Treść artykułu

Konserwacja zieleni

[cherry_row type=”full-width” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto” parallax_speed=”1.5″ parallax_invert=”no” min_height=”300″ speed=”1.5″ invert=”no”]

[cherry_col size_md=”12″ size_xs=”none” size_sm=”none” size_lg=”none” offset_xs=”none” offset_sm=”none” offset_md=”none” offset_lg=”none” pull_xs=”none” pull_sm=”none” pull_md=”none” pull_lg=”none” push_xs=”none” push_sm=”none” push_md=”none” push_lg=”none” collapse=”no” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto”]

[mp_text]

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną,

pn.:

„Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”

Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym

 

Zamawiającym jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gościeradowskiej 5 03-535 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (BIiPI) we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu m.st. Warszawy, przy udziale komisji przetargowej.

 

 

Regon: 016451807

 

NIP: 524-25-22-012

 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

 

1)      w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

 

imię nazwisko: Ewa Prusińska

 

stanowisko służbowe: Kierownika Zespołu Eksploatacji „Targówek”

 

tel.: (0-22) 679-41-76

 

imię nazwisko: Izabela Majchrowska

 

stanowisko służbowe: p.o. Kierownika Zespołu Eksploatacji ‘Bródno”

 

tel.: (0-22) 594-07-19

 

 

2)      w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

 

imię nazwisko: Tomasz Faliszewski

 

    stanowisko służbowe: Inspektor ds. Zamówień Publicznych

 

tel.: (0-22) 679-41-64

 

3. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm. ), zwanej dalej ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w art. 91 a ustawy.

 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

 

4.1.      Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

 

4.2.      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.3.   Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.

 

Zapisy-SIWZ-na-pielęgnacje-zieleni-z-aukcją.doc (277 pobrań) ;

art.22-ust.-ustawy-zał-nr-4-SIWZ.doc (262 pobrania) ;

opis-przedmiotu-zamówienia.doc (256 pobrań) ;

Piaskownice-2015.doc (272 pobrania) ;

PLACE-ZABAW-ADMINISTROWANE-PRZEZ-ZGN-2016.doc (260 pobrań) ;

Technologia-wykonywania-prac-związanych-z-zakładaniem-i-pielęgnacją-zielen.doc (265 pobrań) ;

Wzór-umowy-zał-6.doc (263 pobrania) ;

Zał-nr-5-do-oferty.doc (256 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie.doc (249 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał.doc (255 pobrań) ;

Załącznik-nr-7-do-oferty.doc (252 pobrania) ;

Załącznik-nr-8-do-SIWZ.doc (256 pobrań) ;

załączniki-nr-2-i-2a-do-SIWZ-wykaz-terenów-2015.xls (260 pobrań) ;

Zestawienie-trawników-do-koszenia-2016.xls (258 pobrań) ;

zieleń-2016-formularz-cenowy.pdf (252 pobrania) ;

żywopłoty-2016.xls (261 pobrań)

[/mp_text]

[/cherry_col]

[/cherry_row]