Treść artykułu

Konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ks. Ziemowita 36.

Na podstawie § 1 ust.1  Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 3357/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, nieruchomości miasta stołecznego Warszawy, w związku z § 7 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05 maja 2017r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i  nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

ogłasza  pisemny konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ks. Ziemowita 36,  na okres do 3 lat.

 

Dane o nieruchomości:

Oznaczenie  nieruchomości –  działka ewidencyjna nr 3  z obrębu 4-11-19 o pow. 945,00 m2  zabudowana pawilonem handlowo-usługowym o pow. użytkowej  200,00m2 i pow.  zabudowy 241,80 m2. 

Przeznaczenie nieruchomości –  handel, usługi rzemiosła,  gastronomii, kultury,  nieuciążliwe zakłady drobnej wytwórczości,  zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Targówka Przemysłowego.

Stan formalno-prawny nieruchomościroszczenia, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu w oparciu o przepisy art.7 dekretu z dnia 26.10.1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy ( Dz. U. Nr 50, poz. 279)

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi:

  • dla działalności usługowej, handlowej i produkcyjnej2,29 zł za 1 m2 zabudowy (241,80 m2)  i  1,78 zł  za  1 m²  terenu do obsługi obiektu  (703,20 m2)
  • dla działalności gastronomicznej
  1. a) ryczałt do 50m2 zabudowy – 285,12 zł.
  2. b) za każdy m2 powyżej 50 m2 zabudowy – 6,33zł ( 191,80 m2 ) i  1,78 zł  za  1 m²  terenu do obsługi obiektu  ( 703,20 m2 )
  • kultura – 5,34 zł za  1 m²  użytkowej budynku (200,00 m2)  i 0,22 zł za  1 m²  pow. zajmowanego gruntu  ( 703,20 m2 ).

 

Wadium w wysokości 2 750,00 zł. należy wnieść przelewem na konto depozytowe  ZGN Targówek na  rachunek nr : 97 1030 1508 0000 0005 5087 0053, z dopiskiem na przelewie:

„Wadium – konkurs na dzierżawę nieruchomości przy ul. Księcia Ziemowita 36”.

            Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania na koncie ZGN Targówek. 

 

Nieruchomość objętą niniejszym konkursem można oglądać w terminie od 13.02.2019r.  do 26.02.2019 r. do godz. 1400, po uprzednim zgłoszeniu  telefonicznym (22) 576-23-41.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5, pokój nr 15,   w terminie od dnia 13.02.2019 r. do dnia 27.02.2019 r. do godz. 1300.

Zainteresowanych Oferentów lub upoważnionych przedstawicieli oferenta zapraszamy do udziału w części jawnej konkursu (otwarcie ofert przez Komisję Konkursową), która odbędzie się w dniu  27.02.2019r. o godz. 1330 w siedzibie  Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5.

 

Szczegółowe warunki konkursu  zostały zawarte w „Regulaminie Pisemnego Konkursu Ofert  na dzierżawę nieruchomości przy ul. Ks. Ziemowita 36”.

 

Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty i wzór umowy dzierżawy dostępny jest  na stronie internetowej ZGN  www.zgntargowek.pl.

Przed  przystąpieniem  do  konkursu  należy zapoznać się  z  Regulaminem konkursowym.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze pisemnego konkursu ofert oraz unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe   informacje  o   nieruchomości   można  uzyskać w  ZGN Targówek (pok. 14), lub  telefonicznie    (22) 576-23- 41  w okresie do upływu terminu składania ofert.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu (78 pobrań)

Załączniki