Sprawozdanie za 2015

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

za 2015 r.

Warszawa, styczeń 2016 r.

 1. informacje Ogólne o zakładzie

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwany dalej ZGN Targówek w obecnej formie organizacyjnej, funkcjonuje od  01 lipca 2009 r. -Uchwała Nr LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego „Targówek” i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zmieniona Uchwałą Nr LXXXII/2381/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia
13 maja 2010 r.

ZGN Targówek prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.

ZGN Targówek mieści się w Warszawie przy ul. Gościeradowskiej 5 oraz przy
ul. Toruńskiej 86.

Zakres kompetencji ZGN Targówek, określa Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, stanowiący załącznik
do Uchwały Nr LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 roku.

Do podstawowych zadań ZGN Targówek należy:

 1. Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu
  do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – ustaleniami organów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

  • lokalowym zasobem m.st. Warszawy,
  • powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy.
 2. Podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.
 3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy,
  a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Targówek
  st. Warszawy – powierzonych przez organy Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zadania określone j. w. obejmują w szczególności:

1) zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:

 1. a) eksploatowanie lokali,
 2. b) utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji,
 3. c) organizowanie remontów, napraw, konserwacji,
 4. d) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy,
 5. e) ewidencjonowanie nieruchomości,
 6. f) pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat,
  w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji i egzekucji w tym zakresie,

2) obsługę użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości,

3) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej  nieruchomości,

4) występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu,

5) administrowanie nieruchomościami wspólnymi do czasu określenia przez właścicieli sposobu zarządu nieruchomością wspólną, wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,

6) wykonywanie zadań nadzoru właścicielskiego m. st. Warszawy w budynkach przekazanych w zarząd i administrację wspólnotom mieszkaniowym, w których miasto posiada udziały.

 

ZGN Targówek jest jednostką budżetową działającą na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885),
 • Statutu ZGN Targówek, stanowiącego załącznik do uchwały LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 r., w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego „Targówek” i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r., Nr 76, poz. 2067), zmienionej Uchwałą Nr LXXXII/2381/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia
  13 maja 2010 r.,
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
 • Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
  (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1438),
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
 • Innych przepisów prawa.

 

Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców i głównego księgowego.

Dyrektor ZGN Targówek realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

ZGN Targówek jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

Czynności w sprawach prawa pracy wobec pracowników ZGN Targówek dokonuje Dyrektor.

ZGN Targówek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

Podstawą gospodarki finansowej ZGN Targówek jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. Projekt rocznego planu finansowego opiniuje Rada Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy.

Realizując obowiązek wynikający z § 12 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Dyrektor Zakładu przedstawia niniejsze sprawozdanie z działalności jednostki.

 

 1. Zasoby

 

 1. W 2015 r. ZGN Targówek zarządzał:
 • 170 budynkami (w tym 4 budynkami objętymi decyzjami Prezydenta m. st. Warszawy
  o zwrocie na rzecz właścicieli lub ich spadkobierców przy ulicach: Ks. Ziemowita 4,
  Ziemowita 4a, Tykocińskiej 23, Piotra Skargi 70),
 • 3768 lokalami komunalnymi, o łącznej powierzchni 143 940,20 m2,
 • 141 lokalami użytkowymi, o łącznej powierzchni 20 268,43 m2,
 • 4 garażami i 4 halami garażowymi (przy ulicach: Siedzibnej 32, Ossowskiego 9 – 2 hale garażowe oraz Oszmiańskiej 10) o łącznej ilości miejsc parkingowych 196,
 • targowiskami o powierzchni 14 196 m2, wg załączonej tabeli:
Lp.TargowiskoAdres 

Liczba kiosków handlowych
i wiat

 

Ogólna powierzchnia targowiska

w m2

Własność gruntuForma użytkowania gruntu
1Rembielińskaul. Rembielińska 7A

03-349 Warszawa

26 kiosków

32 wiaty

1120Zarząd Dróg MiejskichDecyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.
2Trockaul. Trocka 8

03-563 Warszawa

144 kioski

62 wiaty

5749Agencja

Nieruchomości Rolnych  5282m2

 

Zarząd Dróg Miejskich 467m2

Umowa najmu nieruchomości na okres

1 roku z możliwością przedłużenia na lata następne.

Decyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.

3Krasnobrodzka

 

ul. Krasnobrodzka

11

03-214 Warszawa

33 kioski

20 wiat

4250m.st. WarszawaTeren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

4św. Wincentego

Hala kwiatowa

ul . św. Wincentego 90a

03-531 Warszawa

16 kiosków

4 pom. gospodarcze

12 boksów handl.

527m.st. WarszawaTeren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

5św. Wincentego

Kioski handlowe

ul. św. Wincentego 81

03-530 Warszawa

26 kiosków1000m.st. WarszawaTeren oddany w administrowanie.

Podstawa: Uchwała Nr LV/651/02

Rady Gminy Warszawa – Targówek

6św. Wincentego

Pomieszczenia gospodarcze

ul. św. Wincentego 84b

03-531 Warszawa

16 pom. gospod.1017m.st. WarszawaTeren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

7św. Wincentego

Lokale użytkowe

 

ul. św. Wincentego 88a

03-531 Warszawa

7 lok. użytkowych436m.st. WarszawaTeren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

8Matki Teresy z KalkutyMatki Teresy z Kalkuty/ Odrowąża

03-315 Warszawa

43 stoły handlowe97Zarząd Dróg MiejskichDecyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.

 

Razem:

 1. 5 targowiskami (Trocka, Krasnobrodzka, Rembielińska, Matki Teresy z Kalkuty i obiekt św. Wincentego, w skład którego wchodzi św. Wincentego 90a, św. Wincentego 81,
  św. Wincentego 84b i św. Wincentego 88a),
 2. 245 kioskami handlowymi,
 3. 114 wiatami handlowymi,
 4. 7 lokalami użytkowymi,
 5. 20 pomieszczeniami gospodarczymi,
 6. 12 boksami handlowymi,
 7. 43 stołami handlowymi,
 • 28 parkingami społecznymi z 1716 stanowiskami parkingowymi (w tym 11 stowarzyszeń
  z 850 miejscami parkingowymi),
 • 4 parkingami komercyjnymi administrowanymi przez ZGN Targówek z 275 miejscami parkingowymi,
 • powierzchnią zewnętrzną utwardzoną i terenami zieleni – 468 966 m2.
 1. Budynkami przekazanymi w zarząd i administrowanie wspólnotom mieszkaniowym:
 • liczba budynków w zarządzie i administracji wspólnot – 68,
 • liczba lokali mieszkalnych i użytkowych miasta w budynkach wspólnotowych – 1875
  (w tym 12 lokali użytkowych),
 • powierzchnia lokali mieszkalnych miasta w budynkach wspólnotowych – 79 937,65 m2,
 • powierzchnia lokali użytkowych miasta w budynkach wspólnotowych – 692,36 m2.
 1. W 2015 r. zostały zdjęte z ewidencji:
 • budynki przy ul. Chyrowskiej 10, Korzona 93, Korzona 95 – przekazano na rzecz TBS Warszawa Północ sp. z o.o.,
 • budynek przy ul. Zabranieckiej 59 – przekazano na rzecz Zarządu Dróg Miejskich,
 • budynki przy ul. Borzymowskiej 7 oraz ul. Żmudzkiej 1 – rozbiórki,
 • budynek przy ul. Tykocińskiej 28 – przekazano spadkobiercom właścicieli.
 1. W 2015 r. ZGN Targówek:

1) zasiedlił 76 lokali mieszkalnych i 50 lokali socjalnych,

2) odebrał 132 puste lokale mieszkalne (lokale zwalniane przez dotychczasowych najemców),

3) zawarł 117 umów najmu lokali mieszkalnych oraz 74 umów najmu lokali socjalnych,

4) przejął w zarząd i administrowanie lokal mieszkalny nr 23 przy ul. Rembielińskiej 2 oraz lokal mieszkalny nr 41 przy ul. Chodeckiej 15,

5) przejął w zarząd i administrowanie teren przy ul. Radzymińskiej  – dz. ew. nr 24,25,26, ob. 4-10-13 pow. 10 791 m²,

6) przejął w zarząd i administrowanie teren przy ul. Balkonowej 7 – cz. dz. ew. nr 78 – 101/1 ob. 4-08-20 pow. 1542 m² wraz z budynkiem (decyzją nr IIIT/210/2015 z dnia 09.04.2015 r.
z terminem wykonalności do 31.12.2015 r. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego budynek został rozebrany).

 

III.  ZaTRUDNIENIE i szkolenia

 

 1. Średnioroczna liczba etatów w 2015 r.– 100,67 w tym:
 • Pracownicy umysłowi –58,75,
 • Pracownicy fizyczni – 41,92 w tym:
 1. dozorcy posesji – 26
 2. robotnicy wykwalifikowani, dozorcy wykonujący prace na parkingach, sprzątaczki – 15,92.
 3. Stan zatrudnienia na 31.12.2015 r. – 99,75 etatu, w tym:
 • Pracownicy umysłowi – 58,75 etatu,
 • Pracownicy fizyczni – 41 etaty, w tym:
 1. dozorcy posesji – 26 etatów,
 2. robotnicy wykwalifikowani, dozorcy wykonujący prace na parkingach, sprzątaczki – 15 etatów.
 3. Łączna ilość etatów, wg planu finansowego na 2015 r. wynosiła 102 etaty. Na dzień 31.12.2015 r. było w zakładzie 2,25 vacatu.
 4. W roku 2015 Zakład realizował szkolenia z zakresu ochrony ppoż., udzielania pierwszej pomocy, BHP oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe m.in. z tematyki:
 • odpracowywania zaległości czynszowych,
 • eksmisji z lokali mieszkalnych,
 • systemów informatycznych,
 • podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego od 01.01.2016 r.,
 • zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich, opiekuńczych,
 • zmian w ubezpieczeniach społecznych od 2016 r.,
 • zmian w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • administrowania terenami zieleni,
 • inwentaryzacji z jednostkach sektora finansów publicznych,
 • zmian w ustawie 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych,
 • obsługi programu informatycznego Granit.
 1. W 2015 r. kontynuowana była polityka ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych:

1) na studiach licencjackich – 1 osoba,

2) na studiach magisterskich – 1 osoba.

Na 31.12.2015 r. obowiązywały 2 umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

 1. Działalność statutowa w 2015 R.

 

 1. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Działalność ZGN Targówek w 2015 roku realizowana była w oparciu o zatwierdzony plan finansowy jednostki, zapisany w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Rady m.st. Warszawy. Pierwotny plan wydatków w 2015 r. wynosił 36 628 952,00 zł. W ciągu roku dokonano 11 zmian planu wydatków (3 x uchwałami Rady m.st. Warszawy oraz 8 x zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy). Trzy zmiany to zwiększenia kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące, zaś osiem zmian dotyczyło przesunięcia posiadanych środków finansowych pomiędzy działami, zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Plan końcowy wydatków wyniósł 37  632 538,00 zł. Wymienione kwoty dotyczą tylko wydatków bieżących.

Natomiast plan dochodów w 2015 r. nie ulegał zmianie na przestrzeni roku budżetowego
i wynosił 28 500 000,00 zł.

 

 

 

 

Dochody i wydatki ZGN Targówek w 2015 r.:

TREŚĆDziałPlan 2015Wykonanie 2015Wskaźnik wykonania %
Dochody bieżące70024 416 900,0023 058 676,70    94,44 %
Dochody bieżące900  4 083 100,00  4 082 661,82   99,99%
Dochody ogółem 28 500 000,0027 141 338,52   95,20%
Wydatki bieżące70035 222 839,0034 032 637,12   96,62%
Wydatki bieżące900  2 409 699,00  2 224 781,90   92,33%
Wydatki majątkowe (inwestycje)500; 700    160 230,00    140 905,60   87,94%
Wydatki ogółem37 792 768,0036 398 324,62    96,31%
     

 

 

Realizacja dochodów w 2015 r. w układzie zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Symbol zadania Nazwa zadaniaPlan 2015Wykonanie 2015Wskaźnik  (%)
DWB/5/ND/MIWpływy z czynszu za mieszkania komunalne10 200 000,0010 281 763,70     100,80%
DWB/5/ND/LUWpływy z najmu lokali użytkowych1 655 000,001 885 803,51     113,90%
DWB/5/ND/NGWpływy z najmu garaży  100 000,00   111 620,86      111,60%
DWB/5/ND/PRWpływy z najmu powierzchni pod reklamy    55 000,00     77 002,35     140,00%
DWB/6/WU/MEWpływy z usług – zwrot odpłatności za media11 196 900,00  9 542 145,50      85,20%
DWB/6/POPozostałe odsetki    900 000,00     804 205,37     89,40%
DWB/6/RDWpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z US, wpłaty komornicze)     310 000,00    356 135,41  114,90%
 Ogółem 24 416 900,0023 058 676,70    94,44%

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Symbol zadania Nazwa zadaniaPlan 2015Wykonanie 2015Wskaźnik  (%)
DWB/5/ND/LUWpływy z najmu lokali użytkowych  498 000,00  413 047,45 82,90%
DWB/5/ND/DGWpływy z dzierżawy gruntów1 900 000,001 735 710,17 91,40%
DWB/6/RO/POPozostałe wpływy z różnych opłat (opłaty parkingowe)   820 000,00  872 828,78106,40%
DWB/6/WU/MEWpływy z usług – zwrot odpłatności za media  835 000,001 028 420,85123,20%
DWB/6/POPozostałe odsetki   30 000,00    32 654,57108,80%
DWB/6/RDWpływy z różnych dochodów (odszkodowania)      100,00             0,00         0,00%
Ogółem 4 083 100,004 082 661,8299,99%

 

Ogółem:  Dział 700 + 90028 500 000,0027 141 338,5295,20%

 

Struktura wydatków bieżących w 2015 roku w podziale na zadania:

 

Symbol zadania Nazwa zadaniaPlan 2015Wykonanie 2015Wskaźnik  (%)
B/I/2/7Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi   224 435,00   206 603,1992,05%
B/II/3/1Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego8 261 041,007 838 330,3394,88%
B/II/3/2Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego5 140 616,005 107 608,5399,36%
B/II/3/3Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym9 549 175,008 990 209,6594,15%
B/II/3/4Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi11 778 453,0011 691 913,2799,27%
B/II/3/6Rozliczenia za lokale
z właścicielami spoza sektora finansów publ.
      25 000,00       8 602,8534,41%
B/II/5/1Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja   342 400,00      278 073,7881,21%
B/II/5/2Remonty lokali użytkowych    103 154,00      96 202,4993,26%

 

B/II/5/6Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami      23 000,00         21 696,2294,33%

 

B/III/1/1/3Oczyszczanie terenów    189 000,00       188 599,5299,79%
B/III/4/6Gospodarowanie targowiskami  1 996 264,00     1 829 579,1991,65%
Ogółem 37 632 538,0036 257 419,0296,35%

 

 1. OPŁATA TARGOWA

W roku 2015 realizując postanowienia Uchwały Rady m.st. Warszawy  Nr LII/1600/2009
z dnia 16 kwietnia 2009 r. z późn. zm. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Targówek pobierał opłaty targowe na terenie Dzielnicy Targówek.

Z tytułu opłaty targowej odprowadzono do miasta stołecznego Warszawy kwotę
258 762,00 zł.

Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:

 • Targowisko Trocka 8 – 81 854,00 zł,
 • Targowisko Rembielińska 7a – 21 468,00 zł,
 • Targowisko Krasnobrodzka 9/11 – 2 550,00 zł,
 • Targowisko św. Wincentego – cmentarz – 117 408,00 zł,
 • Handel uliczny na terenie Dzielnicy Targówek – 35 482,00 zł.

W/w uchwała Rady m.st. Warszawy została uchylona uchwałą Nr XVII/387/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. Wskazana uchwała znosi pobór opłaty targowej od 01 stycznia 2016 r.

 

 1. POLITYKA CZYNSZOWA, ODSZKODOWANIA

Wysokość stawki czynszowej określa uchwała Nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5). Program ten określa m. in. zasady polityki czynszowej w lokalach mieszkalnych oraz warunki obniżania czynszu. Stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy m. st. Warszawy są ustalane przez Prezydenta m. st. Warszawy (Zarządzenie nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za
1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych).
Stawka bazowa w skali roku powinna wynosić nie więcej niż 3 % wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonego przez Wojewodę Mazowieckiego dla m. st. Warszawy. Stawkę bazową podwyższa się raz w roku co najmniej
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym, nie więcej jednak niż o 10% dotychczasowej stawki bazowej.

W dzielnicy Targówek obowiązują dwie strefy – wysokość stawki w strefie miejskiej wynosi 7,39 zł/m2, a w strefie peryferyjnej 10% mniej (Uchwała Nr XLII/198/2013 Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia stref do ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek). Wysokość stawek czynszu wylicza się
z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu,
a w szczególności (załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1303/2012  Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2017 – Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5):

 • położenia budynku,
 • położenia lokalu w budynku,
 • wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu,
 • ogólnego stanu technicznego budynku.

Dla lokali socjalnych wysokość stawki wynosi 1,45 zł/m2.

 

 1. OBNIŻKI CZYNSZOWE

W celu realizacji polityki czynszowej wynikającej z załącznika nr 2 do Uchwały XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5) udzielano obniżek czynszowych. Udzielono 358 obniżek czynszowych na łączną kwotę 654 010,22 zł.

 

 1. REMONTY
 2. W ramach planu finansowego jednostki (dział 700) w zakresie remontowo – budowlanym
  wykonano roboty w budynkach komunalnych, pawilonach handlowych i siedzibach ZGN Targówek, w tym w szczególności:

 

L.p.Zakres rzeczowyKoszt wykonania
w 2015r.
[zł.]
1.Roboty ogólnobudowlane:1 746 925
1.1 – remonty przewodów i kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych188 136
1.2 – remonty dachów98 686
1.3 – remonty klatek schodowych148 753
1.4 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (na klatkach schodowych)26 861
1.5 – rozbiórki budynków stwarzających zagrożenie262 611
1.6–  docieplenie budynków575 604
1.7  – pozostałe prace ogólnobudowlane (m.in. rem .stropu piwnicznego, odciążenia stropu wraz ociepleniem, remont piwnic, wymiana kratek odwadniających, zamurowanie okien, zabezpieczenie budynku )446 274
2.Roboty instalacyjne:596 018
2.1– remonty instalacji wod.-kan.223 535
2.2– remont instalacji c.o.15 452
2.3– remonty instalacji elektrycznej248 539
2.4– remont instalacji gazowej37 973
2.5– doposażenie w instalacje elektryczną54 297
2.6– pozostałe prace instalacyjne (m. in. wymiana bramy garażowej, wentylatorów klatkowych  i innych urządzeń)16 222
3.Remonty lokali (mieszkalnych i użytkowych), w tym:2 097 459
3.1 – remont lokali mieszkalnych (zasiedlonych) – wymiana elementów zużytych m.in. podłóg, okien w lokalach, drzwi, kuchenek gazowych546 993
3.2 – remonty lokali mieszkalnych (pustostanów) – remonty kompleksowe 1 550 466
4.Dokumentacje techniczne:124 784
4.1 – projekty budowlane91 844
4.2 – opracowanie ekspertyzy technicznej8 863
4.3– opracowanie audytu energetycznego24 077
5.Rewitalizacja terenów zewnętrznych Miasta (m.in. terenów zieleni, dróg, chodników, elementów małej architektury – place zabaw, kapliczki, altany śmietnikowe) 609 880
6.Konserwacje, przeglądy, awarie i drobne naprawy bieżące1 557 951
Razem6 733 017

 

W ramach robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych:

– wykonano remonty dachów budynków przy ulicach: Klementowickiej 3, Święciańskiej 5, Święciańskiej 6, Radzymińskiej 140;

– wykonano remonty klatek schodowych w budynkach przy ulicach: Cmentarnej 21, Dalanowskiej 30, Radzymińskiej 111, Rajgrodzkiej 14,  Remiszewskiej 6;

– wykonano remonty wraz z dociepleniem elewacji budynków przy ulicach: Radzymińskiej 113, Ks. Ziemowita 6, Ks. Ziemowita 6a;

– wykonano remonty piwnic w budynkach przy ulicach: św. Wincentego 50,  św. Wincentego 52, Smoleńskiej 76, Ks. Ziemowita 6;

– wykonano remont prześwitu bramowego  wraz z dociepleniem stropu w budynku przy ul. Wszeborskiej 8/10;

– wykonano remonty odciążenia stropów w budynkach przy ulicach: Obwodowej 12A, Rogowskiej 6, Święciańskiej 12;

– wykonano remont kominów i ściany szczytowej w budynku przy ul. Ołyckiej 2;

– zabezpieczono budynki przy ulicach: Majowej 2, Siarczanej 6;

– wykonano rozbiórki budynków przy ulicach: Balkonowej 7, Borzymowskiej 7,
Żmudzkiej 1;

– wykonano rozbiórkę komórek lokatorskich przy ul. Nieszawskiej 1;

– wykonano remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ulicach: Bieżuńskiej 1, Biruty 6, Cmentarnej 14, Gilarskiej 1,  Gilarskiej 36, Handlowej 40, Ks. Ziemowita 22a, Oszmiańskiej 10,  Radzymińskiej 252, Rajgrodzkiej 10, Rogowskiej 6, Siedzibnej 36, Smoleńskiej 76, Święciańskiej 8, Tykocińskiej 26, Wysockiego 9B;

– wykonano częściowe remonty instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków przy ulicach: Ks. Ziemowita 10, Rogowskiej 6, Smoleńskiej 92, św. Wincentego 52,
Wysockiego 9;

– wykonano remonty rozdzielnic w budynkach przy ulicach: Biruty 6, Julianowskiej 25, Julianowskiej 43, Siedzibnej 28,  Smoleńskiej 74, Smoleńskiej 94,  Syrokomli 2, Syrokomli 27, Święciańskiej 4, Wysockiego 9;

– wykonano montaż instalacji domofonowych w budynkach przy ulicach: Julianowskiej 25, Radzymińskiej 140, Radzymińskiej 150,  Rajgrodzkiej 13, Rajgrodzkiej 14;

– dokonano wymiany bramy garażowej w budynku przy ulicy Oszmiańskiej 10;

– zlikwidowano podjazd dla osoby niepełnosprawnej na tyłach budynku przy ulicy Żuromińskiej 14;

– wykonano montaż słupków ogrodzeniowych przy ulicach: Siedzibnej 31, Wysockiego 20;

– wykonano remont schodów zewnętrznych przy ul. Kołowej 52;

– wykonano ogrodzenie terenu przy ulicach: Ks. Ziemowita 6, Ks. Ziemowita 6a,
św. Wincentego 64;

– dokonano wymiany asfaltu na kostkę brukową przy ul. św. Wincentego 64;

– wykonano chodnik i opaskę z kostki brukowej w budynku przy ul. Ks. Ziemowita 20a – oficyna;

– wykonano chodniki z kostki brukowej przy ulicach: Gilarskiej 36, P. Skargi 6, Rybieńskiej 21;

– wykonano remonty ciągów pieszo-jezdnych przy ulicach: Gilarskiej 1, Gościeradowskiej 21, Orłowskiej 3, Orłowskiej 5, Poleskiej 3, Poleskiej 5, Smoleńskiej 81, św. Wincentego 89, Węgrowskiej 1, Złotopolskiej 11, Złotopolskiej 13, Żuromińskiej 12;

– zlikwidowano piaskownicę żelbetonową przy ul. Żuromińskiej 6;

– wykonano montaż 10 szt. komórek lokatorskich przy ul. Ks. Ziemowita 6, Ks. Ziemowita 6a;

– wykonano koncepcję remontu terenu przy ulicach: Bazyliańskiej 18, Krakusa 1, Rembielińskiej 15, Rembielińskiej 17, Rembielińskiej 19;

– zlikwidowano WC wolnostojące przy ulicy Gilarskiej 1;

– wykonano projekt oświetlenia terenu przy ulicach: Bazyliańskiej 6/8, Majowej 5, Wysockiego 20;

– dokonano wymiany instalacji kanalizacji deszczowej przy ulicach: Łojewskiej 12, Łojewskiej 14;

– wymieniono szamba przy ulicach: Ludwickiej 2, Chojnowskiej 24.

Ponadto:

– wymieniono stolarkę okienną w 53 lokalach mieszkalnych;

– wykonano remonty oraz doposażenia w 125 lokalach mieszkalnych;

– wykonano 99 remontów pustostanów, o łącznej powierzchni 3 179,20 m2 (koszt remontu 1m2 – 487,69 zł).

 

 1. W ramach planu finansowego jednostki (dział 900) w zakresie remontowo – budowlanym wykonano roboty na kwotę 338 966,19 zł, w tym w szczególności:

– wykonano remont hali kwiatowej przy ul. św. Wincentego 90A;

– wykonano remont rozdzielnicy głównej targowiska Krasnobrodzka;

– wykonano remont WC oraz kanalizacji na targowisku Krasnobrodzka;

– wykonano remont ogrodzenia oraz wykonano zadaszenie na wózki gospodarcze na targowisku Rembielińska 7A;

– wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. św. Wincentego 88;

– wykonano remont oświetlenia parkingu przy ulicach: św. Wincentego 88,
św. Wincentego 90;

– wykonano remont kapitalny drogi przy ul. św. Wincentego 88.

 

 1. INWESTYCJE – WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W 2015 r. ZGN Targówek realizował następujące inwestycje zaplanowane w budżecie:

 

 1. C/TAR/II/P2/2 – Budowa tymczasowego targowiska „Trocka” przy ul. Radzymińskiej
  i ul. Fantazyjnej – etap I.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. – 50 230,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2015 r.  –  50 230,00 zł.

 • Przyjęcie Uchwały Nr VII/121/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 01.03.2015 r. przyznającej środki w wysokości 3 000 000,00 zł. na realizację wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.
 • Ogłoszenie przetargu dla wyżej wymienionego zadania na prace projektowe w dniu 24.03.2015 r.
 • Rozstrzygnięcie przetargu, wybór oferenta oraz podpisanie w dniu 08.04.2015 r. umowy z firmą ELPRO Tomasz Różycki na prace projektowe.
 • Przedstawienie przez firmę ELPRO koncepcji architektonicznej i złożenie wniosku do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Targówek o wydanie decyzji
  o warunkach zabudowy dla powyższego zadania inwestycyjnego w dniu 14.04.2015 r.
 • W trakcie rozpatrywania decyzji odbywały się spotkania z udziałem Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

–  z przedstawicielami kupców w dniach 26.05.2015 r. i 17.06.2015 r.,

– z przedstawicielami mieszkańców Osiedla Fantazyjna w dniach 18.06.2015 r.
i 07.07.2015r.

 • W wyniku uwag zgłaszanych podczas spotkań, możliwe do spełnienia elementy wprowadzano sukcesywnie do wersji aktualizującej wydanie decyzji i ta wersja z dnia 19.08.2015 r. jest podstawą wydania decyzji Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Targówek. Decyzję taką Nr 18/T/2015 wydano w dniu 26.10.2015 r.
 • Po ostatecznym ustaleniu stron postępowania administracyjnego, uwzględnieniu zmian
  w projekcie decyzji oraz opracowań graficznych wysłano stronom stosowny dokument zgodnie z procedurą.
 • Od powyższej decyzji 39-ciu mieszkańców ulic Fantazyjnej, Gilarskiej, Karkonoszy
  i Jórskiego złożyło odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dostrzegając zagrożenia typu sanitarnego, środowiskowego i komunikacyjnego, co niewątpliwie wydłuża proces inwestycyjny.
 • W odpowiedzi na zarzuty zawarte w odwołaniach mieszkańców Wydział Architektury
  i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy skierował do SKO pismo wyjaśniające stan faktyczny podjętych decyzji o warunkach zabudowy dla powyższej inwestycji.
 • W dniu 24.11.2015 r. z Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy ZGN Targówek otrzymał pismo, w którym odmówiono przedłużenia okresu działania targowiska położonego przy ul. Trockiej 8 od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. zlokalizowanego na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 15 z obr. 4-10-03 oraz nr 271/1 z obr. 4-09-23. Odmowa uzasadniona została planowanym rozpoczęciem z dniem 01.01.2016 r. inwestycji polegającej na budowie I etapu wschodnio-północnego odcinka II linii metra od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów dostawczych za stacją C18.
 • Przedstawiony na początku 2015 roku harmonogram realizacji inwestycji został wykonany w terminie do punktu 9 tj. do wykonania koncepcji architektonicznej włącznie. Pozostałe elementy procedury administracyjnej mimo deklaracji zastosowania procedury nadzwyczajnej muszą być prowadzone standardowo.

Po otrzymaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji możliwe będzie podjęcie prac projektowych i realizacyjnych.

Wobec powyższego jednostka wystąpiła z wnioskiem o zmniejszenie wydatków
majątkowych roku 2015 o kwotę 2 949 770,00 zł. W dniu 10.12.2015 r. zgodnie z uchwałą
nr XXI/513/2015 Rady Miasta st. Warszawy w/w kwota została przeniesiona na 2016 rok.

 1. C/TAR/II/P3/4 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92. „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. –  52 000,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2015 r.  –  37 392,00 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego dla budynku komunalnego przy ul. Smoleńskiej 92. Efekty zadania zostaną uzyskane w 2016 r. po doposażeniu budynku przy ul. Smoleńskiej 92 w instalację c.o. i c.c.w.

 1. C/TAR/II/P3/5 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64. „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. –  30 000,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2015 r.  –  27 244,50 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego dla budynku komunalnego przy ul. Wincentego 30. Efekty zadania zostaną uzyskane w 2016 r. po doposażeniu budynku przy ul. Wincentego 30  w instalację c.o. i c.c.w.

 1. C/TAR/II/P3/6 – Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Wydatki zaplanowane w budżecie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. –  28 000,00 zł.

Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2015 r.  –  26 039,10 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji polegający na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego dla budynku komunalnego przy ul. P. Skargi 68. Efekty zadania zostaną uzyskane w 2016 r. po doposażeniu budynku przy ul. P. Skargi 68 w instalację c.o. i c.c.w.

 

 1. PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI, PLACE ZABAW

W zakresie eksploatacji terenów zieleni i placów zabaw, wykonywano bieżącą konserwację, w tym: koszenie trawy, rekultywację terenów, pielęgnację drzew, niezbędne wycinki, nasadzenia, wymianę piasku w piaskownicach wg obowiązujących wymagań sanitarnych
i naprawy sprzętu na placach zabaw, na łączną kwotę 368 662,80 zł.

 

 1. DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA, DEZYNSEKCJA

W nieruchomościach zarządzanych przez ZGN Targówek wykonano dezynsekcję, deratyzację i dezynfekcję pomieszczeń na kwotę 238 147,70 zł.

