Treść artykułu

Doposażenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Smoleńskiej 92

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na

Doposażenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Smoleńskiej 92 w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, urządzeń węzła cieplnego, z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty

5 225 000 EURO

P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

 1. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

nr tel. : 22 679 99 59, nr faxu : 679 99 59

Godziny urzędowania :

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Rachunek bankowy nr:  97 1030 1508 0000 0005 5087 0053

UWAGA: Wszelką pisemną korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia należy kierować na adres podany w pkt. 10 niniejszej specyfikacji.

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty

 5 225 000 euro w trybie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń zm.), zwanej dalej PZP.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na Doposażenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Smoleńskiej 92 w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, urządzeń węzła cieplnego, z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny.

3.2. Prace należy wykonać zgodnie z:

 1. a) projektami wykonawczymi autorstwa Pana Radosława Sekundy, Pana Piotra Kopy, Pani Andżeliki Bernakiewicz oraz Pani Emilii Mińkowskiej,
 2. b) przedmiarem robót autorstwa Pana Marcina Fusa, Pana Dariusza Jaroń oraz Pani Moniki Ucińskiej.

3.3. Zakres robót przewidzianych do wykonania zawierają projekty techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ.

3.4. Czynności, o których mowa w pkt. 3.2., 3.3. niniejszej specyfikacji mają być wykonywane:

 3.4.1. zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015  poz. 151 z późń zm.),

3.4.2. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,

       3.4.3. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

3.5.Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
na podstawie protokółu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych).

Kody CPV robót:

Roboty instalacyjne w budynkach                                                    – 45.30.00.00-0

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne                       – 45.33.00.00-9

 1. Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

 1. Termin wykonania zamówienia.

     Wymagany termin wykonania zamówienia: max do 30.09.2016.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu opisu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Pliki do pobrania:

SIWZ-Smoleńska-92.pdf (440 pobrań) ,

projekty.rar (503 pobrania) ,

przedmiary.rar (360 pobrań) ,

rysunki.rar (333 pobrania)