Sprawozdanie za 2014

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy za 2014 r.

 Warszawa, styczeń 2015 r.

 I.   informacje Ogólne o zakładzie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwany dalej ZGN Targówek w obecnej formie organizacyjnej, funkcjonuje od  01 lipca 2009 r. -Uchwała Nr LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego „Targówek” i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zmieniona Uchwałą Nr LXXXII/2381/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia
13 maja 2010 r.

ZGN Targówek prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.

ZGN Targówek mieści się w Warszawie przy ul. Gościeradowskiej 5 oraz przy
ul. Toruńskiej 86.

Zakres kompetencji ZGN Targówek, określa Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, stanowiący załącznik
do Uchwały Nr LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 roku.

 Do podstawowych zadań ZGN Targówek należy:

 1.      Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu
do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – ustaleniami organów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

 1)      lokalowym zasobem m.st. Warszawy,

 2)      powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy.

 2.      Podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.

 3.      Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy,
a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy – powierzonych przez organy Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 Zadania określone j. w. obejmują w szczególności:

 1) zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:

 a) eksploatowanie lokali,

 b) utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji,

 c) organizowanie remontów, napraw, konserwacji,

 d) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy,

 e) ewidencjonowanie nieruchomości,

 f) pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat,
w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji i egzekucji w tym zakresie,

 2) obsługę użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości,

 3) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej  nieruchomości,

 4) występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu,

 5) administrowanie nieruchomościami wspólnymi do czasu określenia przez właścicieli sposobu zarządu nieruchomością wspólną, wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,

 6) wykonywanie zadań nadzoru właścicielskiego m. st. Warszawy w budynkach przekazanych w zarząd i administrację wspólnotom mieszkaniowym, w których miasto posiada udziały.

 ZGN Targówek jest jednostką budżetową działającą na podstawie:

 1)      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.),

 2)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

 3)      Statutu ZGN Targówek, stanowiącego załącznik do uchwały LV/1637/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 r., w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego „Targówek” i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r., Nr 76, poz. 2067), zmienionej Uchwałą Nr LXXXII/2381/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.,

 4)      Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

 5)      Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),

 6)      Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

 7)      Innych przepisów prawa.

Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców i głównego księgowego.

Dyrektor ZGN Targówek realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

ZGN Targówek jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

Czynności w sprawach prawa pracy wobec pracowników ZGN Targówek dokonuje Dyrektor.

ZGN Targówek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

Podstawą gospodarki finansowej ZGN Targówek jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. Projekt rocznego planu finansowego opiniuje Rada Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy.

Realizując obowiązek wynikający z § 12 Statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Dyrektor Zakładu przedstawia niniejsze sprawozdanie z działalności jednostki.

II.  Zasoby

1. W  2014 r. ZGN Targówek zarządzał:

1)      177 budynkami (w tym 4 budynkami objętymi decyzjami Prezydenta m. st. Warszawy
o zwrocie na rzecz właścicieli lub ich spadkobierców przy ulicach: Ks. Ziemowita 4,
Ks. Ziemowita 4a, Tykocińskiej 23, Tykocińskiej 28 oraz 1 budynek decyzją Burmistrza Gminy Warszawa Targówek przy ul. Gościeradowskiej 7a),

2)      3825 lokalami komunalnymi, o łącznej powierzchni 145 462,84 m2,

3)      143 lokalami użytkowymi, o łącznej powierzchni 20 288,20 m2,

4)      4 garażami i 4 halami garażowymi (przy ulicach: Siedzibnej 32, Ossowskiego 9
oraz Oszmiańskiej 10) o łącznej ilości miejsc parkingowych 196,

5)      targowiskami o powierzchni 14 196 m2, wg załączonej tabeli:

Lp.TargowiskoAdres Liczba kiosków handlowych
i wiat
 
Ogólna powierzchnia targowiska w m2Własność gruntuForma użytkowania gruntu
1Rembielińska ul. Rembielińska 7A03-349 Warszawa26 kiosków32 wiaty1120Zarząd Dróg MiejskichDecyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.
2Trocka ul. Trocka 8  03-563 Warszawa144 kioski62 wiaty5749Agencja Nieruchomości Rolnych  5282m2Zarząd Dróg Miejskich 467m2Umowa najmu nieruchomości na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na lata następne.Decyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.
3Krasnobrodzka ul. Krasnobrodzka 11 03-214 Warszawa33 kioski20 wiat 4250m.st. WarszawaTeren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.
4św. Wincentego Hala kwiatowaul . św. Wincentego 90a03-531 Warszawa16 kiosków4 pom. gospodarcze12 boksów handl. 527m.st. WarszawaTeren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.
5św. WincentegoKioski handlowe  ul. św. Wincentego 8103-530 Warszawa26 kiosków1000m.st. WarszawaTeren oddany w administrowanie. Podstawa: Uchwała Nr LV/651/02 Rady Gminy Warszawa – Targówek
6św. WincentegoPomieszczenia gospodarczeul. św. Wincentego 84b03-531 Warszawa16 pom. gospod. 1017m.st. WarszawaTeren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr3867/2006 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.
7św. WincentegoLokale użytkoweul. św. Wincentego 88a03-531 Warszawa7 lok. użytkowych436m.st. WarszawaTeren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.
8Matki Teresy z KalkutyMatki Teresy z Kalkuty/ Odrowąża 03-315 Warszawa43 stoły handlowe97Zarząd Dróg MiejskichDecyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.

