Treść artykułu

Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym – etap II. – ZGN-P-12-21

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-1aec3372-e2e4-11eb-b885-f28f91688073

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c021b7d0-a806-4b93-b231-3ec7676a9a80

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110771/01

Data ogłoszenia: 2021-07-12

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym – etap II.

Termin składania ofert: 2021-07-26 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 11:30

 

Do pobrania: