Treść artykułu

konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych i miejsc postojowych w garażu

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

     ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych i miejsc postojowych w garażu

 

1) lokal  użytkowy przy ul. Rembielińskiej 15

Powierzchnia  lokalu    –      55,18 m2

Usytuowanie                –      parter  w budynku mieszkalnym

Wyposażenie                –      instalacja  wod – kan,  ccw, c.o. elektryczność

Stan formalno – prawny lokalu  – własność m.st. Warszawy

Stan techniczny lokalu   –   do remontu bieżącego

Przeznaczenie lokalu – biuro, handel, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców (wyklucza się możliwość najmu i podnajmu  lokalu na  działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych,  handlu  dopalaczami i  handlu alkoholem 24 h)

Minimalna  stawka czynszowa  netto –  15,74 zł/m2

Wysokość wadium    –  868,53 zł

Czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

Okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

2) lokal  użytkowy przy ul. Radzymińskiej 128

Powierzchnia  lokalu     –      16,10 m2

Usytuowanie                 –      parter  w budynku mieszkalnym

Wyposażenie                 –      instalacja  wod – kan

Stan formalno – prawny lokalu  – własność m.st. Warszawy

Przeznaczenie lokalu – biuro, handel, magazyn,  usługi nieuciążliwe dla mieszkańców (wyklucza się możliwość najmu i podnajmu  lokalu na  działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych,  handlu  dopalaczami i  handlu alkoholem 24 h)

Minimalna  stawka czynszowa  netto  –  14,31 zł/m2

Wysokość wadium    –  575,55 zł

Czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

Okres związania  ofertą      –   do  60  dni

                                                                                                               

3) lokal  użytkowy przy ul. Radzymińskiej 252

Powierzchnia  lokalu     –      40,22 m2

Usytuowanie                 –      parter  w budynku mieszkalnym

Wyposażenie                 –      instalacja  wod – kan,  elektryczność

Stan formalno – prawny lokalu  – nieruchomość przy ul. Radzymińskiej 252 stanowi współwłasność m. st. Warszawy w części ułamkowej ( ¾ udziału) i osoby fizycznej. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Targówek prowadzi postępowanie  w sprawie zniesienia współwłasności  nieruchomości.

Stan techniczny lokalu   –   do remontu

Przeznaczenie lokalu – biuro, handel, magazyn,  usługi nieuciążliwe dla mieszkańców (wyklucza się możliwość najmu i podnajmu  lokalu na  działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych,  handlu  dopalaczami i  handlu alkoholem 24 h)

Minimalna  stawka czynszowa  netto  –  14,31 zł/m2

Wysokość wadium    –  575,55 zł

Czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

Okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

 

4) miejsca postojowe nr 1, 6 i 11 w hali garażowej w budynku mieszkalnym                              przy ul. Siedzibnej 32       

Wyposażenie    –    elektryczność

Stan formalno – prawny garażu  – własność  m. st. Warszawy

Stan techniczny  garażu – dobry

Przeznaczenie –  na parkowanie pojazdów osobowych

Wysokość opłat  miesięcznie  netto  –   130,08zł / 1 miejsce

Wysokość wadium    –   130,08 zł

Czas na jaki miejsce postojowe  zostanie wynajęte     –    do 3 lat

Okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

Osobami upoważnionymi do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu,                         w tym umożliwiającymi zapoznanie się ze stanem technicznym lokali i garażu  oraz projektem protokołu zdawczo – odbiorczego są:

dot. pkt 2 – 3  – Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy  ul. Gościeradowska 5 w Warszawie,  pok. 14, tel. 22-679-41-76                w godz. 1000–  1400.

dot. pkt 1 i 4 – Iwona Jańczuk, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Toruńska 86 w Warszawie,  pok. 21, tel. 22-594-07-20                  w  godz. 1000–  1400.

 

Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami                             w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy przy  ul. Gościeradowskiej 5, pokój nr 15                        w terminie od dnia 27.10.2016  r. do dnia  18.11.2016 r.

Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się w dniu 21.11.2016r. o godz. 1000                          w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5  w Warszawie, pokój  nr 3.

 

Wymogi dotyczące formy złożenia ofert:

 1. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie ostemplowanej bądź podpisanej                                 w  miejscu jej zaklejenia wraz z kopią pokwitowania wpłaty wadium.
 • Koperta opatrzona informacją, którego lokalu dotyczy oraz danymi identyfikacyjnymi oferenta.

Wymogi dotyczące treści ofert:

 1. a) imię i nazwisko oraz adres oferenta będącego osobą fizyczną albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 2. b) data sporządzenia oferty,
 3. c) adres lokalu lub garażu, o który ubiega się oferent,
 4. d) oferowana wysokość stawki czynszowej (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu lub opłaty za stanowisko postojowe,
 5. e) określenie rodzaju działalności, która ma być prowadzona w lokalu (nie dotyczy ofert na najem garaży),
 6. f) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r., dostępnego na stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawy (um.warszawa.pl),
 7. g) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu lub projektem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przykładowym wzorem umowy najmu,
 8. h) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
 9. i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wynikach konkursu.

 

Wymagane dokumenty dołączone do ofert:

 1. a) oświadczenie o prowadzeniu działalności przez podmiot składający ofertę, z wyłączeniem ofert składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na najem garaży oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, legitymujące się dyplomem uczelni artystycznych lub twórców profesjonalnych, którzy są członkami związków i stowarzyszeń twórczych o zasięgu ogólnopolskim lub uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu artysty, na najem lokali z przeznaczeniem na pracownie artystyczne. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych przez oferenta będącego osobą fizyczną  i planującego rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, dopuszcza się złożenie oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej zostanie dostarczone przed podpisaniem umowy najmu,
 2. b) w przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej,
 3. c) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, oświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS,              z wyłączeniem ofert na najem garaży składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, legitymujące się dyplomem uczelni artystycznych lub twórców profesjonalnych, którzy są członkami związków i stowarzyszeń twórczych o zasięgu ogólnopolskim lub uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu artysty, na najem lokali z przeznaczeniem na pracownie artystyczne,
 4. oświadczenie o adresach innych wynajmowanych lokali stanowiących własność m.st. Warszawy oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali,
 5. oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczej, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych;
 6. w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, pozostającego w związku  małżeńskim – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu.

 

Inne  informacje dotyczące konkursu:

 1. Wadium należy wnieść przelewem  na rachunek bankowy Zakładu Gospodarowania        Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy ul. Gościeradowska 5                      03 – 535 Warszawa –  nr  97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty       przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs  nie podlega zwrotowi                       i zalicza się je  zgodnie z decyzją burmistrza na poczet czynszu lub na poczet kaucji.
 1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent który wygrał konkurs  nie zawarł umowy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu                                       o rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się przelewem  na wskazany przez nich rachunek bankowy w ciągu  7 roboczych  od dnia  wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu.
 3. W przypadku rezygnacji wybranego oferenta bądź nie podpisania umowy z oferentem,   który wygrał konkurs, z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, komisja                  ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 2 miesięcy od daty otwarcia ofert.
 4. Burmistrz (organizator konkursu) zastrzega możliwość unieważnienia konkursu                              na dany lokal bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

ogłoszenie-konkursu-21.11.2016r..doc (195 pobrań) ,

zał-nr-2-umowa-najmu-loklau.doc (210 pobrań) ,

formularz-ofertowy-na-wynajem-lokalu-użytkowego-i-stanowiska.doc (199 pobrań)