Treść artykułu

Konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych.

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:

   1) lokal użytkowy w budynku przy ul. Radzymińskiej 111a

powierzchnia  lokalu       –    33,79 m2

usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –    instalacja  elektryczna, wod-kan, co. ccw, gaz

stan techniczny lokalu    –    do remontu

przeznaczenie lokalu      –    biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  15,74 zł/m2

wysokość wadium     –  531,86 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

            2) lokal użytkowy w budynku przy ul. św. Wincentego 30

powierzchnia  lokalu       –    62,20 m2

usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –    instalacja  elektryczna, wod-kan, co, ccw

stan techniczny lokalu    –    do remontu

przeznaczenie lokalu      –    biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  15,74 zł/m2

wysokość wadium     –  979,03 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

            Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającą zapoznanie się ze stanem technicznym lokali oraz projektem protokołu zdawczo – odbiorczych jest Pani Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami   w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, pokój nr 14, tel. 22-679-41-76 w godz. 1000– 14.00

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 pokój nr 15, w terminie od dnia 04.07.2019 r. do dnia 25.07.2019 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi się w dniu 25.07.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Gościeradowska 5,  03-535 Warszawa – nr  97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży. Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty oraz wzór umowy najmu jest dostępny na stronach internetowych: www.targowek.waw.pl  i  www.zgntargowek.pl .

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Załączniki