Razem:

a)      5 targowiskami (Trocka, Krasnobrodzka, Rembielińska, Matki Teresy z Kalkuty i obiekt św. Wincentego, w skład którego wchodzi św. Wincentego 90a, św. Wincentego 81,
św. Wincentego 84b i św. Wincentego 88a),

b)      245 kioskami handlowymi,

c)      114 wiatami handlowymi,

d)     7 lokalami użytkowymi,

e)      20 pomieszczeniami gospodarczymi,

f)       12 boksami handlowymi,

g)      43 stołami handlowymi,

6)      27 parkingami społecznymi z 1716 stanowiskami parkingowymi (w tym 11 stowarzyszeń
z 850 miejscami parkingowymi),

7)      4 parkingami komercyjnymi administrowanymi przez ZGN Targówek z 287 miejscami parkingowymi,

8)      powierzchnią zewnętrzną utwardzoną i terenami zieleni – 457 648,30 m2.

2. Budynki przekazane w zarząd i administrowanie wspólnotom mieszkaniowym:

1)      liczba budynków w zarządzie i administracji wspólnot – 69,

2)      liczba lokali mieszkalnych i użytkowych miasta w budynkach wspólnotowych – 1880
(w tym 13 lokali użytkowych),

3)      powierzchnia lokali mieszkalnych miasta w budynkach wspólnotowych–80 120,06 m2,

4)      powierzchnia lokali użytkowych miasta w budynkach wspólnotowych– 706,62 m2.

3. W 2014 r. zostały zdjęte z ewidencji:

2)      nieruchomość przy ul. Siarczana 6 – rozbiórka,

3)      nieruchomość przy ul. Motyckiej 7 – przekazana właścicielom.

4. W 2014 r. ZGN Targówek:

1) zasiedlił 56 lokali mieszkalnych i 67 lokali socjalnych,

2) odebrał 99 pustych lokali mieszkalnych (lokale zwalniane przez dotychczasowych najemców),

3) przejął w zarząd i administrowanie nieruchomość m.st. Warszawy przy ul. Rzeszowskiej 4 – o powierzchni 877 m2 zabudowaną budynkiem warsztatowym o powierzchni użytkowej 274,20 m2,

4) przejął w zarząd i administrowanie teren publiczny m.st. Warszawy przy ul. Rembielińskiej – o powierzchni 3830 m2,

5) przejął w zarząd i administrowanie teren publiczny m.st. Warszawy przy ul. Ks. Ziemowita/Trojanowska – o powierzchni 1885 m2,    

6) kontynuował zasiedlanie budynku przy ul. św. Wincentego 87 z 162 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami użytkowymi. Do 31.12.2014 r. zostało zasiedlonych 161 lokali mieszkalnych.

III.  ZaTRUDNIENIE i szkolenia

1. Średnioroczna liczba etatów w 2014 r.– 100 etatów, w tym:

1)      Pracownicy umysłowi –56,58 etatu,

2)      Pracownicy fizyczni – 43,42 etatu, w tym:

a)      dozorcy posesji – 27,42 etatu,

b)      robotnicy wykwalifikowani, dozorcy wykonujący prace na parkingach, sprzątaczki – 16 etatów.

2. Stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. – 99,75 etatu, w tym:

1)      Pracownicy umysłowi – 56,75 etatu,

2)      Pracownicy fizyczni – 43 etaty, w tym:

a)      dozorcy posesji – 27 etatów (średnia powierzchnia sprzątana na 1 dozorcę wynosi
6 555,86 m2),

b)      robotnicy wykwalifikowani, dozorcy wykonujący prace na parkingach, sprzątaczki – 16 etatów.

3. Łączna ilość etatów, wg planu finansowego na 2014 r. wynosiła 110 etatów. Na dzień 31.12.2014 r. było w zakładzie 10,25 vacatu.

4. W roku 2014 Zakład realizował szkolenia z zakresu ochrony ppoż., udzielania pierwszej pomocy, BHP, ochrony danych osobowych oraz szkolenia  podnoszące kwalifikacje zawodowe m.in. z tematyki:

1)      odpracowywania zaległości czynszowych,

2)      systemów informatycznych i rozwiązań controllingowych w zarządzaniu nieruchomościami,

3)      podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego,

4)      podatku dochodowego od osób fizycznych – interpretacje i planowane zmiany w 2015 r.,

5)      zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich, opiekuńczych,

6)      administrowania terenami zieleni,

7)      obsługi programu informatycznego Granit.

