Treść artykułu

Inwentaryzacja techniczna budynków.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Wykonania prac polegających na wykonaniu dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej dla 18 budynków administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

nr sprawy: ZGN-P-18/19

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonania prac polegających na wykonaniu dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej dla 18 budynków administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 1. Dokumentacja odtworzeniowa w formie inwentaryzacji technicznej, o której mowa w ust. 1, będzie zawierać oprócz zakresu ustalonego w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych 2019 r.:

1.1.   branża budowlana:

 1. a) rzuty każdej kondygnacji łącznie z piwnicami i strychem, jeżeli jest użytkowy, elewacjami i rzutem połaci dachowych z zaznaczeniem dylatacji budynku, oraz kolorystycznym usytuowaniem pionów deszczowych,
 2. b) przekrój poprzeczny budynku podający konstrukcję nośną i wykończenie stropów,
 3. c) inwentaryzacja w części opisowej musi zawierać podstawowe informacje o funkcjach pomieszczeń, konstrukcji: ścian, schodów, stropów, więźbie dachu, stropodachu,

instalacjach, itp.,

 1. d) na planszach graficznych należy przedstawić bilans powierzchni w układzie istniejących lokali z podaniem aktualnej numeracji,
 2. e) koszty uzyskania podkładów, środków niezbędnych do wykonania usługi nie upoważniają do żądania dodatkowej zapłaty.

1.2. branża elektryczna:

 1. Na planszach graficznych części „sytuacja” należy nanieść przyłącza:
 2. a) elektryczne (kablowe lub napowietrzne).

b). teletechniczne.

 1. Schematy ideowe zasilania budynku, zasilania obwodów administracyjnych, lokali mieszkalnych, schematy tablic elektrycznych oraz układy pomiarowe administracyjne oraz lokali mieszkalnych i usługowych, oznaczyć typy i przekroje kabli, aparaturę łączeniową i zabezpieczającą, opisać  WG, TG, TA,

 

 1. na rzutach poszczególnych kondygnacji należy nanieść trasy linii zasilających, usytuowanie tablic elektrycznych, liczników oraz wyłącznika głównego, usytuowanie punktów odbioru energii elektrycznej, połączenia wyrównawcze.
 2. na rzutach poszczególnych kondygnacji należy nanieść instalacje i urządzenia instalacji teletechnicznych.

 

1.3. branża wodno-kanalizacyjna:

 1. a) na planszach graficznych w części „sytuacja” należy nanieść najbliższe studzienki, przykanaliki, przyłącza wodociągowe i zasuwy, numerację istniejących klatek schodowych,
 2. b) na rzutach poszczególnych kondygnacji muszą być naniesione piony, przewody, urządzenia i armatura instalacji wody zimnej, kanalizacji ogólno-spławnej i deszczowej i instalacji p.poż.: na rzucie kondygnacji piwnicznej w przypadku niemożliwości ustalenia rzeczywistego przebiegu tras kanalizacyjnych powinny być zaznaczone domniemane trasy kanalizacyjne i jej elementy widoczne jak: kratki podłogowe, zasuwy burzowe. Domniemane trasy kanalizacji powinny być wyróżnione graficznie,
 3. c) opracowanie musi zawierać rozwinięcie instalacji wymienionych w pkt b. niniejszej specyfikacji z podaniem średnic przewodów i pionów oraz rodzaju materiałów.

1.4. branża c.o.

 1. a) na planszach graficznych w części „sytuacja” należy nanieść trasę przyłącza cieplnego lub przyłączy z numeracją istniejących klatek schodowych; dla przyłączy należy podać czy dotyczy niskich czy wysokich parametrów. Należy zaznaczyć pomieszczenie węzła cieplnego na obrysie budynku.,
 2. b) należy zaznaczyć pomieszczenie węzła cieplnego na rzucie kondygnacji piwnicznej wraz z wlotem przyłącza cieplnego,
 3. c) na rzutach poszczególnych kondygnacji musza być naniesione piony, poziomy, odsadzki, przewody i zbiorniki odpowietrzenia centralnego, zawory odcinające grzejnikowe, grzejniki wraz z rodzajem, typem i liczbą członów a pozostałych ze szczegółowym opisem typu i wielkości; należy nanieść: naczynie wzbiorcze z oznaczeniem typu i wielkości, rury bezpieczeństwa: opadową i sygnalizacyjną z podaniem średnic w/w rur,
 4. d) pracowanie musi zawierać rozwinięcie instalacji c.o. wraz z elementami instalacji wymienionych w pkt. c. niniejszej specyfikacji i określeniem materiału przewodów i ich średnic,
 5. e) należy stworzyć schemat technologiczny węzła c.o. z podaniem rodzaju i typu podstawowych urządzeń.
 6. Inwentaryzację należy wykonać w skali 1: 100 w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu wersji elektronicznej formacie PDF.
 7. Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszystkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, że wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 ustawy Pzp.
 8. Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
  na podstawie zaakceptowanej dokumentacji technicznej przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych).

 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.25.10.00 – 2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 4. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca czynności w zakresie przedmiotu zamówienia była zatrudniona w okresie realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 907, z późn. zm.). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.        Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie max. 120 dni od dnia podpisania umowy.

 

Pliki:

SIWZ-wykonanie-inwentaryzacji-18-budynków.docx (102 pobrania) ;

Zał-nr-3.doc (79 pobrań) ;

Wykaz-budynków-Zał-nr-4.pdf (97 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ.doc (81 pobrań) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ.doc (83 pobrania) ;

zał.grupa-kapitał.doc (63 pobrania) ;

Załacznik-zobowiązanie.doc (72 pobrania) ;

 

Lista-wykonawców-z-informacjami-18_19.docx (98 pobrań) ;