Treść artykułu

Likwidacji powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzymińskiej 154 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w związku ze zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na dom pobytu dziennego dla seniorów. – ZGN-P-14-21

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-7039f3ac-0c91-11ec-b885-f28f91688073

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – fec6a67e-004d-4b71-a521-dafac26a1ba9

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144567/01

Data ogłoszenia: 2021-09-03

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Likwidacji powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzymińskiej 154 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w związku ze zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na dom pobytu dziennego dla seniorów.

Termin składania ofert: 2021-09-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-09-14 10:30

 

Do pobrania: