Treść artykułu

Konkurs na wynajem n/w lokalu użytkowego  i garaży

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ogłasza konkurs na wynajem n/w lokalu użytkowego  i garaży:

 lokal użytkowy w budynku przy ul. Radzymińskiej 111a

powierzchnia  lokalu       –     33,79 m2

usytuowanie                    –      parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –      instalacja  elektryczna, wod-kan, co

stan techniczny lokalu    –     do remontu

przeznaczenie lokalu      –    biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), magazyn, usługi                                     nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  15,74 zł/m2

wysokość wadium     –  531,86 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

            garaż  w budynku przy ul. Wysockiego 9a

powierzchnia  garażu      –     26,78 m2

usytuowanie                    –      budynek wolnostojący

wyposażenie                   –      instalacja elektryczna

stan techniczny               –      do remontu

przeznaczenie lokalu –   parkowanie pojazdów osobowych

minimalna  stawka czynszowa  netto –  10,00 zł/m2

wysokość wadium    –  267,80 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

            garaż  w budynku przy ul. Wysockiego 9a

powierzchnia  garażu      –     18,75 m2

usytuowanie                    –      budynek wolnostojący

wyposażenie                   –      instalacja elektryczna

stan techniczny               –      do remontu

przeznaczenie lokalu –   parkowanie pojazdów osobowych

minimalna  stawka czynszowa  netto –  10,00 zł/m2

wysokość wadium    –   187,50 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Gościeradowska 5,  03-535 Warszawa – nr  97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.

Osobami upoważnionymi do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu,  w tym umożliwiającymi zapoznanie się ze stanem technicznym lokali oraz projektem protokołów zdawczo – odbiorczych są:

Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5  w Warszawie, pok. nr 14, tel. 22-679-41-76  w godz. 1000– 1400dotyczy lokalu użytkowego

Iwona Jańczuk, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Toruńska 86 w Warszawie, pok. nr 21, tel. 22-594-07-19 w godz.1000– 1400 –  dotyczy garaży.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 pokój nr 15, w terminie od dnia 07.05.2019 r. do dnia 28.05.2019 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi się w dniu 28.05.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych i garaży zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.

Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druki ofert, wzór umów najmu jest dostępny                  na stronach internetowych: www.targowek. waw.pl  i  www.zgntargowek.pl.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

 

Załączniki