Treść artykułu

Konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych – WYNIKI KONKURSU

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:

 

1) lokal użytkowy   w budynku przy ul. Dalanowskiej 30

powierzchnia  lokalu       –    15,79 m2

usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

stan formalno – prawny lokalu  –  własność m. st. Warszawy

wyposażenie  lokalu       –    instalacja  elektryczna, wod-kan

stan techniczny lokalu    –    do remontu

przeznaczenie lokalu      –    biuro, handel (wyklucza się sprzedaż alkoholu 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców, magazyn

dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami – brak

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium     –  225,95 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 5 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

2) lokal użytkowy w budynku przy ul. Święciańskiej 6

powierzchnia  lokalu      –    15,98 m2

usytuowanie  –    lokal na parterze, wejście od ulicy

stan formalno – prawny budynku  –   własność m. st. Warszawy

wyposażenie lokalu        –    instalacja  elektryczna, wod-kan

stan techniczny lokalu    –    do remontu

przeznaczenie lokalu      –    biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami  – brak

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium     –    228,67 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

3) lokal użytkowy w budynku przy ul. Naczelnikowskiej 50

powierzchnia  lokalu      –    12,98 m2

usytuowanie  –    lokal na parterze, wejście od ulicy

stan formalno – prawny budynku  –   własność m. st. Warszawy

wyposażenie lokalu        –    instalacja  elektryczna, co

stan techniczny lokalu    –    do remontu

przeznaczenie lokalu      –    biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami  – brak

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium     –    185,74 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 5 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającą zapoznanie się ze stanem technicznym lokali oraz projektem protokołów zdawczo – odbiorczych jest Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, pokój nr 14,  tel. 22-679-41-76 w godz. 1000– 1400

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 pokój nr 15,  w terminie od dnia 04.06.2020 r. do dnia  24.06.2020 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 24.06.2020 r. o godz. 1030 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa – nr  97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte  w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.

Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty oraz wzór umowy najmu dostępne są na stronach internetowych: www.targowek.waw.pl  i  www.zgntargowek.pl

Burmistrz ma prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu, ale nie później niż  na 2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

 

Do pobrania:

INFORMACJE O WYNIKACH KONKURSU