczas otwarcia ofert podaje się – nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Oferty złożone w postępowaniu:

 1. EL-BUD Stanisław Bereda ul. Batorego 4, 05-250 Radzymin (oferta nr 1):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 921 078,91 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 07.12.2018r.

 1. ENERGOBUD Edward Tomaszewski ul. Górna 37, 05-400 Otwock (oferta nr 2):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 640 000,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 07.12.2018r.

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr  487/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5.06.2007 roku
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Znak sprawy: ZGN-P-7/17
Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa
Przedmiot zamówienia Modernizację instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w siedzibach jednostek przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Numer części*
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano * ENERGOBUD
Edward Tomaszewski
ul. Górna 37
05-400 Otwock
Uzasadnienie wyboru oferty* kryterium cena za wykonanie zamówienia otrzymała 60,00
punktów, w kryterium termin wykonania zamówienia – 40,00 punktów. Łącznie otrzymała 100,00 punktów.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*
Nr oferty Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba pkt w kryterium ………………. Liczba pkt w kryterium ……………….. Liczba pkt w kryterium ……………… Razem
1 EL-BUD
Stanisław Bereda
ul. Batorego 4
05-250 Radzymin
41,69 40,00 81,69
2 ENERGOBUD
Edward Tomaszewski
ul. Górna 37
05-400 Otwock
60,00 40,00 100,00
3
4
5
6
*) W przypadku zamówień częściowych należy wypełnić oddzielnie dla każdej części
Podpis Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej