Treść artykułu

Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. św. Wincentego 64

BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ogłasza konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. św. Wincentego 64

 

powierzchnia lokalu – 18,50 m2

usytuowanie – lokal na parterze, wejście od ulicy

stan formalno – prawny budynku – własność m. st. Warszawy

wyposażenie lokalu – instalacja elektryczna, co, ccw i wod – kan

stan techniczny lokalu dobry

przeznaczenie lokalu – biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami – brak

minimalna stawka czynszowa netto – 20,00 zł/m2

wysokość wadium – 370,00 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty – do 5 lat

okres związania ofertą – do 60 dni

 

            Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającą zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem protokołu zdawczo – odbiorczego jest Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, tel. 22 679-41-76 w godz. 1000– 1400.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w terminie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.02.2021 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 16.02.2021 r. o godz. 1030 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa, nr 97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.

 

Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty oraz wzór umowy najmu dostępne są na stronach internetowych: www.targowek.waw.plwww.zgntargowek.pl.

 

Do pobrania: