Treść artykułu

Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Radzymińskiej 154 na potrzeby „Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Radzymińskiej 154 na potrzeby „Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym”
nr sprawy: ZGN-P-17/20

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

Tryb udzielenia zamówienia.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Radzymińskiej 154 na potrzeby „Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym”

z podziałem robót na dwa etapy:

– etap I – realizacja zadania w 2020 określona została w opisie przedmiotu zamówienia zawierającym: zakresem robót, dokumentację projektową oraz przedmiary, z uwzględnieniem środków finansowych zabezpieczonych w budżecie m.st. Warszawy na realizację przedmiotu umowy w roku 2020 do wysokości 696 000,00 zł brutto (Etap I).

– etap II – realizacja zadania w 2021 określona została w opisie przedmiotu zamówienia zawierającym: zakresem robót, dokumentację projektową oraz przedmiary.

Prace należy wykonać zgodnie z:

 1. a) projektem wykonawczym,
 2. b) przedmiarami robót,
 3. c) Zakres robót przewidzianych do wykonania zawierają projekty techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ,
 4. d) Czynności, o których mowa w pkt. a, b niniejszej specyfikacji mają być wykonywane:

– zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019poz. 1186 z późń zm.),

wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,

zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

e)Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

f) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 (U. z 2019poz. 1186 z późń zm.) o wyrobach budowlanych).

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 00.00.00-7, 45.33.00.00-945.31.12.00-2
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 5. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3awymaga, aby co najmniej 2osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: Etap I do 30.11.2020r.

                                                                                    Etap II max. do 30.11.2021r.

 

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE