Sprawozdanie za 2016

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

za 2016 r.

Warszawa, styczeń 2017 r.

 1. informacje Ogólne o zakładzie

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwany dalej ZGN Targówek w obecnej formie organizacyjnej, funkcjonuje od  01 lipca 2009 r. -Uchwała Nr LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego „Targówek” i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zmieniona Uchwałą Nr LXXXII/2381/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia
13 maja 2010 r.

ZGN Targówek prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.

ZGN Targówek mieści się w Warszawie przy ul. Gościeradowskiej 5 oraz przy
ul. Toruńskiej 86.

Zakres kompetencji ZGN Targówek, określa Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, stanowiący załącznik
do Uchwały Nr LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 roku.

Do podstawowych zadań ZGN Targówek należy:

 1. Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu
  do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – ustaleniami organów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

  • lokalowym zasobem m.st. Warszawy,
  • powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy.
 2. Podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.
 3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy,
  a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Targówek
  st. Warszawy – powierzonych przez organy Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zadania określone j. w. obejmują w szczególności:

1) zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:

 1. a) eksploatowanie lokali,
 2. b) utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji,
 3. c) organizowanie remontów, napraw, konserwacji,
 4. d) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy,
 5. e) ewidencjonowanie nieruchomości,
 6. f) pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat,
  w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji i egzekucji w tym zakresie,

2) obsługę użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości,

3) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej  nieruchomości,

4) występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu,

5) administrowanie nieruchomościami wspólnymi do czasu określenia przez właścicieli sposobu zarządu nieruchomością wspólną, wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,

6) wykonywanie zadań nadzoru właścicielskiego m. st. Warszawy w budynkach przekazanych w zarząd i administrację wspólnotom mieszkaniowym, w których miasto posiada udziały.

 

ZGN Targówek jest jednostką budżetową działającą na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),
 • Statutu ZGN Targówek, stanowiącego załącznik do uchwały LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 r., w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego „Targówek” i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r., Nr 76, poz. 2067), zmienionej Uchwałą Nr LXXXII/2381/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia
  13 maja 2010 r.,
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 • Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
  (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1438),
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
 • Innych przepisów prawa.

 

Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców i głównego księgowego.

Dyrektor ZGN Targówek realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

ZGN Targówek jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

Czynności w sprawach prawa pracy wobec pracowników ZGN Targówek dokonuje Dyrektor.

ZGN Targówek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

Podstawą gospodarki finansowej ZGN Targówek jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. Projekt rocznego planu finansowego opiniuje Rada Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy.

Realizując obowiązek wynikający z § 12 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Dyrektor Zakładu przedstawia niniejsze sprawozdanie z działalności jednostki.

 

 1. Zasoby

 

 1. W 2016 r. ZGN Targówek zarządzał:
 • 167 budynkami (w tym 1 budynkiem – przy ul. Tykocińskiej 23 objętym decyzją Prezydenta m. st. Warszawy o zwrocie na rzecz właścicieli lub ich spadkobierców),
 • 3734 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni 142 828,52 m2 w tym:
 1. a) 1871 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni 62 890,87 m2 w budynkach stanowiących 100% własność m.st. Warszawy;
 2. b) 1863 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni 79 937,65 m2 w budynkach przekazanym w zarząd i administrowanie wspólnotom mieszkaniowym.
 • 141 lokalami użytkowymi, o łącznej powierzchni 20 568,38 m2,
 • 4 garażami i 4 halami garażowymi (przy ulicach: Siedzibnej 32, Ossowskiego 9 – 2 hale garażowe oraz Oszmiańskiej 10) o łącznej ilości miejsc parkingowych 196,
 • targowiskami o powierzchni 8 447 m2, wg załączonej tabeli:
Lp. Targowisko Adres  

Liczba kiosków handlowych
i wiat

 

Ogólna powierzchnia targowiska

w m2

Własność gruntu Forma użytkowania gruntu
1 Rembielińska ul. Rembielińska 7A

03-349 Warszawa

26 kiosków

32 wiaty

1120 Zarząd Dróg Miejskich Decyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.
2 Krasnobrodzka

 

ul. Krasnobrodzka

11

03-214 Warszawa

24 kioski

20 wiat

4250 m.st. Warszawa Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

3 św. Wincentego

Hala kwiatowa

ul . św. Wincentego 90a

03-531 Warszawa

16 kiosków

4 pom. gospodarcze

12 boksów handl.

527 m.st. Warszawa Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

4 św. Wincentego

Kioski handlowe

ul. św. Wincentego 81

03-530 Warszawa

26 kiosków 1000 m.st. Warszawa Teren oddany w administrowanie.

Podstawa: Uchwała Nr LV/651/02

Rady Gminy Warszawa – Targówek

5 św. Wincentego

Pomieszczenia gospodarcze

ul. św. Wincentego 84b

03-531 Warszawa

16 pom. gospod. 1017 m.st. Warszawa Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

6 św. Wincentego

Lokale użytkowe

 

ul. św. Wincentego 88a

03-531 Warszawa

7 lok. użytkowych 436 m.st. Warszawa Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

7 Matki Teresy z Kalkuty Matki Teresy z Kalkuty/ Odrowąża

03-315 Warszawa

43 stoły handlowe 97 Zarząd Dróg Miejskich Decyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.

 

Razem:

 1. 4 targowiskami (Krasnobrodzka, Rembielińska, Matki Teresy z Kalkuty i obiekt św. Wincentego, w skład którego wchodzi św. Wincentego 90a, św. Wincentego 81,
  św. Wincentego 84b i św. Wincentego 88a),
 2. 92 kioskami handlowymi,
 3. 52 wiatami handlowymi,
 4. 7 lokalami użytkowymi,
 5. 20 pomieszczeniami gospodarczymi,
 6. 12 boksami handlowymi,
 7. 43 stołami handlowymi,
 • targowiskiem o powierzchni 5749 m2, funkcjonującym do 30.04.2016 r. w związku z likwidacją w celu przekazania gruntu pod budowę II linii metra:
1 Trocka ul. Trocka 8

03-563 Warszawa

144 kioski

62 wiaty

5749 Agencja

Nieruchomości Rolnych  5282m2

 

Zarząd Dróg Miejskich 467m2

Umowa najmu nieruchomości na okres

1 roku z możliwością przedłużenia na lata następne.

Decyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.

 

 • 27 parkingami społecznymi z 1608 stanowiskami parkingowymi (w tym 10 stowarzyszeń
  z 742 miejscami parkingowymi),
 • 3 parkingami komercyjnymi administrowanymi przez ZGN Targówek z 167 miejscami parkingowymi,
 • parkingiem komercyjnym „Trocka” administrowanym przez ZGN Targówek z 107 miejscami parkingowymi funkcjonującym do 30.04.2016 r. w związkiem z przekazaniem terenu pod budowę II linii metra,
 • powierzchnią zewnętrzną utwardzoną i terenami zieleni – 454 158 m2.
 1. Budynkami przekazanymi w zarząd i administrowanie wspólnotom mieszkaniowym:
 • liczba nieruchomości w zarządzie i administracji wspólnot – 68,
 • liczba lokali mieszkalnych i użytkowych miasta w budynkach wspólnotowych – 1875
  (w tym 12 lokali użytkowych),
 • powierzchnia lokali mieszkalnych miasta w budynkach wspólnotowych – 79 937,65 m2,
 • powierzchnia lokali użytkowych miasta w budynkach wspólnotowych – 692,36 m2.
 1. W 2016 r. zostały zdjęte z ewidencji 4 budynki:
 • przy ul. P. Skargi 70 – przekazano spadkobiercom właścicieli,
 • przy ul. Ks. Ziemowita 4  – przekazano spadkobiercom właścicieli,
 • przy ul. Ks. Ziemowita 4a ( 2 budynki)   – przekazano spadkobiercom właścicieli.
 1. W 2016 r. ZGN Targówek:

1) zasiedlił 55 lokali mieszkalnych, 43 lokali socjalnych oraz 1 pomieszczenie tymczasowe (ul. Bieżuńska 1 m. 34/35),

2) odebrał 110 pustych lokali mieszkalnych (lokale zwalniane przez dotychczasowych najemców),

3) zawarł 91 umów najmu lokali mieszkalnych oraz 82 umów najmu lokali socjalnych,

 • przejął w zarząd i administrowanie nieruchomość przy ul. Matuszewskiej 12                                   ew. nr  38  ob. 4-10-13 o pow. 658 m²,
 • przejął w zarząd i administrowanie nieruchomość przy ul. Gibraltarskiej 26                             ew. nr  205  ob. 4-09-13 o pow. 583 m²,
 • przejął w zarząd i administrowanie nieruchomość przy ul. Majowej 2  ew. 40/1 obręb 4-08-12  o  pow. 91 m2,
 • przekazał nieruchomość niezabudowaną przy ul. Drapińskiej  ew. nr 140 obręb                    4-09-24  o pow. 536 m2 – umowa sprzedaży nieruchomości, akt not. Rep. A. Nr 909/2016).
 • przekazał nieruchomość  w rejonie ulic Radzymińskiej  i Handlowej   ew.                               nr 117/2 i 120/1  w obrębie 4-10-06  o łącznej  pow. 6875m2 na rzecz  TBS Warszawa Północ  sp. z  o. o.

 

 

III.  ZaTRUDNIENIE i szkolenia

 

 1. Średnioroczna liczba etatów w 2016 r.– 98,42 w tym:
 • Pracownicy umysłowi –58,94,
 • Pracownicy fizyczni – 39,48 w tym:
 1. dozorcy posesji – 25,83,
 2. robotnicy wykwalifikowani, dozorcy wykonujący prace na parkingach, sprzątaczki – 13,65.
 3. Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. – 95,75 etatu, w tym:
 • Pracownicy umysłowi – 57,75 etatu,
 • Pracownicy fizyczni – 38 etatów, w tym:
 1. dozorcy posesji – 25 etatów,
 2. robotnicy wykwalifikowani, dozorcy wykonujący prace na parkingach, sprzątaczki – 13 etatów.
 3. Łączna ilość etatów, wg planu finansowego na 2016 r. wynosiła 102 etaty.
 4. W roku 2016 Zakład realizował szkolenia z zakresu ochrony ppoż., udzielania pierwszej pomocy, BHP oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe m.in. z tematyki:
 • windykacji należności,
 • użytkowania lokali mieszkalnych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
 • zmian w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • pre-współczynnika oraz centralizacji rozliczeń podatkowych gmin w zakresie podatku VAT,
 • zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich, opiekuńczych,
 • zmian w ubezpieczeniach społecznych,
 • systemów informatycznych,
 • instrukcji kancelaryjnej oraz archiwum zakładowego,
 • zmian w ustawie 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych,
 • obsługi programu informatycznego Granit.
 1. W 2016 r. kontynuowana była polityka ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych:

1) na studiach licencjackich – 1 osoba,

2) na studiach magisterskich – 1 osoba.

Na 31.12.2016 r. obowiązywała 1 umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Liczba pracowników umysłowych posiadających wykształcenie wyższe: 29 osób. Pracodawca do 31.12.2016 r. w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych dofinansował opłatę za naukę:

 • 14 osobom na studiach licencjackich,
 • 4 osobom na studiach magisterskich,
 • 4 osobom na studiach podyplomowych.

 

 

 1. Działalność statutowa w 2016 R.

 

 1. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Działalność ZGN Targówek w 2016 roku realizowana była w oparciu o zatwierdzony plan finansowy jednostki, zapisany w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Rady m.st. Warszawy. Pierwotny plan wydatków w 2016 r. wynosił 37 497 538,00 zł. W ciągu roku dokonano 15 zmian planu wydatków (z czego 5 zmian uchwałami Rady m.st. W-wy i 10 zmian Zarządzeniami Prezydenta m.st. W-wy). Plan końcowy wyniósł 39  594 860,00 zł. Wymienione kwoty dotyczą tylko wydatków bieżących.

Natomiast plan dochodów w 2016 r. nie ulegał zmianie na przestrzeni roku budżetowego
i wynosił 29 500 000,00 zł.

Dochody i wydatki ZGN Targówek w 2016 r.:

TREŚĆ Dział Plan 2016 Wykonanie 2016 Wskaźnik wykonania %
Dochody bieżące 700 25 275 700,00 22 556 538,54     89,24 %
Dochody bieżące 900   4 224 300,00   2 920 339,85    69,13%
Dochody ogółem   29 500 000,00 25 476 878,39    86,40%
Wydatki bieżące 700 37 524 546,00 35 754 313,01    95,28%
Wydatki bieżące 900   2 070 314,00   1 800 348,76    86,96%
Wydatki majątkowe (inwestycje) 500; 700    1 406 777,00        1 302 481,83    92,59%
Wydatki ogółem   41 001 637,00 38 857 143,60     94,77%
         

 

Realizacja dochodów w 2016 r. w układzie zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Symbol zadania Nazwa zadania Plan 2016 Wykonanie 2016 Wskaźnik  (%)
DWB/5/ND/MI Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 10 450 000,00 10 109 931,19        96,70%
DWB/5/ND/LU Wpływy z najmu lokali użytkowych 1 925 700,00 1 601 664,19        83,20%
DWB/5/ND/NG Wpływy z najmu garaży   110 000,00    128 451,24       116,80%
DWB/5/ND/PR Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy     70 000,00      71 270,03      101,80%
DWB/6/WU/ME Wpływy z usług – zwrot odpłatności za media 11 650 000,00   9 583 532,28         82,30%
DWB/6/PO Pozostałe odsetki     720 000,00      782 952,62      108,70%
DWB/6/RD Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z US, wpłaty komornicze)      350 000,00     278 736,99        79,60%
  Ogółem 25 275 700,00 22 556 538,54       89,24%

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Symbol zadania Nazwa zadania Plan 2016 Wykonanie 2016 Wskaźnik  (%)
DWB/5/ND/LU Wpływy z najmu lokali użytkowych   498 000,00   389 983,84  78,30%
DWB/5/ND/DG Wpływy z dzierżawy gruntów 1 900 000,00    947 964,71   49,90%
DWB/6/RO/PO Pozostałe wpływy z różnych opłat (opłaty parkingowe)    880 000,00   810 443,55     92,10%
DWB/6/WU/ME Wpływy z usług – zwrot odpłatności za media   903 000,00   756 672,02    83,80%
DWB/6/PO Pozostałe odsetki    43 200,00     15 275,73    35,40%
DWB/6/RD Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)       100,00              0,00          0,00%
  Ogółem 4 224 300,00 2 920 339,85   69,13%

 

Ogółem:  Dział 700 + 900   29 500 000,00 25 476 878,39 86,40%

 

Struktura wydatków bieżących w 2016 roku w podziale na zadania:

 

Symbol zadania Nazwa zadania Plan 2016 Wykonanie 2016 Wskaźnik  (%)
B/I/2/7 Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi     93 050,00    76 078,28 81,76%
B/II/3/1 Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego  9 191 212,00 8 578 044,77 93,33%
B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego  5 542 555,00 5 431 240,33 98,00%
B/II/3/3 Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym 10 196 889,00 9 378 452,27 91,97%
B/II/3/4 Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi 11 830 430,00 11 725 109,17 99,11%
B/II/3/6 Rozliczenia za lokale
z właścicielami spoza sektora finansów publ.
      25 000,00        8 542,36 34,17%
B/II/5/1 Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja    355 750,00       251 423,92 70,67%
B/II/5/2 Remonty lokali użytkowych     382 710,00       381 500,19 99,68%

 

B/III/1/1/3 Oczyszczanie terenów       90 000,00          86 975,04 96,64%

 

B/III/2//3 Utrzymanie i konserw. urządzeń wodnych     220 000,00        202 123,23 91,87%
B/III/4/6 Gospodarowanie targowiskami   1 667 264,00      1 435 172,21 86,08%
  Ogółem 39 594 860,00 37 554 661,77 94,85%

 

 

 1. POLITYKA CZYNSZOWA, ODSZKODOWANIA

Wysokość stawki czynszowej określa uchwała Nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5). Program ten określa m. in. zasady polityki czynszowej w lokalach mieszkalnych oraz warunki obniżania czynszu. Stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy m. st. Warszawy są ustalane przez Prezydenta m. st. Warszawy (Zarządzenie nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za
1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych).
Stawka bazowa w skali roku powinna wynosić nie więcej niż 3 % wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonego przez Wojewodę Mazowieckiego dla m. st. Warszawy. Stawkę bazową podwyższa się raz w roku co najmniej
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym, nie więcej jednak niż o 10% dotychczasowej stawki bazowej.

W dzielnicy Targówek obowiązują dwie strefy – wysokość stawki w strefie miejskiej wynosi 7,39 zł/m2, a w strefie peryferyjnej 10% mniej (Uchwała Nr XLII/198/2013 Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia stref do ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek). Wysokość stawek czynszu wylicza się
z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu,
a w szczególności (załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1303/2012  Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2017 – Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5):

 • położenia budynku,
 • położenia lokalu w budynku,
 • wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu,
 • ogólnego stanu technicznego budynku.

Dla lokali socjalnych wysokość stawki wynosi 1,45 zł/m2.

 

 1. OBNIŻKI CZYNSZOWE

W celu realizacji polityki czynszowej wynikającej z załącznika nr 2 do Uchwały XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5) udzielano obniżek czynszowych. Udzielono 319 obniżek czynszowych na łączną kwotę 540 801,57 zł.

 

 1. REMONTY
 2. W ramach planu finansowego jednostki (dział 700) w zakresie remontowo – budowlanym
  wykonano roboty w budynkach komunalnych, pawilonach handlowych i siedzibach ZGN Targówek.

Dział 700 rozdział 70005 § 4270  „zakup usług remontowych  + remonty infrastruktury + remonty lokali użytkowych”

Plan na 2016 rok  7 468 265,00 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku – 7 344 036,86 zł co stanowi  98,34 % planu łącznie branże (budowlana, sanitarna i  elektryczna) z czego:

I . zadanie B/II/3/2 – remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Plan  5 542 555,00 zł.

Wykonanie 5 431 240,33 zł co stanowi  98,00 % planu.

W ramach robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych:

– wykonano remonty dachów w budynkach przy ulicach: Piotra Skargi 6, Piotra Skargi 68, Gościeradowskiej 15, św. Wincentego 64, Barkocińskiej 2, Siedzibnej 36, Radzymińskiej 150, św. Wincentego 52, Zabranieckiej 33, Radzymińskiej 111a, Handlowej 48;

– wykonano remonty klatek schodowych w budynkach przy ulicach: Ks. Ziemowita 20a, Siedzibnej 31, Horodelskiej 5, Wszeborskiej 8/10, św. Wincentego 50, Kołowej 52, Łąkocińskiej 5a, Ołyckiej 2;

– wykonano częściowy remont elewacji w budynku przy ulicy Rajgrodzkiej 14;

– wykonano remonty piwnic w budynkach przy ulicach: Oszmiańskiej 10, Smoleńskiej 74, Święciańskiej 4, Święciańskiej 12, Święciańskiej 14, Święciańskiej 22, Święciańskiej 24, Piotra Skargi 60, Piotra Skargi 68, Gościeradowskiej 15, św. Wincentego 30;

– wykonano remont odciążenia stropu w budynku przy ulicy Rogowskiej 6;

– wykonano remont docieplenia stropu strychowego w budynkach przy ulicach: Tykocińskiej 21, Barkocińskiej 2a, Barkocińskiej 4,Handlowej 48, Horodelskiej 5, Piotra Skargi 6;

– wykonano remonty przewodów kominowych w budynkach przy ulicach: Rybińskiej 21, Radzymińskiej 126;

– wykonano remont elewacji budynku przy ulicy Obwodowej 12a;

– wykonano remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ulicach: św. Wincentego 64, św. Wincentego 44a, Barkocińskiej 4, Smoleńskiej 74, Święciańskiej 5, Oszmiańskiej 10;

– wymieniono wodomierze w budynkach przy ulicach: Radzymińskiej 128, Radzymińskiej 140;

– wykonano remont instalacji gazowej w budynku przy ulicy św. Wincentego 18;

– wykonano remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ulicy Tykocińskiej 26;

– wykonano remonty rozdzielnic w budynkach przy ulicach: św. Wincentego 18, Oszmiańskiej 10, Józefowskiej 4, Siedzibnej 25, Święciańskiej 8, Julianowskiej 43, Łąkocińskiej 5a, Święciańskiej 12, Piotra Skargi 68;

– wykonano doziemienia pkt „0” oraz połączenia wyrównawcze w budynkach przy ulicach: Święciańskiej 5, Święciańskiej 8, Święciańskiej 12, Łąkocińskiej 5a, Rybieńskiej 11, Wysockiego 47, Siedzibnej 36, Piotra Skargi 68;

– wykonano montaż lub rozbudowę instalacji domofonowych w budynkach przy ulicach: Piotra Skargi 6, Rajgrodzkiej 10, Rajgrodzkiej 16;

– wymieniono stolarkę okienną w 58 lokalach mieszkalnych;

– wykonano remonty oraz doposażenia w 80 lokalach mieszkalnych;

– wykonano 94 remontów pustostanów, o łącznej powierzchni 2954,49 m2 (koszt remontu 1m2 – 480,06 zł);

– wykonano dokumentację techniczną dotyczącą projektu docieplenia ścian w budynkach przy ulicach: Ks. Ziemowita 10, Tykocińskiej 21.

 1. Remonty infrastruktury (w ramach zadania B/II/3/1 – koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego):

Plan – 1 543 000,00 zł

Wykonanie 1 531 296,34 zł co stanowi  99,24% planu.

– wykonano remonty ciągów pieszo-jezdnych przy ulicach: Gajkowicza 17, Gajkowicza 19, Święciańskiej 22, Święciańskiej 24, Święciańskiej 26, Dalanowskiej 30, Radzymińskiej 126, Radzymińskiej 128, Cmentarnej 14, Cmentarnej 29, Bolesławickiej 26, Rogowskiej 6, Barkocińskiej 2a, Toruńskiej 86;

– wykonano naprawy ciągów pieszo-jezdnych przy ulicach: Siedzibnej 31, Orańskiej, Żuromińskiej 14;

– wykonano remont chodników przy ulicach: Węgrowskiej 1, II Rejonu AK, Smoleńskiej 79a, Rembielińskiej 15;

– dokonano wymiany przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy Bazyliańskiej 6;

– wykonano drogę dojazdową z kostki przy ulicy Smoleńskiej 77;

– uzupełniono nawierzchnię po likwidacji piaskownic przy ulicach: Bartniczej 9, Rembielińskiej 13, Bolesławickiej 26, Łojewskiej 20, Łojewskiej 22, Żuromińskiej 6 Żuromińskiej 14, Łabiszyńskiej 23, Łabiszyńskiej 23a;

– wykonano remont oświetlenia terenu przy ulicach: Wysockiego 20, Majowej 5, Bazyliańskiej 6/8;

– wykonano projekt oświetlenia terenu przy ulicach: Bartniczej 9, Bolesławickiej 26, Rembielińskiej 13;

– wykonano remont altan śmietnikowych przy ulicach: Piotra Skargi 6, Ks. Ziemowita 22a, Radzymińskiej 128;

– wykonano ogrodzenia terenów przy ulicach: Bolesławickiej 3a,  Złotopolskiej/Lusińskiej, Krzywińskiej 18, Radzymińskiej 126;

– wykonano montaż słupków ogrodzeniowych przy ulicy Rembielińskiej 2;

– wykonano remont przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy św. Wincentego 87;

– wykonano remont przyłącza wodociągowego przy ulicy Siarczanej 6;

– wykonano odwodnienie terenu oraz kanalizację deszczową przy ulicy: Poleska 3,5.

III. zadanie B/II/5/2 – remonty lokali użytkowych

Plan – 382 710,00 zł.

Wykonanie –  381 500,19 zł co stanowi  99,68 % planu.

– wykonano remont instalacji kanalizacyjnej deszczowej oraz wymieniono rurociąg przy ulicy św. Wincentego 85;

– wykonano remont lokalu użytkowego – biblioteki przy ulicy Smoleńskiej 94;

– wykonano remont dachu i kominów oraz wymieniono częściowo instalację kanalizacyjną przy ulicy św. Wincentego 85.

 1. Dział 700 rozdział 70004 § 4270 „ zakup usług remontowych „ – utrzymanie jednostki gospodarującej zasobem

Plan – 159400,00 zł

Wykonanie –  154 544,58 zł  co stanowi  96,95% planu.

– wykonano remont pomieszczeń biurowych w siedzibach ZGN Targówek,

– wykonano obwody zasilenia serwerowni w siedzibach ZGN Targówek.

 1. Dział 900 rozdział 90095 § 4270 „ zakup usług remontowych „ – Targowiska

Plan –  255 250,00  zł

Wykonanie – 245 381,99 zł  co stanowi  96,13 % planu.

– wykonano remont ciągów pieszo-jezdnych przy ulicach: św. Wincentego 90a, Rembielińskiej 7a, Krasnobrodzkiej 11;

– wykonano remont studni deszczowej przy ulicy Rembielińskiej 7a;

– wykonano remont oświetlenia terenu oraz w wiatach handlowych przy ulicy Rembielińskiej 7a;

– wykonano częściowy remont instalacji elektrycznej przy ulicy św. Wincentego 83;

– wykonano częściowy remont w zakresie budowlanym przy ulicy św. Wincentego 83.

 1. Parkingi § 4270

Plan – 47 600,00 zł

Wykonanie – 43 748,11 zł co stanowi  91,91 % planu.

– naprawa nawierzchni przy ul. Borzymowskiej,

– remont parkingu św. Wincentego/Borzymowska.

VII. Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych zad. B/III/2/3  (Bardowskiego)

Plan – 42 745,00 zł

Wykonanie – 36 854,45 zł co stanowi 86,22% planu

 

 1. INWESTYCJE – WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W 2016 roku Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek realizował następujące inwestycje zaplanowane w budżecie:

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P5/2 – Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej
i Trockiej.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.482 085,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2016 r.482 084,29 zł.

Zadanie inwestycyjne powstało w związku z koniecznością dokonania likwidacji targowiska przy ul. Trockiej 8 ze względu na kolizję z planowaną w tym miejscu budową stacji metra „Targówek II”. Z uwagi na powyższe zaszła konieczność jego przeniesienia na tymczasową lokalizację w rejon ulic Zamiejskiej i Trockiej.

Zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 06.04.2016 r. sporządzonym w Urzędzie m.st. Warszawy w sprawie przeniesienia targowiska „Trocka” zrealizowano następujące działania: rozbiórkę i wywóz części składowych targowiska „Trocka” z nieruchomości położonej na działkach ew. nr 15 i nr 22 z obrębu 4-10-03, doprowadzono przyłącza miejskich sieci wod.-kan. i energetycznej do granic działki ewidencyjnej nr 20/11 obręb 4-10-03, na której zlokalizowane zostało targowisko zastępcze.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/4 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.259 946,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2016 r.199 203,19 zł.

Smoleńska 92    II etap inwestycji – wykonawstwo

Dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, wykonano instalację wentylacyjną, studnię schładzającą. W dniu 27.09.2016 r.  wykonawcy dokonano  zapłaty
za wykonanie węzła cieplnego w zakresie technologii, instalacji elektrycznych, sterowania
i automatyki, doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Natomiast z przyczyn niezależnych od inwestora spowodowanych odmową przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej (do końca 2016 roku) przez firmę VEOLIA Energia Warszawa S.A., ZGN nie mógł w pełni zrealizować zadania inwestycyjnego.

Z uwagi na powyższe jednostka wystąpiła z wnioskiem i otrzymała zgodę na przesunięcie kwoty 60 742,00 zł na wydatki niewygasające, aby w okresie I półrocza 2017 r.
po podłączeniu budynku do miejskiej sieci cieplnej wykonać montaż grzejników i podłączeń ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych oraz uruchomić instalację.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/5 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.189 236,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2016 r. –  145 686,10 zł.

Wincentego 30   II etap inwestycji – wykonawstwo

Dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, wykonano instalację wentylacyjną, studnię schładzającą. W dniu 27.09.2016 r.  wykonawcy dokonano  zapłaty za wykonanie węzła cieplnego w zakresie technologii, instalacji elektrycznych, sterowania
i automatyki, doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Natomiast z przyczyn niezależnych od inwestora spowodowanych odmową przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej (do końca 2016 roku) przez firmę VEOLIA Energia Warszawa S.A., ZGN nie mógł w pełni zrealizować zadania inwestycyjnego.

Z uwagi na powyższe jednostka wystąpiła z wnioskiem i otrzymała zgodę na przesunięcie kwoty 43 549,00 zł na wydatki niewygasające, aby w okresie I półrocza 2017 r. po podłączeniu budynku do miejskiej sieci cieplnej wykonać montaż grzejników i podłączeń ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych oraz uruchomić instalację.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/6 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 205 014,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2016 r.205 013,88 zł.

 1. Piotra Skargi 68 II etap inwestycji – wykonawstwo

Dokonano adaptacji pomieszczeń na węzeł cieplny, wykonano instalację wentylacyjną
i studnię schładzającą.

Podłączenie budynku komunalnego m.st. Warszawy do miejskiej sieci cieplnej skutkuje podniesieniem standardu lokali mieszkalnych, obniżeniem kosztów eksploatacji poszczególnych lokali i poprawą stanu środowiska naturalnego. Poprzednio w budynku użytkowane było ogrzewanie elektryczne i węglowe.

 1. Piotra Skargi 6

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu projektów budowlano-wykonawczych na doposażenie budynku przy ul. Piotra Skargi 6 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/7 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 3A, Tykocińskiej 26, Zamiejskiej 14 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2016 r. –  61 623,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2016 r.61 623,00 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu projektów budowlano-wykonawczych na doposażenie budynków przy ul. Gościeradowskiej 3A, Tykocińskiej 26, Zamiejskiej 14 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P1/6 – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy –  ul. Birżańska 2A.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2016 r. –  49 385,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2016 r. –     49 384,50 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na:

 • wykonaniu projektów budowlano-wykonawczych na doposażenie budynku przy ul. Birżańskiej 2A w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne,
 • wykonaniu dokumentacji projektowej docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz zagospodarowania terenu przy ul. Birżańskiej 2A.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P1/7 – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy –  ul. Naczelnikowska 50.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2016 r. –  64 575,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2016 r. –  64 575,00 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na:

 • wykonaniu projektów budowlano-wykonawczych na doposażenie budynku przy
  Naczelnikowskiej 50 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne,
 • wykonaniu dokumentacji projektowej docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz zagospodarowania terenu przy ul. Naczelnikowskiej 50.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P1/8 – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy –  ul. Ks. Ziemowita 2.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2016 r. –  49 938,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2016 r.  –  49 938,00 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na:

 • wykonaniu projektów budowlano-wykonawczych na doposażenie budynku przy ul. Ziemowita 2 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne,
 • opracowaniu dokumentacji projektowej docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz zagospodarowania terenu przy ul. Ks. Ziemowita 2.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/1 – Zakupy inwestycyjne dla ZGN.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2016 r. –  5 000,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2016 r.4 998,87 zł.

Wykonano montaż kompensatora mocy biernej w rozdzielni głównej budynku komunalnego ul. Oszmiańska 10 – faktura zapłacona w dniu 30.05.2016 r. Nastąpiła poprawa parametrów instalacji elektrycznej budynku – likwidacja poboru mocy biernej.

Zadanie zrealizowane poprzez zakup i montaż urządzenia.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

C/TAR/II/P3/10 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9, 15 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2016 r. –  39 975,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2016 r.39 975,00 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu projektów budowlano-wykonawczych na doposażenie budynków przy ul. Gościeradowskiej 9, Gościeradowskiej 15 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne.

 

 1. TARGOWISKO „TROCKA” ORAZ TYMCZASOWE TARGOWISKO POŁOŻONE PRZY UL. TROCKIEJ/ZAMIEJSKIEJ.
 2. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy otrzymał pismo w dniu 24.11.2015 r. z Biura Gospodarki Nieruchomościami m. st. Warszawy, w którym odmówiono przedłużenia  okresu  działania targowiska położonego przy ul. Trockiej 8 od dnia 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. zlokalizowanego
  na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 15 z obrębu 4-10-03 oraz nr 271/1 z obrębu 4-09-23. Odmowa uzasadniona została planowanym rozpoczęciem z dniem 01.01.2016 r. inwestycji polegającej na budowie I  etapu wschodnio – północnego odcinka
  II linii metra od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów dostawczych za stacją C18. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe uzyskano zgodę na funkcjonowania targowiska do 30.04.2016 r.

Od 01.05.2016 r. firma Astaldi S.P.A. S.A. Oddział w Polsce przejęła teren przy ul. Trockiej 8 pod budowę II linii metra. W/w firma wykonała m.in: demontaż pawilonów, straganów handlowych i pozostałych części składowych wywożąc je z terenu targowiska.

 1. Planowane przedsięwzięcie „Budowa tymczasowego targowiska Trocka” obejmowało budowę zespołu pawilonów handlowo-usługowych z parkingiem naziemnym oraz infrastrukturą techniczną. Teren na którym zlokalizowano przedmiotowy obiekt obejmował działki nr ew. 24, 25, 26 z obrębu 4-10-03 zlokalizowane u zbiegu ulic Fantazyjnej
  i Radzymińskiej. Z uwagi na odwołania mieszkańców ulic: Fantazyjnej, Gilarskiej, Karkonoszy i Jórskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Targówek Nr 18/T/2015 z dnia 26.10.2015 r. dotyczącej warunków zabudowy targowiskiem terenu przy ul. Radzymińskiej/Fantazyjnej, Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zdecydował przekazać inną nieruchomość pod budowę tymczasowego targowiska „Trocka” położoną przy ul. Trockiej/Zamiejskiej, stanowiącą dz. ew. 20/11 w obrębie 4-10-03 z przeznaczeniem pod handel, punkty usługowo-handlowe dla ludności wraz z terenem. Wywieszono do publicznej wiadomości informację
  o możliwości wydzierżawienia na okres 1 roku w/w nieruchomości. Wpłynęły 93 wnioski kupców.

Na terenie przy ul. Trockiej/Zamiejskiej:

– wykonano projekt przyłączy elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej;

– wykonano dokumentacje techniczną wjazdu wraz z uzgodnieniami dla tymczasowego targowiska „Trocka”;

– oddano do użytkowania przyłącza miejskich sieci wodno-kanalizacyjnych
i elektroenergetycznych do granic działki ewidencyjnej nr 20/11 w rejonie ulic Zamiejskiej

i Trockiej.

 

 1. ZBIORNIK RETENCYJNO-REKREACYJNY PRZY UL. BADOWSKIEGO.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1294/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.09.2015 r. przekazano do samodzielnego zarządzania i korzystania Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nieruchomość położoną w Warszawie w Dzielnicy Targówek przy ul. Bardowskiego. Nieruchomość stanowi własność m.st. Warszawy i oznaczona jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 8/7 z obrębu 4-11-08 o pow. 41470 m² opisana w KW nr WA3M/00492099/3.

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając na podstawie załącznika nr 2                                do zarządzenia nr 4444/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 07 czerwca 2013 r. powierzył w zarząd ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ww. nieruchomość poprzez podjęcie stosownej uchwały. Uchwałą nr 1146/16 z dnia 08.06.2016 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przekazał w Zarząd ZGN Targówek m.st. Warszawy część nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy przy ul. Bardowskiego w Dzielnicy Targówek.

W dniu 30.06.2016 r. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy otrzymał do zarządzania obiekty zlokalizowane przy ul. Bardowskiego: budynek socjalny, wieża widokowa, urządzenia elektryczne, natomiast nie otrzymano zaświadczenia o zgodzie na używanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego oraz wieży widokowej. Wobec tego dokonano wpisu informującego, że ZGN Targówek przejmuje
w administrowanie wyłącznie grunt – dz. ew. nr 8/7 z obrębu 4-11-08 o pow. 41470 m2
bez naniesień i mienia na nieruchomości tj. budynku socjalnego, wieży widokowej oraz kładki dla pieszych.

W dniu 02.08.2016 r. protokołem nr 36/130/2016 z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Targówek przekazano drogę wewnętrzną funkcjonującą jako parking do ww. obiektu.

W dniu 18.08.2016 r. ZGN Targówek przejął do zarządzania obiekty:

– budynek pawilonu gospodarczo-magazynowego,

– wieżę widokową z kładkami A, B, C,

– urządzenia plenerowe,

– drogę eksploatacyjną wraz z miejscami postojowymi.

Pismem z dnia 24.08.2016r. WID Targówek przekazał dokumenty powykonawcze drogi eksploatacyjnej oraz gwarancję i DTR-ki na kratę stalową, bramę podnoszoną oraz klucze
do bramy wejściowej na wieżę.

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zawarto umowy na:

– całodobową ochronę mienia na i wokół zbiornika retencyjno-rekreacyjnego,

– sprzątanie w/w terenu.

W dniach 20-21.08.2016 r. za zgodą Zarządu Dzielnicy Targówek, na terenie obiektu odbyła się impreza sportowa organizowana przez Fundację RUNMAGEDDON, w której wzięło udział 2,5 tys. biegaczy z całego kraju, około 400 dzieci oraz ok 2 tys. kibiców.

W miesiącu listopadzie 2016 r. ZGN Targówek wraz z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Targówek oraz przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy dokonali wizji ww. terenu podczas której omawiano sprawy organizacyjno-porządkowe. Po spotkaniu ZGN Targówek dokonał montażu oznakowania poprzez ustawienie znaków drogowych oraz wytyczenia miejsc parkingowych i miejsc dla niepełnosprawnych.

 

 1. OPŁATA EKSPLOATACYJNA I   OPŁATA   ZA   WYWÓZ    NIECZYSTOŚCI  STAŁYCH

W roku 2016 realizując Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 12.01.2016 r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w sprawie  opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem porządku i czystości miejsc handlowych
na targowiskach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 08.07.2013 r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w sprawie  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanymi
z utrzymaniem czystości i porządku miejsc handlowych na targowiskach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek pobrano  opłatę eksploatacyjną i opłatę za wywóz nieczystości stałych w kwocie  383 825,00 zł.

Lista podmiotów wnoszących opłatę za wywóz nieczystości stałych oraz opłatę eksploatacyjną i jej wysokość:

 • Targowisko Trocka 8 (do dnia 30.04.2016r. w związku z likwidacją targowiska
  i przekazaniem gruntu pod budowę II linii metra)   – 10 926,00 zł.
 • Targowisko Rembielińska 7a – 14 704,00 zł.
 • Targowisko Krasnobrodzka 9/11                          –  6 810,00 zł.
 • Targowisko św. Wincentego i Matki Teresy z Kalkuty – 125 488,00 zł.
 • „Akcja Znicz 2016r.”      – 225 897,00 zł.

 

 

 

 1. PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI, PLACE ZABAW

W zakresie eksploatacji terenów zieleni i placów zabaw, wykonywano bieżącą konserwację, w tym: koszenie trawy, rekultywację terenów, pielęgnację drzew, niezbędne wycinki, nasadzenia, wymianę piasku w piaskownicach wg obowiązujących wymagań sanitarnych
i naprawy sprzętu na placach zabaw, na łączną kwotę 568 777,23 zł.

 

 1. DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA, DEZYNSEKCJA

W nieruchomościach zarządzanych przez ZGN Targówek wykonano dezynsekcję, deratyzację i dezynfekcję pomieszczeń na kwotę 317 144,51 zł.

 

 1. PRZEGLĄDY BUDOWLANE

Wykonano 5-letnie przeglądy budowlane w 16 budynkach, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, zestawów hydroforowych, detektorów tlenków węgla, przeglądy gaśnic na kwotę 311 509,71.

 

 1. POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ

W 2016 r. kontynuowany był program m.st. Warszawy „Poznaj Swojego Najemcę” mający na celu weryfikacje sposobu wykorzystywania zasobu lokalowego będącego w administrowaniu ZGN Targówek.

Celem programu „Poznaj swojego najemcę” jest optymalizacja wykorzystania zasobu lokali mieszkalnych zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez weryfikację i ustalenie czy:

– najemca nie podjął lokalu lub nie oddał w bezpłatne używanie lokalu bez zgody właściciela,

– najemca lokalu zamieszkuje w nim wraz z osobami uprawnionymi do których najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym,

– najemca lokalu posiada tytuł prawny do lokalu,

– najemca lokalu przebudował/wprowadził ulepszenia bez zgody wynajmującego.

W 2016 r. zweryfikowano 1938 lokali mieszkalnych.  Stwierdzono 23 przypadki nieprawidłowości. Odzyskano 14 lokali mieszkalnych.

 

 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. zm.).

ZGN Targówek w 2016 r. przeprowadził postępowania mające na celu wyłonienie wykonawców świadczących usługi w zakresie:

 • utrzymania porządku i czystości na terenach i w budynkach administrowanych przez ZGN Targówek;
 • wykonania usługi w zakresie sprzątania i załadunku nieczystości do kontenerów typu
  KP-7 usytuowanych na targowiskach należących do ZGN Targówek;
 • wywozu odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN Targówek;
 • usług w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Trockiej 8, Rembielińskiej 7A
  i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN Targówek;
 • wykonania prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN Targówek;
 • wykonywania usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych poprzez odszczurzanie, usuwanie insektów, dezynfekcję mieszkań i likwidację szkodników nietypowych oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych w budynkach administrowanych przez ZGN Targówek;
 • utrzymania w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Targówek,
 • wykonania usług portierskich w budynkach ZGN Targówek przy
  Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie;
 • wykonania robót remontowych na terenie administrowanym przez ZGN Targówek
  w zakresie branży ogólnobudowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej;
 • doposażenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Piotra Skargi 68 w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, urządzeń węzła cieplnego, z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny;
 • doposażenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy
  św. Wincentego 30 w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej
  z cyrkulacją, urządzeń węzła cieplnego, z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny;
 • doposażenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Smoleńskiej 92 w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, urządzeń węzła cieplnego, z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny;
 • dostawy sprzętu komputerowego  do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
  w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 

 1. LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE

Ogółem w 2016 r. wynajęto:

 • w ramach konkursu na wynajem lokali użytkowych – 4,
 • poza procedurą konkursową – 17 lokali użytkowych i 48 miejsc postojowych w garażach.

Osiągnięte stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych:

 1. najwyższa stawka czynszu za 1 m 2– 40,00 zł/m2,
 2. najniższa stawka czynszu za 1 m2 –15,80 zł/m2.

 

 1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W ramach administrowania zasobem komunalnym Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy prowadzono działania windykacyjne, w celu odzyskania należnych wierzytelności m.st. Warszawy. W stosunku do najemców zalegających z opłatami prowadzone są stałe zadania mające na celu odzyskanie zadłużenia w formie wysyłanych upomnień, wezwań do zapłaty, kierowania spraw do sądu oraz ostatecznie kierowanie spraw do komornika.

Ilość wysłanych wezwań do zapłaty w 2016 r. – 2045.

W roku 2016 zawarto 195 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i użytkowe:

1) umorzenia należności – lokale mieszkalne – 21,

2) umorzenia należności – lokale użytkowe – 0,

3) umorzenia należności –za najem wiaty i terenu pod kiosk handlowy – 3,

4) rozłożenie należności na raty – lokale mieszkalne – 171,

5) rozłożenie należności na raty – lokale użytkowe – 1,

6) rozłożenia należności na raty – za najem wiaty i terenu pod kiosk handlowy – 8,

7) odroczenia należności – 3.

Ilość dokonanych wypowiedzeń umów najmu w 2016 r.:

 • podnajmowanie lokalu bez zgody właściciela – 5,
 • niezamieszkiwanie najemcy w lokalu – 10,
 • posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu – 1,
 • wykorzystywanie lokalu niezgodnie z przeznaczeniem i zakłócanie porządku – 1,
 • zaległości czynszowe – 51.

Ilość spraw sądowych i egzekucyjnych prowadzonych w 2016 r.

 • o zapłatę należności – 247,
 • o eksmisję – 62,
 • o wyjawienie majątku – 17,
 • o nabycie spadku – 1,
 • o wstąpienie w stosunek najmu – 2,
 • o zwrot kaucji – 5
 • o ustanowienie kuratora – 1,
 • o nadanie klauzuli wykonalności – 1,
 • o upadłość – 1

Uzyskano 172 prawomocnych orzeczeń sądowych zasadzających na rzecz m.st. Warszawy należności.

Do komornika skierowano łącznie 230 wniosków, w tym 202 o zapłatę należności i 28
o eksmisje z lokalu.

Zaległości w opłatach:

STAN NA 31.12.2016 r.
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI BEZ ODSETEK 18 448 651,28
Lokale mieszkalne Kwota
Kwota zaległości 17 210 677,69
w tym  
od 0 do 3 m-cy 451 372,95
powyżej 3do 10 m-cy 466 199,64
powyżej 10 do 12 m-cy 52 279,25
powyżej 12 m-cy 671 933,88
lokale zdane (wszystkie konta zamknięte z najmem i z odszkodowaniem) 9 780 478,91
odszkodowanie za bezumowne korzystanie (konta czynne) 5 788 413,06
Liczba toczących się postępowań eksmisyjnych z lokali  
z powodu zaległości w opłatach  33
Liczba orzeczonych przez sąd eksmisji w 2016r.  25
Liczba wykonanych eksmisji w 2016r.  30
Lokale użytkowe bez garaży Kwota
   
Kwota  zaległości 1 168 694,75
w tym  
od 0 do 2 m-cy 97 046,48
powyżej 2 do 6 m-cy 57 605,96
powyżej 6 do 12 m-cy 5 925,97
powyżej 12 m-cy 0,00
lokale zdane (wszystkie konta zamknięte z najmem i z odszkodowaniem) 1 005 685,43
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu (konta czynne) 2 430,91
Liczba toczących się postępowań eksmisyjnych z lokali  
z powodu zaległości w opłatach  
Liczba orzeczonych przez sąd eksmisji w 2016 r.  
Liczba wykonanych eksmisji w 2016 r.  
Garaże Kwota
Ogółem 54 444,67
Reklamy i szyldy Kwota
Ogółem 14 834,17
   
OGÓŁEM ODSETKI 10 877 897,36
w tym:  
lokale komunalne 9 705 968,32
lokale użytkowe 1 162 519,49
garaże 8 105,22
reklamy 1 304,33
Umorzenia zaległości w 2016r.
Umorzenia Kwota
 Lokale mieszkalne 57 814,61
 Lokale użytkowe 0,00
 Garaże 4 644,81
OGÓŁEM 62 459,42

 

Współczynnik ściągalności w 2016 r.

Lp. Nazwa Przypis za 2016 rok (brutto) Wpłaty w 2016 roku (brutto) Zaległości na 31.12.2016 rok (brutto)1) Współczynnik ściągalności w 2016 roku

4/3

1 2 3 4 5 6
1 Lokale mieszkalne – dochody z czynszu i świadczeń 19 502 864,51 18 693 052,88 17 210 677,69 0,96
2 Lokale użytkowe – dochody z czynszów i świadczeń 2 724 621,70 2 602 853,20 1 168 694,75 0,96
3 Garaże 191 751,67 167 340,69 54 444,67 0,87
4 Reklamy 99 528,04 89 754,16 14 834,17 0,90

1)zaległości narastająco do dnia 31.12.2016 roku.

 

 1. ODPRACOWYWANIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy realizuje program odpracowania zaległości czynszowych na podstawie Zarządzenia Nr 5586/14 Prezydenta  m.st. Warszawy  z dnia  14 lutego 2014 r. w sprawie spłaty zadłużenia  za korzystanie z lokali wchodzących w  skład mieszkaniowego zasobu  m.st. Warszawy w formie świadczenia niepieniężnego oraz  Uchwały  Nr 3189/2014  Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 9 września 2014 roku w sprawie  przyjęcia „ Dzielnicowego programu odpracowania zaległości czynszowych”.

 

Spłata zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego w 2016 roku
1 Liczba zawartych porozumień z dłużnikami na spłatę zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego w 2016 roku 23*
2 Suma zaległości na dzień podpisania porozumień w 2016 r. przez dłużników z poz. 1 126 152,87 zł.
3 Wartość świadczeń niepieniężnych w okresie sprawozdawczym  22 125,00 zł.
4 Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku u dłużników z poz. 1 112 005,77 zł.
5 Rodzaj wykonywanych świadczeń niepieniężnych, proszę wymienić poniżej: miernik świadczenia oraz stawka:
   –  prace ogrodnicze 10 zł./godz.
   –  pomoc konserwatorowi przy drobnych  pracach 10 zł./godz.
   –  prace porządkowe wewnętrzne, zewnętrzne 10 zł./godz.
   –  prace malarskie zewnętrzne , wewnętrzne 10 zł./godz.
   –  prace porządkowe po remontach 10 zł./godz.
   –  czynności  biurowe 10 zł./godz.

 

* w trzech przypadkach  nie nastąpiła spłata zadłużenia w formie świadczenia  niepieniężnego, dłużnicy nie przystąpili do  wykonania prac.

 

 1. RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

ZGN Targówek kontynuuje realizację programu restrukturyzacji zadłużenia na podstawie uchwały VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w latach 2015-2019” . Celem wprowadzenia zasad restrukturyzacji jest uzyskanie większych wpływów z tytułu zaległych opłat.

Restrukturyzacja zadłużenia – dane na 31.12.2016 r.
Lp. Tytuł Razem w tym:
II wariant                         tj. 50% spłata ratalna, 50% umorzenie I wariant                   tj. 30% spłata 3 m-ce, 70% umorzenie
1 Liczba realizowanych porozumień na dzień 31.12.2016 r. 143 86 57
  w tym:      
1a z osobami nie zamieszkującymi w zasobie miasta X X x
2 Liczba porozumień, które wygasły narastająco od początku programu w przypadkach niedotrzymania przez dłużników warunków z porozumienia 76 51 25
3 Kwota należności (netto, czyli pomniejszona o kwoty spłacone) wynikająca z porozumień, które wygasły narastająco od początku programu 1 253 352,38 705 637,05 547 715,33
4 Liczba prawidłowo zakończonych porozumień narastająco od początku programu 18 X 18
5 Kwota należności z porozumień prawidłowo zakończonych narastająco od początku programu (pierwotna pełna kwota z porozumień) 327 220,93 X 327 220,93
6 Kwota należności podlegająca umorzeniu wynikająca z prawidłowo zakończonych porozumień 229 054,65 X 229 054,65
7 Kwota należności objętej programem restrukturyzacji (wartość netto czyli pomniejszona o kwoty spłacone) 1 920 742,16 1 426 851,26 493 890,90
  w tym:      
7a należność główna 1 785 995,27 1 298 665,90 487 329,37
7b odsetki 131 006,81 124 445,28 6 561,53
7c koszty dochodzenia roszczeń i egzekucji 3 740,08 3 740,08 X
8 Dochody miasta w  2016 roku z tytułu: 847 520,88 581 882,35 265 638,53
8a jednorazowej wpłaty części długu 91 153,69 x 91 153,69
8b wpłat ratalnych 225 555,15 225 555,15 X
8c wpłat bieżących należności 530 812,04 356 327,20 174 484,84

 

 

 

 

 

 

…………………………….

(podpis Dyrektora ZGN)