Sprawozdanie za 2017

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

za 2017 r.

Warszawa, styczeń 2018 r.

 1. informacje Ogólne o zakładzie

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwany dalej ZGN Targówek w obecnej formie organizacyjnej, funkcjonuje od  01 lipca 2009 r. -Uchwała Nr LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego „Targówek” i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zmieniona Uchwałą Nr LXXXII/2381/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia
13 maja 2010 r.

ZGN Targówek prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.

ZGN Targówek mieści się w Warszawie przy ul. Gościeradowskiej 5 oraz przy
ul. Toruńskiej 86.

Zakres kompetencji ZGN Targówek, określa Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, stanowiący załącznik
do Uchwały Nr LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 roku.

Do podstawowych zadań ZGN Targówek należy:

 1. Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu
  do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – ustaleniami organów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

  • lokalowym zasobem m.st. Warszawy,
  • powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy.
 2. Podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.
 3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy,
  a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Targówek
  st. Warszawy – powierzonych przez organy Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zadania określone j. w. obejmują w szczególności:

1) zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:

 1. a) eksploatowanie lokali,
 2. b) utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji,
 3. c) organizowanie remontów, napraw, konserwacji,
 4. d) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy,
 5. e) ewidencjonowanie nieruchomości,
 6. f) pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat,
  w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji i egzekucji w tym zakresie,

2) obsługę użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości,

3) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej  nieruchomości,

4) występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu,

5) administrowanie nieruchomościami wspólnymi do czasu określenia przez właścicieli sposobu zarządu nieruchomością wspólną, wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,

6) wykonywanie zadań nadzoru właścicielskiego m. st. Warszawy w budynkach przekazanych w zarząd i administrację wspólnotom mieszkaniowym, w których miasto posiada udziały.

 

ZGN Targówek jest jednostką budżetową działającą na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.
  2077),
 • Statutu ZGN Targówek, stanowiącego załącznik do uchwały LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 r., w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego „Targówek” i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r., Nr 76, poz. 2067), zmienionej Uchwałą Nr LXXXII/2381/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia
  13 maja 2010 r.,
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 • Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
  (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1438),
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 • Innych przepisów prawa.

 

Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców i głównego księgowego.

Dyrektor ZGN Targówek realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

ZGN Targówek jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

Czynności w sprawach prawa pracy wobec pracowników ZGN Targówek dokonuje Dyrektor.

ZGN Targówek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

Podstawą gospodarki finansowej ZGN Targówek jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. Projekt rocznego planu finansowego opiniuje Rada Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy.

Realizując obowiązek wynikający z § 12 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Dyrektor Zakładu przedstawia niniejsze sprawozdanie z działalności jednostki.

 

 1. Zasoby

 

 1. W 2017 r. ZGN Targówek zarządzał:
 • 165 budynkami (w tym 1 budynkiem – przy ul. Tykocińskiej 23 objętym decyzją Prezydenta m. st. Warszawy o zwrocie na rzecz właścicieli lub ich spadkobierców),
 • 3734 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni 142 676,83 m2 w tym:
 1. a) 1869 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni 62664,74m2 w 163 budynkach stanowiących 100% własność m.st. Warszawy i w 2 budynkach stanowiących współwłasność m.st. Warszawy,
 2. b) 1865 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni 80012,09 m2 w 74 budynkach przekazanych w zarząd i administrowanie wspólnotom mieszkaniowym.
 • 141 lokalami użytkowymi, o łącznej powierzchni 20 508,24m2,
 • 4 garażami i 4 halami garażowymi (przy ulicach: Siedzibnej 32, Ossowskiego 9 – 2 hale garażowe,  Oszmiańskiej 10) o łącznej ilości miejsc parkingowych 196 i 1 miejscem postojowym w garażu przy ulicy Pratulińskiej 10,
 • targowiskami o powierzchni 6597 m2, wg załączonej tabeli:
Lp. Targowisko Adres  

Liczba kiosków handlowych
i wiat

 

Ogólna powierzchnia targowiska

w m2

Własność gruntu Forma użytkowania gruntu
1 Rembielińska ul. Rembielińska 7A

03-349 Warszawa

26 kiosków

32 wiaty

1120 Zarząd Dróg Miejskich Decyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.
2 Krasnobrodzka

 

ul. Krasnobrodzka

11

03-214 Warszawa

10 kioski

12 wiat

2400 m.st. Warszawa Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

3 św. Wincentego

Hala kwiatowa

ul . św. Wincentego 90a

03-531 Warszawa

16 kiosków

4 pom. gospodarcze

12 boksów handlowych

527 m.st. Warszawa Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

4 św. Wincentego

Kioski handlowe

ul. św. Wincentego 81

03-530 Warszawa

26 kiosków 1000 m.st. Warszawa Teren oddany w administrowanie.

Podstawa: Uchwała Nr LV/651/02

Rady Gminy Warszawa – Targówek

5 św. Wincentego

Pomieszczenia gospodarcze

ul. św. Wincentego 84b

03-531 Warszawa

16 pom. gospod. 1017 m.st. Warszawa Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

6 św. Wincentego

Lokale użytkowe

 

ul. św. Wincentego 88a

03-531 Warszawa

7 lok. użytkowych 436 m.st. Warszawa Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

7 Matki Teresy z Kalkuty Matki Teresy z Kalkuty/ Odrowąża

03-315 Warszawa

43 stoły handlowe 97 Zarząd Dróg Miejskich Decyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.

 

 

 

Razem:

 1. 4 targowiskami (Krasnobrodzka, Rembielińska, Matki Teresy z Kalkuty i obiekt św. Wincentego, w skład którego wchodzi św. Wincentego 90a, św. Wincentego 81,
  św. Wincentego 84b i św. Wincentego 88a),
 2. 78 kioskami handlowymi,
 3. 44 wiatami handlowymi,
 4. 7 lokalami użytkowymi,
 5. 20 pomieszczeniami gospodarczymi,
 6. 12 boksami handlowymi,
 7. 43 stołami handlowymi,
 • część nieruchomości targowiska przy ul. Krasnobrodzkiej 11 o powierzchni 1850 m2 na okres od 04.07.2017 r. do 30.06.2020 r. wydzierżawiono spółce Grupa PGD sp. z o.o. s.k. z przeznaczeniem na ekspozycje nowych samochodów,
 • 28 parkingami społecznymi z 1786 stanowiskami parkingowymi (w tym 11 stowarzyszeń) oraz 639 stanowisk z zawartymi  indywidualnymi umowami dzierżawy,
 • 3 parkingami komercyjnymi administrowanymi przez ZGN Targówek z 167 miejscami parkingowymi,
 • powierzchnią zewnętrzną utwardzoną i terenami zieleni – 443 367 m2.
 1. Budynkami przekazanymi w zarząd i administrowanie wspólnotom mieszkaniowym:
 • liczba nieruchomości w zarządzie i administracji wspólnot – 70,
 • liczba lokali mieszkalnych i użytkowych miasta w budynkach wspólnotowych – 1877
  (w tym 12 lokali użytkowych),
 • powierzchnia lokali mieszkalnych miasta w budynkach wspólnotowych – 80012,09 m2,
 • powierzchnia lokali użytkowych miasta w budynkach wspólnotowych – 692,36 m2.
 1. W 2017 r. zostały zdjęte z ewidencji 2 nieruchomości:
 • przy ulicy Sterdyńskiej 10 –  budynek rozebrany
 • przy ulicy Bazyliańskiej 16a – hydrofornia rozebrana.
 1. W 2017 r. ZGN Targówek:
 • zasiedlił 54 lokale mieszkalne, 55 lokali socjalnych oraz 2 pomieszczenie tymczasowe (ul. Bieżuńska 1 m. 38, ul. Rajgrodzka 16 m. 3),
 • odebrał 93 puste lokale mieszkalne (lokale zwalniane przez dotychczasowych najemców),
 • zawarł 88 umów najmu lokali mieszkalnych, 66 umów najmu lokali socjalnych oraz
  3 umowy na pomieszczenia tymczasowe (ul. Bieżuńska 1 m. 38, ul. Rajgrodzka 16 m. 3, ul. św. Wincentego 52 m. 13),
 • przejął w zarząd i administrowanie 1 lokal mieszkalny wraz z przynależnym miejscem parkingowym przy ulicy Pratulińskiej 10,
 • przejął w zarząd i administrowanie 1 lokal mieszkalny przy ulicy Pożarowej 3a,
 • przekazał nieruchomości przy ul. Radzymińskiej, dz. ew. nr 24,25 i 26 z obrębu 4-10-03
  o pow. 1, 0791 ha.

 

III.  ZaTRUDNIENIE i szkolenia

 

 1. Średnioroczna liczba etatów w 2017 r.– 94,00 w tym:
 • Pracownicy umysłowi –57,25;
 • Pracownicy fizyczni – 36,75 w tym:
 1. dozorcy posesji – 24,00,
 2. robotnicy wykwalifikowani, dozorcy wykonujący prace na parkingach, sprzątaczki – 12,75.
 3. Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. – 91,75 etatu, w tym:
 • Pracownicy umysłowi – 56,75 etatu,
 • Pracownicy fizyczni – 35 etatów, w tym:
 1. dozorcy posesji – 23 etaty,
 2. robotnicy wykwalifikowani, dozorcy wykonujący prace na parkingach, sprzątaczki – 12 etatów.
 3. Łączna ilość etatów, wg planu finansowego na 2017 r. wynosiła 100 etatów.
 4. W roku 2017 Zakład realizował szkolenia z zakresu ochrony ppoż., udzielania pierwszej pomocy, BHP oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe m.in. z tematyki:
 • bezpieczeństwa na placach zabaw
 • sporządzania umów dzierżaw w jednostkach gminnych,
 • eksmisji z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
 • zasad najmu i eksmisji wynikających z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości
  i zmianie ustawy o Ochronie Praw Lokatorów
 • pierwszej deklaracji cząstkowej dla celów VAT przez jednostki budżetowe,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • egzekucji z wynagrodzeń,
 • problematyki z zakresu zamówień publicznych,
 • obsługi programu informatycznego Granit.
 1. W 2017 r. kontynuowana była polityka ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych – na studiach licencjackich – 1 osoba.

Na 31.12.2017 r. obowiązywała 1 umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Liczba pracowników umysłowych posiadających wykształcenie wyższe: 30 osób.

Pracodawca do 31.12.2017 r. w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych dofinansował opłatę za naukę:

 • 14 osobom na studiach licencjackich,
 • 4 osobom na studiach magisterskich,
 • 4 osobom na studiach podyplomowych.

 

 1. Działalność statutowa w 2017 R.

 

 1. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Działalność ZGN Targówek w 2017 roku realizowana była w oparciu o zatwierdzony plan finansowy jednostki, zapisany w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Rady m.st. Warszawy. Pierwotny plan wydatków w 2017 r. wynosił 40 105 000,00 zł. W ciągu roku dokonano 18 zmian planu wydatków (z czego 5 zmian uchwałami Rady m.st. W-wy i 13 zmian Zarządzeniami Prezydenta m.st. W-wy). Plan końcowy wyniósł 40  504 419,00 zł. Wymienione kwoty dotyczą tylko wydatków bieżących.

Natomiast wysokość planu dochodów w 2017 r. nie ulegała zmianie na przestrzeni roku budżetowego i wyniosła 29 500 000,00 zł (złożono jedną zmianę porządkującą wartości
w poszczególnych zadaniach budżetowych).

 

Dochody i wydatki ZGN Targówek w 2017 r.:

TREŚĆ Dział Plan 2017 Wykonanie 2017 Wskaźnik wykonania %
Dochody bieżące 700 27 016 700,00 23 162 566,42     85,73 %
Dochody bieżące 900   2 483 300,00   2 378 443,68    95,78%
Dochody ogółem   29 500 000,00 25 541 010,10    86,60%
Wydatki bieżące 700 38 555 845,00 36 809 448,84    95,47%
Wydatki bieżące 900   1 948 574,00   1 787 566,00    91,74%
Wydatki majątkowe (inwestycje) 700

900

   3 045 418,00        3 039 772,74    99,81%
Wydatki ogółem   43 549 837,00 41 636 787,58     95,61%

 

Realizacja dochodów w 2017 r. w układzie zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Symbol zadania Nazwa zadania Plan 2017 Wykonanie 2017 Wskaźnik  (%)
DWB/5/ND/MI Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 10 882 000,00 9 858 634,61 90,60%
DWB/5/ND/LU Wpływy z najmu lokali użytkowych 1 925 700,00 1 592 333,47 82,70%
DWB/5/ND/NG Wpływy z najmu garaży   205 000,00    211 404,16 103,10%
DWB/5/ND/PR Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy     90 000,00      85 396,59 94,90%
DWB/6/RO/PO Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień        35 000,00       76 769,26 219,34%
DWB/6/WU/ME Wpływy z usług – zwrot odpłatności za media 11 650 000,00   9 314 191,67 80,00%
DWB/6/PO Pozostałe odsetki     800 000,00      654 494,50 81,80%
DWB/6/RD Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych   1 004 000,00      970 199,23 97,00%
DWB/6/RD Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z US, wpłaty komornicze)

 

     260 000,00     234 804,63 90,30%
DWB/6/WA Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT      165 000,00      164 338,30 99,60%
  Ogółem 27 016 700,00 23 162 566,42 85,73%

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Symbol zadania Nazwa zadania Plan 2017 Wykonanie 2017 Wskaźnik  (%)
DWB/5/ND/LU Wpływy z najmu lokali użytkowych   350 000,00      335 436,74       95,80%
DWB/5/ND/DG Wpływy z dzierżawy gruntów   760 000,00      739 236,54       97,30%
DWB/6/RO/PO Pozostałe wpływy z różnych opłat (opłaty parkingowe)    880 000,00      783 973,35       89,10%
DWB/6/WU/ME Wpływy z usług – zwrot odpłatności za media   450 000,00      509 109,33      113,10%
DWB/6/PO Pozostałe odsetki    43 200,00        10 687,72          24,70%
DWB/6/RD Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)        100,00              0,00             0,00%
  Ogółem   2 483 300,00    2 378 443,68        95,78%

 

Ogółem:  Dział 700 + 900   29 500 000,00 25 541 010,10         86,60%

 

Struktura wydatków bieżących w 2017 roku w podziale na zadania:

 

Symbol zadania Nazwa zadania Plan 2017 Wykonanie 2017 Wskaźnik  (%)
B/I/2/7 Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi     428 950,00    399 426,01 93,12%
B/II/3/1 Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego  8 701 089,00 8 146 199,88 93,62%
B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego  6 906 509,00 6 721 140,54 97,32%
B/II/3/3 Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym 10 365 370,00 9 705 249,98 93,63%
B/II/3/4 Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi 11 922 200,00 11 717 284,78 98,28%
B/II/3/6 Rozliczenia za lokale
z właścicielami spoza sektora finansów publ.
       25 000,00          7 148,74 28,59%
B/II/5/1 Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja     395 177,00       302 440,67 76,53%
B/II/5/2 Remonty lokali użytkowych     240 500,00          209 984,25 87,31%

 

B/III/1/1/3 Oczyszczanie terenów     156 000,00          140 619,68 90,14%

 

B/III/2//3 Utrzymanie i konserw. urządzeń wodnych     219 210,00        208 525,51 95,13%
B/III/4/6 Gospodarowanie targowiskami   1 144 414,00      1 038 994,80 90,79%
  Ogółem 40 504 419,00   38 597 014,84 95,29%

 

 1. POLITYKA CZYNSZOWA, ODSZKODOWANIA

Wysokość stawki czynszowej określa uchwała Nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5). Program ten określa m. in. zasady polityki czynszowej w lokalach mieszkalnych oraz warunki obniżania czynszu. Stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy m. st. Warszawy są ustalane przez Prezydenta m. st. Warszawy (Zarządzenie nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za
1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych).
Stawka bazowa w skali roku powinna wynosić nie więcej niż 3 % wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonego przez Wojewodę Mazowieckiego dla m. st. Warszawy. Stawkę bazową podwyższa się raz w roku co najmniej
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym, nie więcej jednak niż o 10% dotychczasowej stawki bazowej.

W dzielnicy Targówek obowiązują dwie strefy – wysokość stawki w strefie miejskiej wynosi 7,39 zł/m2, a w strefie peryferyjnej 10% mniej (Uchwała Nr XLII/198/2013 Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia stref do ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek). Wysokość stawek czynszu wylicza się
z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu,
a w szczególności (załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1303/2012  Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2017 – Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5):

 • położenia budynku,
 • położenia lokalu w budynku,
 • wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu,
 • ogólnego stanu technicznego budynku.

Dla lokali socjalnych wysokość stawki wynosi 1,45 zł/m2.

 

 1. OBNIŻKI CZYNSZOWE

W celu realizacji polityki czynszowej wynikającej z załącznika nr 2 do Uchwały XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5) udzielano obniżek czynszowych. Udzielono 311 obniżek czynszowych na łączną kwotę 519 349,61 zł.

 

 1. REMONTY
 2. W ramach planu finansowego jednostki (dział 700) w zakresie remontowo – budowlanym
  wykonano roboty w budynkach komunalnych, pawilonach handlowych i siedzibach ZGN Targówek.

Dział 700 rozdział 70005 § 4270  „zakup usług remontowych  + remonty infrastruktury + remonty lokali użytkowych”.

Plan na 2017 rok  8 352 619,00 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku – 8 276 797,20 zł co stanowi  97,00 % planu łącznie branże (budowlana, sanitarna i  elektryczna) z czego:

I . zadanie B/II/3/2 – remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Plan  6 906 509,00 zł.

Wykonanie 6 721 140,54 zł co stanowi 97,32 % planu.

W ramach robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych:

– wykonano remonty dachów w budynkach przy ulicach: Gilarskiej 1, Łąkocińskiej 5a, Święciańskiej 8, Krzywińskiej 3, Radzymińskiej 111a;

– wykonano remonty oraz docieplenia stropów w budynkach przy ulicach: Święciańskiej 6, św. Wincentego 52, Łąkocińskiej 5a, Radzymińskiej 150, Gościeradowskiej 3a, Gościeradowskiej 15, Piotra Skargi 66, Zamiejskiej 14, Rajgrodzkiej 14, Rajgrodzkiej 16, Rajgrodzkiej 25, Siedzibnej 25;

– wykonano remonty piwnic w budynkach przy ulicach: Rajgrodzkiej 13, Radzymińskiej 140, Radzymińskiej 150, Cmentarnej 14, Rajgrodzkiej 14, Rajgrodzkiej 16, Borzymowskiej 13, Gościeradowskiej 9, Borzymowskiej 11a, Ludwickiej 2, Smoleńskiej 94, Cmentarnej 29, Rajgrodzkiej 10, Motyckiej 21, św. Wincentego 18;

– wykonano remonty klatek schodowych w budynkach przy ulicach: Radzymińskiej 140, Barkocińskiej 4, Rogowskiej 6, Józefowskiej 4, Radzymińskiej 113, św. Wincentego 64, Piotra Skargi 6, Piotra Skargi 66, Rajgrodzkiej 10, Święciańskiej 24;

– wykonano remonty elewacji oraz docieplenia budynków przy ulicach: Tykocińskiej 21,
Ks. Ziemowita 10, Rogowskiej 6;

– wymieniono drzwi do klatek schodowych w budynkach przy ulicach: Bieżuńskiej 1, Cmentarnej 14, Dalanowskiej 30, Gościeradowskiej 3a, Ks. Ziemowita 20a, Oszmiańskiej 10, Radzymińskiej 126, Radzymińskiej 140, Rajgrodzkiej 5, św. Wincentego 18,
św. Wincentego 30, św. Wincentego 52, św. Wincentego 64, , Siedzibnej 28, Siedzibnej 31, Wysockiego 9;

– zamontowano wkłady kominowe w budynkach przy ulicach: Ks. Ziemowita 20,
Ks. Ziemowita 20a, Święciańskiej 6, Wszeborskiej 8/10;

– wykonano remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ulicach:
Bieżuńskiej 1, Dziewanny 7, Gościeradowskiej 3a, Julianowskiej 25, Kołowej 52, Ks. Ziemowita 6, Ks. Ziemowita 6a, Ks. Ziemowita 20a, Piotra Skargi 66, Siedzibnej 25, Siedzibnej 28, Syrokomli 2, Święciańskiej 8, św. Wincentego 30, św. Wincentego 50, św. Wincentego 87, Wszeborskiej 8/10, Wysockiego 9, Zagranicznej 8, Zamiejskiej 14;

– wykonano remonty oświetlenia piwnic w budynkach przy ulicach: Borzymowskiej 11a, Borzymowskiej 13, Cmentarnej 21, Ks. Ziemowita 20, Ks. Ziemowita 20a, Motyckiej 21, Piotra Skargi 6, Radzymińskiej 140, Rajgrodzkiej 13, św. Wincentego 30, Święciańskiej 4, Święciańskiej 22, Święciańskiej 24;

– wykonano montaż instalacji domofonowych w budynkach przy ulicach: Rajgrodzkiej 5, Rajgrodzkiej 25, Wszeborskiej 8/10;

– wymieniono lub zamontowano wodomierze w lokalach w budynkach przy ulicach:
św. Wincentego 46, św. Wincentego 87;

– wymieniono ciepłomierze w lokalach w budynku przy ulicy Ossowskiego 9;

–  wykonano dokumentację techniczną dotyczącą wykonania instalacji gazowej dla budynku przy ulicy Radzymińskiej 107;

– wykonano remont instalacji gazowej w budynkach przy ulicach: Radzymińskiej 107,
św. Wincentego 44a, Wysockiego 9;

– wykonano remonty rozdzielni w budynkach przy ulicach: Bieżuńskiej 1, Dziewanny 7, Gościeradowskiej 3a,  Gościeradowskiej 15, Handlowej 40, Kołowej 52, Ks. Ziemowita 16, Motyckiej 21, Radzymińskiej 111a;

– wykonano remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków przy ulicach: Krzywińskiej 3, Zagranicznej 8;

– wykonano remont oświetlenia piwnic w budynkach przy ulicach: Gościeradowskiej 3a, Gościeradowskiej 15, Kołowej 52;

– wykonano remont monitoringu wizyjnego, wymieniono wentylatory klatkowe w budynku przy ulicy Ossowskiego 9;

– wykonano remont instalacji odgromowej anteny zbiorczej w budynkach przy ulicach: Oszmiańskiej 10, Ossowskiego 9, św. Wincentego 87;

– wymieniono stolarkę okienną w 53 lokalach mieszkalnych;

– wykonano remonty oraz doposażenia w 57 lokalach mieszkalnych;

– wykonano 96 remontów pustostanów, o łącznej powierzchni 2888,38 m2 (koszt remontu 1m2 – 474,69 zł).

 

 1. Remonty infrastruktury (w ramach zadania B/II/3/1 – koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego):

Plan – 1 385 610,00 zł.

Wykonanie 1 345 672,41 zł co stanowi  97,12 % planu, w tym m.in.:

– wykonano remonty ciągów pieszo-jezdnych przy ulicach: Gościeradowskiej 15, Gościeradowskiej 19, Łabiszyńskiej 23, Łabiszyńskiej 23a, Orłowskiej 3, Poleskiej 6, Remiszewskiej 6, Rembielińskiej 15, Rembielińskiej 17, Rembielińskiej 19, Krakusa 1, Remiszewskiej 6, św. Wincentego 89;

– wykonano remont przyłączy kanalizacyjnych przy ulicach: Barkocińskiej 2a,
Barkocińskiej 4, Bieżuńskiej 1, Radzymińskiej 252, Rogowskiej 6, Zagranicznej 8;

– wykonano remont kanalizacji zewnętrznej przy ulicy Siarczanej 6a;

– wykonano remont kanalizacji deszczowej przy ulicach: Ludwickiej 2, Rembielińskiej 15, Rembielińskiej 17;

– wykonano remont szamba i przyłącza przy ulicy Zabranieckiej 33;

– wykonano remont studni i instalacji kanalizacyjnej przy ulicach: Święciańskiej 6, Święciańskiej 8;

– wykonano remont oświetlenia terenu przy ulicach: Bartniczej 9, Bolesławickiej 26, Bolesławickiej 28, Oszmiańskiej 10, Rembielińskiej 13;

– wykonano chodnik przy ulicy Gilarskiej 1;

– wykonano dokumentację projektową remontu ciągów pieszo-jezdnych z przebudową dwóch zjazdów z ul. Suwalskiej do budynków  przy ulicach: Łojewskiej 8, Łojewskiej 10;

– wykonano remont altan śmietnikowych przy ulicach: Barkocińskiej 2a, Barkocińskiej 4, Łojewskiej 22, Remiszewskiej 6, Żuromińskiej 10;

– wykonano ogrodzenia terenów przy ulicach: Remiszewskiej 6; Żuromińskiej 10;

– wykonano oznakowanie poziome miejsc dla niepełnosprawnych przy ulicach:
Bazyliańskiej 8, Bazyliańskiej 18, Łojewskiej 14, Orłowskiej 1, Orłowskiej 3, Orłowskiej 7, Oszmiańskiej 10, Rembielińskiej 2, Rembielińskiej 15, Rembielińskiej 17, Ossowskiego 9, Smoleńskiej 73, Suwalskiej 31, św. Wincentego 87, Wysockiego 20, Złotopolskiej 15, Żuromińskiej 6, Żuromińskiej 12, Żuromińskiej 14.

 

III. zadanie B/II/5/2 – remonty lokali użytkowych

Plan – 240 500,00 zł.

Wykonanie –  209 984,25 zł co stanowi  87,31 % planu, w tym m.in.:

– wykonanie remontu pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy św. Wincentego 87;

– wykonano remont dachu budynku przy ulicy św. Wincentego 85;

– wykonano remont oświetlenia zewnętrznego przy ulicy Suwalskiej 11;

– wykonano remont instalacji wentylacji mechanicznej przy ulicy Siedzibnej 32.

 

 1. Dział 700 rozdział 70004 § 4270 „zakup usług remontowych” – utrzymanie jednostki gospodarującej zasobem

Plan – 174 000,00 zł.

Wykonanie –  148 499,31 zł  co stanowi  85,34 % planu, w tym m.in.:

Siedziba jednostki ul. Gościeradowska 5:

– wykonano remont pomieszczeń biurowych,

– wykonano remont przyłącza sieci cieplnej i makiety węzła,

– wykonano remont węzła co,

– wykonano remont zakładowej składnicy akt.

 

 1. Dział 900 rozdział 90095 § 4270 „zakup usług remontowych” – Targowiska

Plan – 97 200,00 zł.

Wykonanie – 85 429,79 zł co stanowi 87,89 % planu.

– wykonano remont ciągów pieszo-jezdnych przy ulicach: św. Wincentego 88, Rembielińskiej 7a,;

– wykonano remonty dachów na wiatach handlowych przy ulicy Krasnobrodzkiej 11;

– wykonano remont instalacji elektrycznej w wiatach handlowych przy ulicy Krasnobrodzkiej 11;

– wykonano remonty ścian zewnętrznych pawilonów handlowych przy ulicy Rembielińskiej 7a;

– wykonano remont pomieszczeń socjalnych przy ul. św. Wincentego 88.

 

 1. Parkingi § 4270

Plan – 360 800,00 zł.

Wykonanie – 339 659,75 zł co stanowi  94,14 % planu, w tym m.in.:

– naprawa nawierzchni przy ulicy Borzymowskiej;

– remont parkingu św. Wincentego/Borzymowska.

 

VII. Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych zad. B/III/2/3  (Bardowskiego)

Plan – 53 224,00 zł.

Wykonanie – 45 559,14 zł co stanowi 85,60 % planu.

 

VIII. Dział 700 rozdział 70005 § 4300 „zakup usług pozostałych”

– dokonano rozbiórki hydroforni przy ulicy Bazyliańskiej 16a;

– dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Sterdyńskiej 10;

– dokonano rozbiórki WC zewnętrznego, komórek drewnianych przy ulicach: Gościeradowskiej 15, Siarczanej 6, Zabranieckiej 33.

 

 1. INWESTYCJE – WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W 2017 roku Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek realizował następujące inwestycje zaplanowane w budżecie:

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/4 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.15 744,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.15 744,00 zł.

Smoleńska 74Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu dokumentacji technicznej. W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę Nr 32/04/2017 z firmą EKOPROJEKT na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną
w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynku  – termin opracowania dokumentacji do 30.08.2017 r. Zapłaty kwoty 15 774,00 dokonano w dn. 14.09.2017 r.

Smoleńska 92 – Uchwałą Nr LIV/1307/2017 z dn. 31.08.2017 r. Rady m.st. Warszawy przywrócono do budżetu bieżącego ze środków niewygasających kwotę 20 341,00 zł
na pokrycie zobowiązań umownych przeznaczonych na wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej. Podłączenie do miejskiej sieci cieplnej wykonane w 11/2017 r. przez Veolia Energia Warszawa S.A. Węzły cieplne odebrane technicznie przez Veolia
i uruchomione. Instalacje wewnętrzne c.o., c.c.w. uruchomione. Długi okres podłączenia budynku spowodowany był brakiem zgody ze strony RSM Praga na prowadzenie robót na ich terenie. Wszystkie sprawy związane z przyłączeniami załatwia Veolia Energia Warszawa S.A.  Zapłata za podłączenie do miejskiej sieci cieplnej nastąpiła w styczniu 2018 r. W dniu 14.12.2017 r. zgodnie z uchwałą Nr LIX/1537/2017 Rady m. st. Warszawy zmniejszono kwotę zadania do kwoty 15 744,00  zł, a kwota 59 651,00 zł została przeniesiona na 2018 rok.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/5 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.31 488,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.31 488,00 zł.

św. Wincentego 50Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu dokumentacji technicznej. W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę Nr 36/04/2017 z firmą EKOPROJEKT na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną
w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynku  – termin opracowania dokumentacji do 30.08.2017 r. Zapłaty kwoty 15 744,00 dokonano w dn. 14.09.2017 r.

św. Wincentego 52 Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu dokumentacji technicznej. W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę Nr 35/04/2017 z firmą EKOPROJEKT na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną
w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynku  – termin opracowania dokumentacji do 30.08.2017 r. Zapłaty kwoty 15 744,00 dokonano w dn. 05.10.2017 r.

św. Wincentego 30 – Uchwałą Nr LIV/1307/2017 z dn. 31.08.2017 r. Rady m.st. Warszawy przywrócono do budżetu bieżącego ze środków niewygasających kwotę 18 728,00 zł
na pokrycie zobowiązań umownych przeznaczonych na wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej. Podłączenie do miejskiej sieci cieplnej wykonane w 11/2017 r. przez Veolia Energia Warszawa S.A. Węzły cieplne odebrane technicznie przez Veolia
i uruchomione. Instalacje wewnętrzne c.o., c.c.w. uruchomione. Długi okres podłączenia budynku spowodowany był brakiem zgody ze strony RSM Praga na prowadzenie robót na ich terenie. Wszystkie sprawy związane z przyłączeniami załatwia Veolia Energia Warszawa S.A.  Zapłata za podłączenie do miejskiej sieci cieplnej nastąpiła w styczniu 2018 r. W dniu 14.12.2017 r. zgodnie z uchwałą Nr LIX/1537/2017 Rady m. st. Warszawy zmniejszono kwotę zadania do kwoty 31 488,00  zł, a kwota 48 004,00 zł została przeniesiona na 2018 rok.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/6 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 202 263,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.  –    202 263,00

 1. Piotra Skargi 6 – II etap inwestycji – wykonawstwo – poniesione koszty w 2017 r. – 170 775,00.

Dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny z podbiciem fundamentów, wykonano instalację wentylacyjną, wykonano studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego. Lokale mieszkalne zostały doposażone
w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Budynek nie podłączony do miejskiej sieci cieplnej. Termin podłączenia został przesunięty przez Veolia Energia Warszawa na 2018 rok z powodu braku zgody na usytuowanie przyłącza na terenie RSM Praga. Veolia zleciła nowe opracowanie przebiegu trasy przyłącza. W dniu 14.12.2017 r. zgodnie z uchwałą
Nr LIX/1537/2017 Rady m. st. Warszawy zmniejszono kwotę zadania do kwoty 202 263  zł,
a kwota 155 723 zł została przeniesiona na 2018 rok.

 1. Piotra Skargi 60Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu dokumentacji technicznej. W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę Nr 34/04/2017 z firmą EKOPROJEKT na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynku – termin opracowania dokumentacji do 30.08.2017 r. Zapłaty kwoty 15 744,00 dokonano
  w dn. 14.09.2017 r.
 2. Piotra Skargi 66Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu dokumentacji technicznej. W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę Nr 33/04/2017 z firmą EKOPROJEKT na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną
  w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynku – termin opracowania dokumentacji do 30.08.2017 r. Zapłaty kwoty 15 744,00 dokonano w dn. 05.10.2017 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/7 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 3A, Tykocińskiej 26, Zamiejskiej 14 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

 1. Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.345 531,00 zł.
 2. Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r. –     345 529,92 zł.
 3. Gościeradowska 3A – II etap inwestycji-wykonawstwo – poniesione koszty w 2017 r. – 166 972,82.

Dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny z podbiciem fundamentów, wykonano instalację wentylacyjną, wykonano studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego. Lokale mieszkalne zostały doposażone
w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Poprzednio w budynku użytkowane było ogrzewanie elektryczne i węglowe.

 1. Tykocińska 26 – II etap inwestycji-wykonawstwo – poniesione koszty w 2017 r. – 72 976,69.

Dokonano adaptacji pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny, wykonano instalację wentylacyjną, wykonano studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego.

Podłączenie budynku komunalnego m.st. Warszawy do miejskiej sieci cieplnej oraz wykonanie węzła cieplnego skutkowało odłączeniem się od węzła grupowego obsługującego trzy budynki mieszkalne.

 1. Zamiejska 14 – II etap inwestycji – wykonawstwo – poniesione koszty w 2017 r. – 105 580,41

Dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, wykonano instalację wentylacyjną, wykonano studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego. Lokale mieszkalne zostały doposażone w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Budynek nie podłączony do miejskiej sieci cieplnej. Umowa przyłączeniowa z Veolia Energia Warszawa podpisana w dn. 23.05.2017 r. z terminem realizacji przyłącza do 290 dni. Zgodnie z informacją uzyskaną drogą elektroniczną od firmy Veolia – planowany termin realizacji wykonania przyłącza to luty/marzec 2018 rok. W dniu 14.12.2017 r. zgodnie z uchwałą
Nr LIX/1537/2017 Rady m. st. Warszawy zmniejszono kwotę zadania do kwoty 345 531  zł,
a kwota 137 846 zł została przeniesiona na 2018 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/10 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9, 15 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.355 350,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.355 349,47 zł.

 1. Gościeradowska 9 – II etap inwestycji-wykonawstwo – poniesione koszty w 2017 r. – 178 675,88.

Dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny z podbiciem fundamentów, wykonano instalację wentylacyjną, wykonano studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego. Lokale mieszkalne zostały doposażone
w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Poprzednio w budynku użytkowane było ogrzewanie elektryczne i węglowe.

 1. Gościeradowska 15 – II etap inwestycji-wykonawstwo – poniesione koszty w 2017 r. – 176 673,59.

Dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny z podbiciem fundamentów, wykonano instalację wentylacyjną, wykonano studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego. Lokale mieszkalne zostały doposażone
w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Poprzednio w budynku użytkowane było ogrzewanie elektryczne i węglowe.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P1/6 – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy –  ul. Birżańska 2A.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.615 442,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.615 441,35 zł.

Zrealizowano II etap inwestycji polegający na budowie instalacji c.o. i c.c.w. oraz modernizacji budynku i terenu przyległego do nieruchomości.

Dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny z podbiciem fundamentów, wykonano instalację wentylacyjną, wykonano studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego. Lokale mieszkalne zostały doposażone
w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Modernizacja budowlana. W ramach modernizacji budowlanej wykonano docieplenie stropu strychowego, modernizację klatki schodowej z ułożeniem terakoty na parterze
i ciągach schodowych do I piętra, wymianę balustrady schodowej na klatce, modernizację węzłów sanitarnych, wymianę drzwi wejściowych, drzwi do piwnicy, modernizację podwórza z ułożeniem kostki betonowej, wykonano ogrodzenie posesji, wygrodzono plac zabaw dla dzieci, modernizację altany śmietnikowej. Wykonano oświetlenie placu zabaw (naświetlacz zamontowano na dachu budynku). Doposażono budynek w instalację anteny zbiorczej. Efekty zadania: poprawa środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podniesienie standardów lokali mieszkalnych, poprawa bilansu energetycznego budynku, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa infrastruktury i przestrzeni publicznej.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P1/7 – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy – ul. Naczelnikowska 50.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.585 400,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.585 397,90 zł.

Zrealizowano II etap inwestycji polegający na budowie instalacji c.o. i c.c.w. oraz modernizacji budynku i terenu przyległego do nieruchomości.

Dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny z podbiciem fundamentów, wykonano instalację wentylacyjną, wykonano studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego.

Modernizacja budowlana. W ramach modernizacji budowlanej wykonano docieplenie stropu strychowego, modernizację klatki schodowej z ułożeniem terakoty na parterze
i ciągach schodowych do I piętra, wymianę balustrady schodowej na klatce, modernizację węzłów sanitarnych, wymianę drzwi wejściowych, drzwi do piwnicy, modernizację podwórza z ułożeniem kostki betonowej, wykonano ogrodzenie posesji, modernizację altany śmietnikowej. Doposażono budynek w instalację anteny zbiorczej.

Efekty zadania: poprawa środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podniesienie standardów lokali mieszkalnych, poprawa bilansu energetycznego budynku, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa infrastruktury i przestrzeni publicznej.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P1/8 – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy –  ul. Ks. Ziemowita 2.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r. –  0,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.0,00 zł.

Z uwagi na roszczenia do nieruchomości, Uchwałą Nr LVI/1391 Rady m.st. W-wy z dn. 19.10.2017 r. zadanie zostało przeniesione do WPF na rok 2018 (kwota 450 062,00).

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P1/9 – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy – ul. Józefowska 4.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.54 900,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.54 900,00 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu dokumentacji technicznej. W dniu 26.04.2017 r. podpisano umowę Nr 39/04/17 z JSP Biuro Projektów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie doposażenia budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł cieplny, doposażenia lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację klatki schodowej, modernizację dachu, zagospodarowanie posesji z nasadzeniami zieleni, ogrodzenie posesji, modernizację nawierzchni, wykonanie instalacji anteny zbiorczej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego – termin opracowania dokumentacji do 31.07.2017 r. Zapłaty dokonano w dn. 21.08.2017 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P1/10 – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy ul. Rybieńska 21.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.56 900,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.56 900,00 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu dokumentacji technicznej. W dniu 26.04.2017 r. podpisano umowę Nr 38/04/17 z JSP Biuro Projektów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie doposażenia budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł cieplny, doposażenia lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację klatki schodowej, modernizację dachu, zagospodarowanie posesji z nasadzeniami zieleni, ogrodzenie posesji, modernizację nawierzchni, wykonanie instalacji anteny zbiorczej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego – termin opracowania dokumentacji do 31.07.2017 r. Zapłaty dokonano w dn. 21.08.2017 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P1/11 – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy ul. Siarczana 6A.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.107 900,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.107 900,00 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu dokumentacji technicznej. W dniu 26.04.2017 r. podpisano umowę Nr 37/04/17 z JSP Biuro Projektów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie doposażenia budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł cieplny, doposażenia lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację klatki schodowej, modernizację dachu, zagospodarowanie posesji z nasadzeniami zieleni, ogrodzenie posesji, modernizację nawierzchni, wykonanie instalacji anteny zbiorczej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego – termin opracowania dokumentacji do 31.07.2017 r. Zapłaty dokonano w dn. 21.08.2017 r. Ponieważ w trakcie wykonywania inwentaryzacji obiektu na potrzeby projektu dotyczącego rewitalizacji stwierdzono bardzo zły stan techniczny instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz przyłączy przewidzianych do dalszego wykorzystania należało rozszerzyć zakres umowy o dodatkowe elementy, które nie były określone w umowie. Uchwałą Rady m.st. W-wy Nr LVI/1391/2017 z dn. 19.10.2017 r. zwiększono wartość zadania do kwoty 107 900,00 zł. W dniu 31.10.2017 r. jednostka zawarła Aneks nr 1/2017 poszerzający zakres umowy o kwotę 30 000,00 zł. Zapłaty dokonano w dniu 22.12.2017 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/11 – Podłączenie budynku przy ul. Cmentarnej 29 do miejskiej sieci gazowej oraz doposażenie lokali w instalację gazową.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.69 000,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.68 711,97 zł.

Zadanie wprowadzone do budżetu jednostki Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LI/1244/2017 z dnia 22.06.2017 r. polegające na budowie przyłącza gazowego do budynku oraz doposażenie w instalację gazową.  

Wykonano przyłącze gazowe zgodnie z warunkami nr WSP/W/21962/WP/1/2017 z dnia 10.07.2017 r. wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie. Lokale mieszkalne doposażone w kuchenki gazowe czteropalnikowe i dwupalnikowe.

Podłączenie budynku komunalnego m.st. Warszawy do miejskiej sieci gazowej i doposażenie lokali w instalację gazową skutkuje podniesieniem standardu lokali mieszkalnych, obniżeniem kosztów eksploatacji poszczególnych lokali i poprawą stanu środowiska naturalnego. Poprzednio w budynku do przygotowania posiłków wykorzystywano kuchenki elektryczne i węglowe. Wykonane przyłącze gazowe umożliwi doposażenie budynku
w kotłownię gazową oraz doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. co jest przewidziane
w projekcie przyłącza gazowego.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/12 – Podłączenie budynku przy ul. Gościeradowskiej 15 do kanalizacji miejskiej oraz likwidacja szamba.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.45 000,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.44 707,73 zł.

Zadanie wprowadzone do budżetu jednostki Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LI/1244/2017 z dnia 22.06.2017 r. polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamba.

Wykonano przyłącze kanalizacyjne zgodnie z warunkami nr PRO. DGR. WSK. 840. 6411.2017.232799.17.MS z dnia 31.07.2017r. wydanymi przez MPWiK. Przykanalik  włączony do kanału ogólnospławnego w ulicy Gościeradowskiej. Na terenie posesji wykonano studzienkę rewizyjną przykrytą włazem żeliwnym typu ciężkiego. Do studzienki podłączono przykanalik z budynku. Na terenie posesji zlikwidowano dwa szamba. Przebudowano instalację kanalizacji w piwnicach budynku w celu wykonania nowego podłączenia do kanalizacji miejskiej.

Podłączenie budynku komunalnego m.st. Warszawy do miejskiej sieci kanalizacyjnej skutkuje podniesieniem standardu nieruchomości, lokali mieszkalnych, obniżeniem kosztów eksploatacji nieruchomości, lokali i poprawą stanu środowiska naturalnego.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/III/P4/11 – Realizacja projektu „Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym ul. Bardowskiego”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.400 000,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.398 825,70 zł.

W dniu 07.07.2017 r. podpisano umowę z firmą TULCON Sp. Akcyjna na realizację projektu „Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym ul. Bardowskiego”. Niecka fontanny wraz z komorą techniczną zlokalizowana jest w północno – wschodniej części terenu na początku terenu plaży. Fontanna wykonana jest w postaci niecki betonowej
w formie basenu, przykryta od góry płytami granitowymi. W niecce fontanny zamontowane są dysze wytwarzające strumień w postaci korony wodnej. Doprowadzone są rurociągi: zasilający w wodę oraz rurociągi odpływowe i opróżniające nieckę fontanny. W pobliżu niecki zlokalizowana jest komora techniczna – pompownia wykonana w konstrukcji monolitycznej żelbetowej prefabrykowanej. Komora techniczna wyposażona jest
w urządzenia pompowe i uzdatniające. Z uwagi na obecność par substancji chemicznych oraz wilgotność komora techniczna wyposażona jest w wentylator wyciągowy włączany ręcznie przed działaniami serwisowymi oraz instalację nawiewną. Wykonano zasilanie elektryczne
do szafy sterującej, oświetlenie komory technicznej oraz instalacje wyrównawcze – uziemiające. Uzyskane efekty zadania: „Atrakcje wodne” – fontanna podnosi standard obiektu, uatrakcyjnia wypoczynek dla osób korzystających z obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/13 – Wymiana okablowania sieci komputerowej dla ZGN.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.0,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.0,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIV/1307/2017 Rady m.st. W-wy
z dn. 31.08.2017 r., więc działania można było podjąć dopiero w IV kwartale. Przygotowane przed paru laty koncepcje okazały się nieaktualne technologicznie oraz nie uwzględniały aspektu bezpieczeństwa energetycznego jednostki. W dniu 18.09.2017 r. rozpoczęto konsultacje na ogólnopolskim portalu branżowym mające na celu przygotowanie założeń
do zamówienia publicznego na wybór projektanta sieci strukturalnej. Ogłoszono przetarg
na dokumentację w dn. 26.10.2017 r. – otwarcie ofert w dn. 07.11.2017 r. – przewidywane wykonanie projektu to minimum dwa miesiące, a więc zapłata ma nastąpić w 2018 roku.
Na podstawie projektu będzie można dokonać wymiany okablowania. Z uwagi na powyższe jednostka wnioskowała o wprowadzenie do WPF na 2018 rok całej kwoty zadania tj. 220 000,00 zł. Uchwałą Rady m.st. W-wy kwota zadania została przeniesiona na 2018 rok.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/1 – Zakupy inwestycyjne dla ZGN.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.160 500,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.156 613,70 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIV/1307/2017 Rady m.st. W-wy
z dn. 31.08.2017 r. Zadanie obejmuje:

zakup samochodu – Po dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dokonano w ramach art. 4 ust. 8 ustawy PZP zakupu samochodu marki Citroen Berlingo Multispace w wersji VTI 120 XTR. W dniu 11.12.2017 r. jednostka dokonała zapłaty za samochód zgodnie z wystawioną fakturą proforma nr 01/11/2017
w kwocie 57 000,00 zł, który został odebrany w dniu 19.12.2017 r. Zakupiony samochód zastąpi dotychczasowy i wysłużony już pojazd marki Daewoo Lanos a przyjęta konfiguracja pozwoli na zwiększenie możliwości przewożenia towarów pomiędzy siedzibami a także uniezależni ZGN od transportu zewnętrznego np. w kwestii dostawy materiałów do zespołu administracyjno-gospodarczego;

zakup komputerów– Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, zgodnie z zawartą umową nr 78/11/2017 z firmą STATIM i protokołem zdawczo-odbiorczym wykonawca dostarczył sprzęt informatyczny, za który na podstawie faktury dokonano zapłaty w dniu 22.12.2017 r. Zakupiono 6 szt. komputerów (5 szt. i5, 1 szt. i7). Zakup był niezbędny w celu uzupełnienia najstarszych i najbardziej wysłużonych komputerów oraz umożliwienia instalacji najnowszego pakietu biurowego, co z kolei wpływa pozytywnie na kompatybilność plików wymienianych w korespondencji z podmiotami zewnętrznymi;

zakup serwera– Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, zgodnie z zawartą umową
nr 77/11/2017 z firmą STATIM i protokołem zdawczo-odbiorczym wykonawca dostarczył serwer, za który na podstawie faktury dokonano zapłaty w dniu 28.12.2017 r. w kwocie 54 366,00 zł. Zakupiono serwer firmy Dell PowerEdge 630 wraz aktualnym oprogramowaniem systemowym Ms Windows Server 2016 Standard. Serwer ten zastąpił wysłużony dotychczasowy serwer, co pozwoliło na utrzymanie w lokalizacji Toruńska niezbędnych dla funkcjonowania sieci usług: Active Directory oraz DHCPa także umożliwi w przyszłości uruchomić dla mieszkańców dostęp do danych poprzez Internet;

zakup UTM-a – Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, zgodnie z zawartą umową
nr 75/11/2017 z firmą Miecz Net i protokołem odbioru ilościowego licencji wykonawca dostarczył zapory sieciowe wraz z usługami, za które na podstawie faktury dokonano zapłaty w kwocie 18 081,00 zł w dniu 21.12.2017 r. Dokonano zakupu  dwóch urządzeń UTM STORMSHIELD SN210. W ramach postępowania zakupiono również serwisy na okres 2 lat dla ww. urządzeń – Premium UTM Security Pack oraz Breach Fighter. W postępowaniu przewidziano początkową konfiguracje systemu dla potrzeb ZGN oraz przeszkolenie jednej osoby w ramach szkolenia „STORNSHIELD Network Security Administrator”. Uzyskano efekt znacznej poprawy bezpieczeństwa informatycznego ZGN-u poprzez wstępne sprawdzanie antywirusowe ruchu plików w zewnętrznej chmurze jeszcze przed dostarczeniem pakietów danych do sieci ZGN.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P5/6 – Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298
przy ul. Krakusa 2.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.0,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r. – 0,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIV/1391/2017 Rady m.st. W-wy
z dn. 19.10.2017 r. Zgodnie z przedstawioną ofertą autora projektu czas realizacji wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wyniesie 90 dni. W tym stanie rzeczy płatność za projekt wystąpi w I kwartale 2018 r. Druga część zadania dotycząca wykonawstwa ścieżek rekreacyjnych wraz z projektem była nierealna do wykonania w 2017 r. z uwagi na terminy wynikające z procedury przeprowadzania przetargu nieograniczonego na w/w prace.  Z uwagi na powyższe jednostka wnioskowała o wprowadzenie do WPF na 2018 rok całej kwoty zadania tj. 446 352,00 zł. Uchwałą Rady m.st. W-wy Nr LIX/1537 z dn. 14.12.2017 r. kwota zadania została przeniesiona na 2018 rok.

Wydatki niewygasające

Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/959/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w zadaniu C/TAR/II/P3/4 „Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” wydatki niewygasające stanowiły kwotę 60 742,00 zł. W dniu 23.06.2017 r. ZGN zgodnie z umową Nr 27/06/2016 dokonał końcowej zapłaty firmie GRA-SANIT-BIS za montaż grzejników i podłączeń ciepłej wody użytkowej
w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Smoleńskiej 92 w kwocie 40 401,49 zł. Z uwagi na powyższe do budżetu bieżącego należało wprowadzić kwotę 20 340,51 zł (do WPF kwota 20 341,00), która stanowiła wartość umowy z firmą Veolia Energia Warszawa z kwotą 16 662,81 zł na wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej oraz opłatę za obowiązkowy odbiór techniczny końcowy przez firmę Veolia Energia Warszawa z kwotą 3 677,70 zł.

Natomiast w zadaniu C/TAR/II/P3/5 „Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” wydatki niewygasające stanowiły kwotę 43 549,00 zł. W dniu 26.06.2017 r. ZGN zgodnie z umową Nr 28/06/2016 dokonał końcowej zapłaty firmie GRA-SANIT-BIS za montaż grzejników
i podłączeń ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Św. Wincentego 30 w kwocie 24 821,02 zł. W związku z tym do budżetu bieżącego należało wprowadzić kwotę 18 727,98 zł. (do WPF kwota 18 728,00), która stanowiła wartość umowy z firmą Veolia Energia Warszawa z kwotą 15 050,28 zł na wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej oraz opłatę za obowiązkowy odbiór techniczny końcowy przez firmę Veolia Energia Warszawa z kwotą 3 677,70 zł.

Stosowną zmianę dotyczącą wprowadzenia zadań inwestycyjnych ze środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym na wydatki niewygasające ZGN złożył do Wydziału Budżetowo Księgowego dla Dzielnicy Targówek
w dniu 06.07.2017 r. Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr 1307/2017 z dnia 31.08.2017 r.  wprowadzono do bieżących zadań inwestycyjnych kwotę 20 341,00 (Smoleńska 92) oraz kwotę 18 728,00 (św. Wincentego 30).

 

 1. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pełni nadzór właścicielski nad wspólnotami mieszkaniowymi, które administrują budynkami
w których są lokale stanowiące własność m.st. Warszawy. Pracownicy ZGN Targówek posiadają pełnomocnictwa do wykonywania funkcji współwłaściciela nieruchomości wspólnych, położonych na obszarze Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w których wyodrębniono własność poszczególnych lokali, w tym reprezentowanie m.st. Warszawy, wykonywanie prawa głosu na zebraniach wspólnot mieszkaniowych tych nieruchomości oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) oraz Kodeksu cywilnego.

Zadania pełnomocników obejmują m.in.:

– udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,

– sprawowanie nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem środków publicznych przekazywanych wspólnotom mieszkaniowym w ramach comiesięcznych zaliczek,

– dążenie do zagwarantowania wszystkim mieszkańcom możliwości korzystania z części wspólnych nieruchomości,

– dążenie do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym.

W 2017 r. pełnomocnicy wzięli udział w 70 zebraniach.

 

 

 1. ZBIORNIK RETENCYJNO-REKREACYJNY PRZY UL. BADOWSKIEGO.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1294/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.09.2015 r. przekazano do samodzielnego zarządzania i korzystania Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nieruchomość położoną w Warszawie w Dzielnicy Targówek przy ul. Bardowskiego. Nieruchomość stanowi własność m.st. Warszawy i oznaczona jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 8/7 z obrębu 4-11-08 o pow. 41470 m² opisana w KW nr WA3M/00492099/3.

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając na podstawie załącznika nr 2                                do zarządzenia nr 4444/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 07 czerwca 2013 r. powierzył w zarząd ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ww. nieruchomość poprzez podjęcie stosownej uchwały. Uchwałą nr 1146/16 z dnia 08.06.2016 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przekazał w Zarząd ZGN Targówek m.st. Warszawy nieruchomość stanowiącą własność m.st. Warszawy przy ul. Bardowskiego w Dzielnicy Targówek.
W 2016 r. ZGN Targówek otrzymał do zarządzania obiekty zlokalizowane przy ul. Bardowskiego: budynek socjalny, wieża widokowa, urządzenia elektryczne, urządzenia plenerowe, drogę eksploatacyjną wraz z miejscami postojowymi.

W 2017 r. w wyniku postępowania konkursowego oraz przeprowadzonych negocjacji ZGN Targówek wyłonił dzierżawcę nieruchomości przy ul. Bardowskiego, firmę MF SPORT  Kazalski, Tuliszka sp. j. z przeznaczeniem na dzierżawę w celu korzystania z obiektu
w formie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz mieszkańców. W dniu 05.04.2017 r. została zawarta umowa dzierżawy nr 1/T/2017 na okres trzech lat, sporządzając równocześnie protokół zdawczo-odbiorczy. Nieruchomość o powierzchni 22 970m2 została wydzierżawiona z przeznaczeniem na zagospodarowanie w celu prowadzenia działalności rekreacyjno-sportowej z jednoczesnym zachowaniem funkcji przeciwpowodziowej zbiornika retencyjnego znajdującego się na terenie nieruchomości.

W roku 2017 firma dzierżawiąca teren wykonała:

– budowę ogrodzenia całego terenu wraz z bramą wjazdową,

– instalację dwóch wyciągów do pływania z przeszkodami na deskach,

–  postawienie podestów drewnianych przy pawilonie magazynowym z punktowym zadaszeniem i ścieżkami dla pieszych,

– budowę toru do skimboardu dla dzieci,

– przebudowę dwóch placów na siłownie zewnętrzne,

– zabezpieczenie kaskady, ścianki wspinaczkowej i wieży widokowej,

– wykonane oświetlenia zbiornika wodnego,

– wybudowanie baru na plaży z miejscami do wypoczynku,

– wybudowanie boisk do piłki plażowej,

– odnowienie i adaptacje pawilonu socjalno-magazynowego na potrzeby małej gastronomii.

Jednocześnie dzierżawca w dniu 25.04.2017 r. wystąpił z prośbą o możliwość zorganizowania parku linowego dla dzieci z wykorzystaniem istniejących drzew na działce nr 8/9
przy ul. Bardowskiego/Skorpiona w zamian za utrzymanie porządku i czystości w okresie obowiązywania umowy dzierżawy. W związku z brakiem wymaganych zezwoleń inwestycja nie została wykonana. Dodatkową przeszkodą były jesienne warunki atmosferyczne.

 

 1. OPŁATA EKSPLOATACYJNA I   OPŁATA   ZA   WYWÓZ    NIECZYSTOŚCI  STAŁYCH

W roku 2017 realizując Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 12.01.2016 r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w sprawie  opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem porządku i czystości miejsc handlowych
na targowiskach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 08.07.2013 r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w sprawie  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanymi
z utrzymaniem czystości i porządku miejsc handlowych na targowiskach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek pobrano  opłatę eksploatacyjną i opłatę za wywóz nieczystości stałych w kwocie  200 583,00 zł.

Lista podmiotów wnoszących opłatę za wywóz nieczystości stałych oraz opłatę eksploatacyjną i jej wysokość:

 • Targowisko Rembielińska 7a            – 14 398,00 zł.
 • Targowisko Krasnobrodzka 9/11             – 3 900,00 zł.
 • Targowisko św. Wincentego i Matki Teresy z Kalkuty – 107 688,00 zł.
 • „Akcja Znicz 2017 r.”            – 73 037,00 zł.
 • „Akcja Choinka 2017 r.”                                                  – 1 560,00 zł.

 

 1. PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI, PLACE ZABAW

W zakresie eksploatacji terenów zieleni i placów zabaw, wykonywano bieżącą konserwację, w tym: koszenie trawy, rekultywację terenów, pielęgnację drzew, niezbędne wycinki, nasadzenia, wymianę piasku w piaskownicach wg obowiązujących wymagań sanitarnych
i naprawy sprzętu na placach zabaw, na łączną kwotę 524 270,04 zł.

 

 

 1. DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA, DEZYNSEKCJA

W nieruchomościach zarządzanych przez ZGN Targówek wykonano dezynsekcję, deratyzację i dezynfekcję pomieszczeń na kwotę 270 302,89 zł.

 

 1. PRZEGLĄDY BUDOWLANE

Wykonano 5-letnie przeglądy budowlane w 19 budynkach, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, zestawów hydroforowych, detektorów tlenków węgla, przeglądy gaśnic na kwotę 314 943,07.

 

 1. POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ

W 2017 r. kontynuowany był program m.st. Warszawy „Poznaj Swojego Najemcę” mający
na celu weryfikacje sposobu wykorzystywania zasobu lokalowego będącego
w administrowaniu ZGN Targówek.

Celem programu „Poznaj swojego najemcę” jest optymalizacja wykorzystania zasobu lokali mieszkalnych zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez weryfikację i ustalenie czy:

– najemca nie podnajął lokalu lub nie oddał w bezpłatne używanie lokalu bez zgody właściciela,

– najemca lokalu zamieszkuje w nim wraz z osobami uprawnionymi do których najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym,

– najemca lokalu posiada tytuł prawny do lokalu,

– najemca lokalu przebudował/wprowadził ulepszenia bez zgody wynajmującego.

W 2017 r. zweryfikowano 1505 lokali mieszkalnych. Stwierdzono 10 przypadków nieprawidłowości, w tym:

– niezamieszkiwanie najemcy w lokalu – 5,

– posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu – 1,

– inne nieprawidłowości (użytkowanie lokalu niezgodnie z przeznaczeniem) – 4.

W związku z w/w nieprawidłowościami:

– dokonano 9 wypowiedzeń umów najmu,

– skierowano 3 sprawy na drogę postepowania sądowego,

– odzyskano 1 lokal mieszkalny.

 

 

 

 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z późn. zm.).

ZGN Targówek w 2017 r. przeprowadził postępowania mające na celu wyłonienie wykonawców świadczących usługi w zakresie:

 • utrzymania porządku i czystości na terenach i w budynkach administrowanych przez ZGN Targówek;
 • wykonania usług w zakresie sprzątania i załadunku nieczystości do kontenerów typu
  KP-7 usytuowanych na targowiskach należących do ZGN Targówek;
 • wywozu odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN Targówek;
 • usług w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A
  i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN w Warszawie oraz całodobowej ochronie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Bardowskiego w Warszawie;
 • wykonania prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN Targówek;
 • wykonywania usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych poprzez odszczurzanie, usuwanie insektów, dezynfekcję mieszkań i likwidację szkodników nietypowych oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych w budynkach administrowanych przez ZGN Targówek;
 • utrzymania w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Targówek,
 • wykonania usług portierskich w budynkach ZGN Targówek przy
  Gościeradowskiej 5 i ul. Toruńskiej 86 w Warszawie;
 • wykonania robót remontowych na terenie administrowanym przez ZGN Targówek
  w zakresie branży ogólnobudowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej;
 • budowy instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Gościeradowskiej 15 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”;
 • budowy instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Gościeradowskiej 9 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”;
 • budowy węzła cieplnego wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny przy
  Tykocińskiej 26 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”;
 • budowy instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Gościeradowskiej 3a – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”;
 • budowy instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. P. Skargi 6 – „Ciepło sieciowe
  w budynkach komunalnych”;
 • wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. c.c.w. i węzła cieplnego dla 5 budynków mieszkalnych przy ul. Smoleńskiej 74, św. Wincentego 50, 52, Piotra Skargi 60, 66 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”;
 • docieplenia stropu strychowego, remontu wraz z malowaniem klatki schodowej, zagospodarowania i rewitalizacji przyległego terenu oraz wykonania instalacji zbiorczej anteny telewizyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Naczelnikowskiej 50 w Warszawie. – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”;
 • budowy instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Naczelnikowskiej 50 w Warszawie – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”;
 • docieplenia stropu strychowego, remontu wraz z malowaniem klatki schodowej, zagospodarowania i rewitalizacji przyległego terenu oraz wykonanie instalacji zbiorczej anteny telewizyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Birżańskiej 2a w Warszawie. – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”;
 • budowy instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Birżańskiej 2a w Warszawie – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”;
 • wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Doposażenia budynków mieszkalnych
  w instalację, co, ccw, adaptację pomieszczeń na węzły cieplne, wykonanie instalacji węzła cieplnego, doposażenie lokali w łazienki – węzły sanitarne, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja klatek schodowych, modernizacji dachów, zagospodarowanie posesji z nasadzeniami zieleni, ogrodzenie posesji, modernizacji nawierzchni, wykonanie instalacji anten zbiorczych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, przy ul. Józefowskiej 4, Rybieńskiej 21 i Siarczanej 6A– „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”;
 • budowy instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Zamiejskiej 14 w Warszawie – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”;
 • realizacji projektu „Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno – rekreacyjnym
  Bardowskiego”;
 • wykonania remontu nawierzchni ciągów pieszo jezdnych przy ul. Krakusa 1, Rembielińskiej 17, Rembielińskiej 19 w Warszawie;
 • zakupu jednego, fabrycznie nowego samochodu pięcioosobowego, wyprodukowanego
  w 2017 roku;
 • opracowania projektów wykonawczych wymiany okablowania strukturalnego oraz instalacji centralnego UPS-a w układzie pracy sieć/agregat w budynkach użytkowych (siedzibach) ZGN Targówek – ul. Gościeradowska 5 oraz ul. Toruńska 86;
 • zakupu wraz z dostawą serwera dla ZGN Targówek;
 • zakupu wraz z dostawą komputerów i oprogramowania dla ZGN Targówek;
 • zakupu wraz z dostawą 2 sztuk UTM-ów dla ZGN Targówek.

 

 1. LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE

Ogółem w 2017 r. wynajęto:

 • w ramach konkursu na wynajem lokali użytkowych – 4,
 • poza procedurą konkursową – 17 lokali użytkowych i 48 miejsc postojowych w garażach.

Osiągnięte stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych:

 1. najwyższa stawka czynszu za 1 m 2– 45,00 zł/m2,
 2. najniższa stawka czynszu za 1 m2 – 14,32 zł/m2.

 

 1. UDOSTĘPNIANIE POWIERZCHNI ORAZ WSPÓŁPRACA
  Z INNYMI JEDNOSTKAMI

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udostępnia elewacje budynków wchodzące w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy
z przeznaczeniem na reklamy. W 2017 r. umieszczonych było 27 reklam.

Ponadto ZGN Targówek wyraził zgodę na wykonanie murali na budynkach stanowiących własność m.st. Warszawy:

– w czerwcu 2017 r. ZGN Targówek na wniosek Fundacji ARTE wyraził zgodę na wykonanie muralu  i udostępnił ścianę szczytową budynku mieszkalnego przy ul. Rajgrodzkiej 13,

– w październiku 2017 r. ZGN Targówek na wniosek Fundacji HEREDITAS na wykonanie murali na ścianach szczytowych budynków mieszkalnych przy ul. Barkocińskiej 2a
i Barkocińskiej 4a.

Powstanie ww. murali jest kontynuacją tworzenia murali na obiektach będących w zasobie ZGN Targówek – w poprzednich latach powstały murale na ścianach szczytowych budynków przy ulicach: Radzymińskiej 150, Radzymińskiej 140, Rajgrodzkiej 13, Rogowskiej 6, Gościeradowskiej 7a.

ZGN Targówek na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej udostępnił teren na organizowanie imprez plenerowych dla mieszkańców:

– w związku z wystąpieniem z dn. 8.03.2017 r. ZGN Targówek wyraził zgodę i udostępnił
w dn. 31.03.2017 r. teren przy ul. Węgrowskiej 1/3 na organizacje imprezy plenerowej
pn. „Podwórkowa pisanka”,

– w związku z wystąpieniem z dn. 7.06.2017 r.  ZGN Targówek wyraził zgodę i udostępnił teren na organizację imprez pn. „Aktywne czerwcowe piątki” w dn. 9, 16, 23 i 30.06.2017 r. na terenie zieleni i placu zabaw przy ul. Węgrowskiej 1/3,

– w związku z wystąpieniem z dn. 6.06.2017 r. o ogrodzenie terenu przy ul. Węgrowskiej 2, gdzie znajduje się budynek, w którym realizowane są projekty socjalne  m. in. dla dzieci
i młodzieży pn. „Chatka Puchatka”, ZGN Targówek ogrodził w listopadzie 2017 r. teren zieleni na potrzeby przyszłych imprez dla społeczności lokalnej.

W dniu 13.02.2017 r. za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Targówek wpłynęło do ZGN Targówek pismo fundacji Runmageddon dotyczące wyrażenia zgody na zorganizowanie  sportowego przedsięwzięcia w terminie 27.05.2017 r. na terenie zbiornika retencyjno – rekreacyjnego położonego w Warszawie przy ul. Bardowskiego.

Ponadto w dn. 28.12.2017 r., ZGN udostępnił teren przy ul. Rembielińskiej 19 oraz wyłączył na czas imprezy latarnie. Była to integracyjna impreza świąteczna „Świąteczna Blok Kartka” (kino na bloku, wspólne kolędowanie, pokaz fajerwerków, ruchoma szopka, gorący poczęstunek).

 

 1. 16. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W ramach administrowania zasobem komunalnym Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy prowadzono działania windykacyjne, w celu odzyskania należnych wierzytelności m.st. Warszawy. W stosunku do najemców zalegających z opłatami prowadzone są stałe zadania mające na celu odzyskanie zadłużenia w formie wysyłanych upomnień, wezwań do zapłaty, kierowania spraw do sądu oraz ostatecznie kierowanie spraw do komornika.

Ilość wysłanych wezwań do zapłaty w 2017 r. – 1646.

W roku 2017 zawarto 178 porozumień w sprawie spłaty lub umorzenia zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i użytkowe:

1) umorzenia należności – lokale mieszkalne – 23,

2) umorzenia należności – lokale użytkowe – 1,

3) umorzenie należności – dzierżawa gruntu pod parking – 4,

4) rozłożenie należności na raty – lokale mieszkalne – 143,

5) rozłożenie należności na raty – lokale użytkowe – 5,

6) rozłożenia należności na raty – za najem wiaty i terenu pod kiosk handlowy – 1,

7) odroczenia należności – 1.

Ilość dokonanych wypowiedzeń umów najmu w 2017 r.:

 • niezamieszkiwanie najemcy w lokalu – 10,
 • posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu – 1,
 • wykorzystywanie lokalu niezgodnie z przeznaczeniem i zakłócanie porządku – 4,
 • zaległości czynszowe – 47.

Ilość spraw sądowych i egzekucyjnych prowadzonych w 2017 r.

 • o zapłatę należności – 155,
 • o eksmisję – 52,
 • o wyjawienie majątku – 4,
 • o nabycie spadku – 4,
 • o wstąpienie w stosunek najmu – 4,
 • o zwrot kaucji – 2,
 • o ustanowienie kuratora – 2,
 • o upadłość – 2,
 • o ustalenie opłat – 1,
 • o lokal socjalny – 3,
 • o zwrot gruntu – 1,
 • o eksmisję z budynku przeznaczonego do rozbiórki – 1.

Uzyskano 94 prawomocne orzeczenia sądowe zasadzające na rzecz m.st. Warszawy należności.

Do komornika skierowano łącznie 226 wniosków, w tym 203 o zapłatę należności
i 23 o eksmisje z lokalu.

Zaległości w opłatach:

STAN NA 31.12.2017 r.
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI BEZ ODSETEK 19 358 366,28
Lokale mieszkalne Kwota
Kwota zaległości 18 135 794,60
w tym  
od 0 do 3 m-cy 380 878,74
powyżej 3do 10 m-cy 467 624,13
powyżej 10 do 12 m-cy 58 935,72
powyżej 12 m-cy 860 639,91
lokale zdane (wszystkie konta zamknięte z najmem i z odszkodowaniem) 10 731 618,19
odszkodowanie za bezumowne korzystanie (konta czynne) 5 636 097,91
Lokale użytkowe bez garaży Kwota
Kwota  zaległości 1 176 862,92
w tym  
od 0 do 2 m-cy 76 922,37
powyżej 2 do 6 m-cy 51 471,70
powyżej 6 do 12 m-cy 30 859,68
powyżej 12 m-cy 855,12
lokale zdane (wszystkie konta zamknięte z najmem i z odszkodowaniem) 1 009 416,54
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu (konta czynne) 7 337,51
Liczba toczących się postępowań eksmisyjnych z lokali  
z powodu zaległości w opłatach 27
Liczba orzeczonych przez sąd eksmisji w 2017 r. 19
Liczba wykonanych eksmisji w 2017 r. 27
Garaże Kwota
Ogółem 33 449,96
Reklamy i szyldy Kwota
Ogółem 12 258,80
   
OGÓŁEM ODSETKI 11 362 660,58
w tym:  
lokale komunalne 10 130 350,10
lokale użytkowe 1 221 540,67
garaże 9 201,74
reklamy 1 568,07
Umorzenia zaległości w 2017 r.
Umorzenia Kwota
 Lokale mieszkalne 95 698,65
 Lokale użytkowe 791,55
OGÓŁEM 96 490,20

 

Współczynnik ściągalności w 2017 r.

Lp. Nazwa Przypis za 2017 rok (brutto) Wpłaty w 2017 roku (brutto) Zaległości na 31.12.2017 rok (brutto)1)2) Współczynnik ściągalności w 2017 roku

4/3

1 2 3 4 5 6
1 Lokale mieszkalne – dochody z czynszu i świadczeń 19 619 201,39

 

19 101 778,93 18 135 794,60 0,97
2 Lokale użytkowe – dochody z czynszów i świadczeń 2 581 755,00 2 306 127,05 1 168 694,75 0,89
3 Garaże 231 531,85 254 713,62 33 449,96 1,10
4 Reklamy 95 334,33 103 223,52 12 258,80 1,08

1)zaległości narastająco do dnia 31.12.2017 roku.

 

 1. 17. ODPRACOWYWANIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH

ZGN Targówek realizuje program odpracowania zaległości czynszowych na podstawie Zarządzenia Nr 5586/14 Prezydenta  m.st. Warszawy  z dnia  14 lutego 2014 r. w sprawie spłaty zadłużenia  za korzystanie z lokali wchodzących w  skład mieszkaniowego zasobu  m.st. Warszawy w formie świadczenia niepieniężnego oraz  Uchwały  Nr 3189/2014  Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 9 września 2014 roku w sprawie  przyjęcia „ Dzielnicowego programu odpracowania zaległości czynszowych”.

 

Spłata zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego w 2017 roku
dane na podstawie Rejestru spraw stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5586/2014 z 14.02.2014 r.
1 Liczba zawartych porozumień z dłużnikami na spłatę zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego w 2017 roku 13
2 Liczba porozumień zawartych w 2016 roku, a realizowanych w 2017 roku 1
3 Suma zaległości na dzień podpisania porozumień  przez dłużników z poz. 1 i 2 87 261,80 zł.
4 Wartość świadczeń niepieniężnych w okresie sprawozdawczym 19 825,00 zł.
5 Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 roku u dłużników z poz. 1 i 2 60 013,04 zł.
6 Rodzaj wykonywanych świadczeń niepieniężnych: miernik świadczenia oraz stawka (np. 13 zł/godz.) :
   prace ogrodnicze 13 zł.
   prace porządkowe 13 zł.
   prace biurowe /500+/ 13 zł.
 
7 Współpraca z innymi jednostkami w Dzielnicy VIII Ogród Jordanowski,          Wydział Spraw Społecznych      i Zdrowia, Przedszkole nr 95
8 Wartość świadczeń niepieniężnych zrealizowanych w innych jednostkach (wykazanych w wierszu 7) 19 825,00 zł.

 

W trzech przypadkach  nie nastąpiła spłata zadłużenia w formie świadczenia  niepieniężnego, dłużnicy nie przystąpili do  wykonania prac.

 1. 18. RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
Restrukturyzacja zadłużenia – dane na 31.12.2017 r.
Lp. Tytuł Razem w tym:
I wariant                   tj. 30% spłata 3 m-ce, 70% umorzenie II wariant                   tj. 50% spłata ratalna, 50% umorzenie
1 Liczba realizowanych porozumień na dzień 31.12.2017 r. 123 45 78
  w tym:
1a z osobami nie zamieszkującymi w zasobie miasta 3 3
1b liczba porozumień zawartych w 2017 roku
2 Liczba porozumień, które wygasły narastająco od początku programu w przypadkach niedotrzymania przez dłużników warunków z porozumienia 89 30 59
3 Kwota należności (netto, czyli pomniejszona o kwoty spłacone) wynikająca z porozumień, które wygasły narastająco od początku programu ( w związku z niewywiązywaniem się z porozumienia) 1 370 476,65 589 917,59 780 559,06
4 Liczba prawidłowo zakończonych porozumień narastająco od początku programu 18 18
5 Kwota należności z porozumień prawidłowo zakończonych narastająco od początku programu (pierwotna pełna kwota z porozumień) 327 220,93 327 220,93
6 Kwota należności umorzonych wynikająca z prawidłowo zakończonych porozumień 146 990,78 146 990,78
7 Kwota należności objętej programem restrukturyzacji (wartość netto czyli pomniejszona o kwoty spłacone) 1 509 684,19 352 413,82 1 157 270,37
  w tym:
7a należność główna 1 478 611,61 352 413,82 1 126 197,79
7b odsetki 31 072,58 31 072,58
7c koszty dochodzenia roszczeń i egzekucji
8 Dochody miasta w  2017 roku z tytułu: 757 089,47 243 657,81 513 431,66
8a jednorazowej wpłaty części długu x x x
8b wpłat ratalnych 182 921,16 x 182 921,16
8c wpłat bieżących należności 574 168,31 243 657,81 330 510,50

 

ZGN Targówek kontynuuje realizację programu restrukturyzacji zadłużenia na podstawie uchwały VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w latach 2015-2019”. Celem wprowadzenia zasad restrukturyzacji jest uzyskanie większych wpływów z tytułu zaległych opłat.

 

 

 

…………………………….

(podpis Dyrektora ZGN)