 

 1. ODŚNIEŻANIE

W ramach zimowego utrzymania nieruchomości i terenów zakupiono mieszankę piaskowo-solną – za kwotę 60 325,96 (dostawa w ramach umowy zawartej na postawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP).

 

 1. POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ

W 2015 r. kontynuowany był program m.st. Warszawy „Poznaj Swojego Najemcę” mający na celu weryfikacje sposobu wykorzystywania zasobu lokalowego będącego w administrowaniu ZGN Targówek.

Celem programu „Poznaj swojego najemcę” jest optymalizacja wykorzystania zasobu lokali mieszkalnych zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez weryfikację i ustalenie czy:

– najemca nie podjął lokalu lub nie oddał w bezpłatne używanie lokalu bez zgody właściciela,

– najemca lokalu zamieszkuje w nim wraz z osobami uprawnionymi do których najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym,

– najemca lokalu posiada tytuł prawny do lokalu,

– najemca lokalu przebudował/wprowadził ulepszenia bez zgody wynajmującego.

W 2015 r. zweryfikowano 1878 lokali mieszkalnych (odzyskano 1 lokal).

 

 

 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.).

ZGN Targówek w 2015 r. przeprowadził postępowania mające na celu wyłonienie wykonawców świadczących usługi w zakresie:

 • utrzymania porządku i czystości na terenach i w budynkach administrowanych przez ZGN Targówek,
 • wykonania usługi w zakresie sprzątania i załadunku nieczystości do kontenerów typu
  KP-7 usytuowanych na targowiskach należących do ZGN Targówek,
 • wywozu odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN Targówek,
 • usług w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Trockiej 8, Rembielińskiej 7A
  i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN Targówek,
 • wykonania prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN Targówek,
 • wykonywania usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych poprzez odszczurzanie, usuwanie insektów, dezynfekcję mieszkań i likwidację szkodników nietypowych oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych w budynkach administrowanych przez ZGN Targówek,
 • utrzymania w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Targówek,
 • wykonania usług portierskich w budynkach ZGN Targówek przy
  Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie,
 • wykonania robót remontowych na terenie administrowanym przez ZGN Targówek
  w zakresie branży ogólnobudowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej,
 • opracowania koncepcji architektonicznej, wariantowej ze wskaźnikową częścią kosztową wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy targowiska przy ul. Fantazyjnej w Warszawie,
 • dostawy 3 szt. komputerów, 8 szt. licencji Ms Office 2013 – Small Business (z Ms Outlook)  oraz 4 szt. monitorów LCD 21  do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
  w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

 

 1. LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE

Ogółem w 2015 r. wynajęto:

 • w ramach konkursu na wynajem lokali użytkowych i garaży – 5,
 • poza procedurą przetargową i konkursową na wynajem lokali użytkowych i garaży – 55.

Osiągnięte stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych:

 1. najwyższa stawka czynszu za 1 m 2– 56,50 zł/m2,
 2. najniższa stawka czynszu za 1 m2 –15,80 zł/m2.

 

 1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W ramach administrowania zasobem komunalnym Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy prowadzono działania windykacyjne, w celu odzyskania należnych wierzytelności m.st. Warszawy. W stosunku do najemców zalegających z opłatami prowadzone są stałe zadania mające na celu odzyskanie zadłużenia w formie wysyłanych upomnień, wezwań do zapłaty, kierowania spraw do sądu oraz ostatecznie kierowanie spraw do komornika.

Ilość wysłanych wezwań do zapłaty w 2015 r. – 2250.

W roku 2015 zawarto 195 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i użytkowe:

1) umorzenia należności – lokale mieszkalne – 29,

2) umorzenia należności – lokale użytkowe – 0,

3) umorzenia należności –za najem wiaty i terenu pod kiosk handlowy – 0,

4) rozłożenie należności na raty – lokale mieszkalne – 152,

5) rozłożenie należności na raty – lokale użytkowe – 7,

6) rozłożenia należności na raty – za najem wiaty i terenu pod kiosk handlowy – 5,

7) odroczenia należności – 2.

Ilość spraw sądowych i egzekucyjnych prowadzonych w 2015 r.

 • o zapłatę należności – 192,
 • o eksmisję – 46,
 • o wyjawienie majątku – 6,
 • o nabycie spadku – 1,
 • o wstąpienie w stosunek najmu – 6,
 • o zwrot kaucji – 2,
 • sprawa karna – 2.
 • o lokal socjalny (ZGN jako interwenient uboczny) – 1,
 • o upadłość – 1

Uzyskano 102 prawomocnych orzeczeń sądowych zasadzających na rzecz m.st. Warszawy należności.

Do komornika skierowano łącznie 199 wniosków, w tym 178 o zapłatę należności i 21
o eksmisje z lokalu.

Zaległości w opłatach:

STAN NA 31.12.2015 r.
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI BEZ ODSETEK17 482 886,29
Lokale mieszkalneKwota
 Kwota zaległości16 400 866,06
w tym
od 0 do 3 m-cy406 452,67
powyżej 3do 10 m-cy505 726,74
powyżej 10 do 12 m-cy96 557,34
powyżej 12 m-cy677 119,70
lokale zdane (wszystkie konta zamknięte z najmem i z odszkodowaniem)8 369 098,12
odszkodowanie za bezumowne korzystanie (konta czynne)6 345 911,49
Liczba toczących się postępowań eksmisyjnych z lokali
z powodu zaległości w opłatach
Liczba orzeczonych przez sąd eksmisji w 2015r. 9
Liczba wykonanych eksmisji w 2015r. 31
Lokale użytkowe bez garażyKwota
Kwota  zaległości1 046 926,25
w tym 
od 0 do 2 m-cy60 334,92
powyżej 2 do 6 m-cy21 952,16
powyżej 6 do 12 m-cy8 404,20
powyżej 12 m-cy0,00
lokale zdane (wszystkie konta zamknięte z najmem i z odszkodowaniem)952 680,17
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu (konta czynne)3 554,80
Liczba toczących się postępowań eksmisyjnych z lokali
z powodu zaległości w opłatach0
Liczba orzeczonych przez sąd eksmisji w 2015r.0
Liczba wykonanych eksmisji w 2015r.0
GarażeKwota
 Ogółem30 033,69
Reklamy i szyldyKwota
Ogółem5 060,29
OGÓŁEM ODSETKI 10 435 148,89
w tym:
lokale komunalne9 308 124,08
lokale użytkowe1 117 266,39
garaże7 839,65
reklamy1 918,77
Umorzenia zaległości w 2015r.
UmorzeniaKwota
 Lokale mieszkalne47 685,07
 Lokale użytkowe0,00
 Garaże0,00
OGÓŁEM 47 685,07

 

Współczynnik ściągalności w 2015 r.

Lp.NazwaPrzypis za 2015 rok (brutto)Wpłaty w 2015roku (brutto)Zaległości na 31.12.2015 rok (brutto)1)2)Współczynnik ściągalności w 2015 roku

4/3

123456
1Lokale mieszkalne – dochody z czynszu i świadczeń21 296 377,3218 348 824,1716 400 866,060,86
2Lokale użytkowe – dochody z czynszów i świadczeń2 642 512,202 678 798,511 046 926,251,01
3Garaże136 142,68138 284,9630 033,691,02
4Reklamy92 888,0896 202,785 060,291,04

1)zaległości narastająco do dnia 31.12.2015 roku.

 

 1. ODPRACOWYWANIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy realizuje program odpracowania zaległości czynszowych na podstawie Zarządzenia Nr 5586/14 Prezydenta  m.st. Warszawy  z dnia  14 lutego 2014 r. w sprawie spłaty zadłużenia  za korzystanie z lokali wchodzących w  skład mieszkaniowego zasobu  m.st. Warszawy w formie świadczenia niepieniężnego oraz  Uchwały  Nr 3189/2014  Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 9 września 2014 roku w sprawie  przyjęcia „ Dzielnicowego programu odpracowania zaległości czynszowych”.

 

Spłata zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego w 2015 roku
1Liczba zawartych porozumień z dłużnikami na spłatę zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego w 2015 roku10*
2Suma zaległości na dzień podpisania porozumień w 2015 r. przez dłużników z poz. 128736,68 zł.
3Wartość świadczeń niepieniężnych w okresie sprawozdawczym9320,00 zł.
4Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku u dłużników z poz. 113544,21 zł.
5Rodzaj wykonywanych świadczeń niepieniężnych, proszę wymienić poniżej:miernik świadczenia oraz stawka:
 –  prace ogrodnicze10 zł./godz.
 –  pomoc konserwatorowi przy drobnych  pracach10 zł./godz.
 –  porządkowanie piwnic, strychów i innych pomieszczeń10 zł./godz.
 –  malowanie ogrodzeń10 zł./godz.

* w dwóch przypadkach  została rozwiązana  umowa porozumienia, nie nastąpiła spłata zadłużenia w formie świadczenia  niepieniężnego.

 

 1. RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

W 2015 r. ZGN Targówek przyjął program restrukturyzacji zadłużenia na podstawie uchwały VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w latach 2015-2019” . Celem wprowadzenia zasad restrukturyzacji jest uzyskanie większych wpływów z tytułu zaległych opłat.

 

Restrukturyzacja zadłużenia – dane na 31.12.2015 r.
Lp.TytułRazemw tym:
I wariant                         tj. 50% spłata ratalna, 50% umorzenieII wariant                   tj. 30% spłata 3 m-ce, 70% umorzenie
1Liczba wysłanych powiadomień o długu1744xx
2Liczba złożonych wniosków285181104
3Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie25415797
4Liczba podpisanych porozumień23013793
w tym:
4az osobami nie zamieszkującymi w zasobie miasta15123
5Kwota należności objętej programem restrukturyzacji3 907 407,722 712 322,891 195 084,83
w tym:
5anależność główna3 191 190,272 225 131,83966 058,44
5bodsetki484 515,26336 152,81148 362,45
5ckoszty dochodzenia roszczeń i egzekucji231 702,19151 038,2580 663,94
6Liczba porozumień, które wygasły w przypadkach niedotrzymania przez dłużników warunków z porozumienia15105
7Dochody miasta z tytułu:498 401,91236 610,75261 791,16
7ajednorazowej wpłaty części długu195 431,10195 431,10
7bwpłat ratalnych64 457,7564 457,75
7cwpłat bieżących należności238 513,06172 153,0066 360,06

 

 

 

…………………………….

(podpis Dyrektora ZGN)