Treść artykułu

Konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:

 

1) lokal użytkowy (U-2) w budynku przy ul. Michała Ossowskiego 9

powierzchnia  lokalu – 49,89 m2

usytuowanie –  parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

stan formalno – prawny lokalu – własność m. st. Warszawy

wyposażenie  lokalu –  instalacja  elektryczna, wod – kan, ccw, co

stan techniczny lokalu – do remontu

przeznaczenie lokalu  – biuro, handel (wyklucza się sprzedaż alkoholu 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami – tak

minimalna  stawka czynszowa  netto – 15,74 zł/m2

wysokość wadium  – 785,27 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty – do 5 lat

okres związania  ofertą  – do  60  dni

 

2) lokal użytkowy w budynku przy ul. Radzymińskiej 195

powierzchnia  lokalu  – 200,87 m2

usytuowanie  –   budynek parterowy, wejście od ulicy

stan formalno – prawny budynku  –   własność m. st. Warszawy

wyposażenie lokalu  – instalacja  elektryczna, wod – kan, lokalna kotłownia olejowa

stan techniczny lokalu  – do remontu

przeznaczenie lokalu – biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), produkcja i usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami  – brak

minimalna  stawka czynszowa  netto – 14,31 zł/m2

wysokość wadium – 2 874,45 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty – do 5 lat

okres związania  ofertą – do  60  dni

 

3) lokal użytkowy w budynku przy ul. św. Wincentego 64

powierzchnia  lokalu  – 18,50 m2

usytuowanie  – lokal na parterze, wejście od ulicy

stan formalno – prawny budynku – własność m. st. Warszawy

wyposażenie lokalu  – instalacja  elektryczna, wod – kan

stan techniczny lokalu – do remontu

przeznaczenie lokalu – biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami  – brak

minimalna  stawka czynszowa  netto – 14,31 zł/m2

wysokość wadium – 264,74 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty – do 5 lat

okres związania  ofertą – do  60  dni

 

Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającą zapoznanie się ze stanem technicznym lokali oraz projektem protokołów zdawczo – odbiorczych jest Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami   w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, pokój nr 14,  tel. 22-679-41-76 w godz. 1000– 1400

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w terminie od dnia 26.06.2020 r. do dnia  10.07.2020 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 10.07.2020 r. o godz. 1030 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

 

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa – nr  97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.

Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty oraz wzór umowy najmu dostępne są na stronach internetowych: www.targowek.waw.pl  i  www.zgntargowek.pl

Burmistrz ma prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu, ale nie później niż na 2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

 

Do pobrania: