Treść artykułu

Dostawa sprzętu komputerowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego  do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie

Wartość szacunkowa zamówienia nieprzekraczającą równowartości

kwoty 30 000 EURO

Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gościeradowskiej 5 03-535 Warszawa, w imieniu, którego postępowanie prowadzi Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (BIiPI) we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu m.st. Warszawy, przy udziale komisji przetargowej.

 

Regon: 016451807

NIP: 524-25-22-012

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  • w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię nazwisko: Dariusz Budyta

stanowisko służbowe: Z-ca Dyrektora ds. Terenów Publicznych

tel.: (0-22) 594-07-01

  • w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

imię nazwisko: Tomasz Faliszewski

stanowisko służbowe: Inspektor ds. Zamówień Publicznych

tel.: (0-22) 679-41-76

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

4.1.      Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

4.2.      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Zamawiającym jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gościeradowskiej 5 kod pocztowy 03-535 Warszawa

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Tel./fax.: 22 679-99-59

Uwaga: Przesłanie dokumentów po godzinach pracy Zakładu, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia roboczego zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów.

5.2.   Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są
w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów określonych
w pkt 5.3.

5.3.   Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres i w godzinach pracy, podanych w pkt 5.1. SIWZ, przed upływem terminu na ich składanie i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

5.4.   Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

Pliki:

SIWZ-komputery.pdf (362 pobrania)