5. W 2014 r. kontynuowana była polityka ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych:

1) na studiach magisterskich – 1 osoba,

2) na studiach podyplomowych – 1 osoba.

Na 31.12.2014 r. obowiązywała 1 umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

IV. Działalność statutowa w 2014 R.

1. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Działalność ZGN Targówek w 2014 roku realizowana była w oparciu o zatwierdzony plan finansowy jednostki, zapisany w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Rady m.st. Warszawy.

Pierwotny plan wydatków w 2014 r. wynosił 35 728 952,00 zł. W ciągu roku dokonano
8 zmian planu wydatków. Plan końcowy wyniósł 36  434 463,00 zł.

Natomiast plan dochodów w 2014 r. nie ulegał zmianie na przestrzeni roku budżetowego
i wynosił 27 500 000,00 zł.

 

Dochody i wydatki ZGN Targówek w 2014 r.:

TREŚĆDziałPlan 2014Wykonanie 2014Wskaźnik wykonania %
Dochody bieżące70023 870 100,0023 248 428,41  97,40 %
Dochody bieżące900  3 629 900,00  4 224 555,79116,38%
Dochody ogółem 27 500 000,0027 472 984,20   99,90%
Wydatki bieżące70034 207 843,0032 779 472,58   95,82%
Wydatki bieżące900  2 226 620,00  2 057 635,81   92,41%
Wydatki ogółem36 434 463,0034 837 108,39    95,62%
     

 

Realizacja dochodów w 2014 r. w układzie zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Symbol zadania Nazwa zadaniaPlan 2014Wykonanie 2014Wskaźnik  (%)
DWB/5/ND/MIWpływy z czynszu za mieszkania komunalne9 200 000,0010 600 410,11     115,20%
DWB/5/ND/LUWpływy z najmu lokali użytkowych1 650 000,001 723 188,58     104,40%
DWB/5/ND/NGWpływy z najmu garaży    97 100,00     94 278,64       97,10%
DWB/5/ND/PRWpływy z najmu powierzchni pod reklamy    55 000,00     69 260,51     125,90%
DWB/6/WU/MEWpływy z usług – zwrot odpłatności za media11 066 000,00  9 424 792,69      85,20%
DWB/6/POPozostałe odsetki 1 500 000,00    953 750,16     63,60%
DWB/6/RDWpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z US, koszty zastępstwa procesowego i adwokackiego   302  000,00    382 747,72  126,70%
 Ogółem 23 870 100,0023 248 428,41    97,40%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Symbol zadania Nazwa zadaniaPlan 2014Wykonanie 2014Wskaźnik  (%)
DWB/5/ND/LUWpływy z najmu lokali użytkowych  249 800,00  625 790,40250,50%
DWB/5/ND/DGWpływy z dzierżawy gruntów1 800 000,001 724 848,70 95,80%
DWB/6/RO/POPozostałe wpływy z różnych opłat (opłaty parkingowe)   800 000,00  808 539,77101,10%
DWB/6/WU/MEWpływy z usług – zwrot odpłatności za media  750 000,001 011 986,08134,90%
DWB/6/POPozostałe odsetki   30 000,00    53 390,84178,00%
DWB/6/RDWpływy z różnych dochodów (odszkodowania)      100,00             0,00         0,00%
Ogółem 3 629 900,004 224 555,79116,38%
Ogółem:  Dział 700 + 90027 500 000,0027 472 984,2099,90%

Struktura wydatków bieżących w 2014 roku w podziale na zadania:

 

Symbol zadania Nazwa zadaniaPlan 2014Wykonanie 2014Wskaźnik  (%)
B/I/2/7Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi   81 925,00   68 497,8683,61%
B/II/3/1Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego7 891 047,007 374 350,6593,45%
B/II/3/2Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego4 356 716,004 285 234,1198,36%
B/II/3/3Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym9 563 661,009 009 199,4594,20%
B/II/3/4Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi11 850 159,0011 641 094,7798,24%
B/II/3/6Rozliczenia za lokale
z właścicielami spoza sektora finansów publ.
      22 260,00       22 257,1999,99%
B/II/5/1Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja   340 000,00      272 148,4880,04%
B/II/5/2Remonty lokali użytkowych    132 000,00      130 245,9098,67%
B/II/5/6Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami      52 000,00         44 942,0386,43%
B/III/4/6Gospodarowanie targowiskami  2 144 695,00     1 989 137,9592,75%
Ogółem 36 434 463,0034 837 108,3995,62%

 

 

2. OPŁATA TARGOWA

W roku 2014 realizując postanowienia Uchwały Rady m.st. Warszawy  Nr LII/1600/2009
z dnia 16 kwietnia 2009 r. z późn. zm. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Targówek pobierał opłaty targowe na terenie Dzielnicy Targówek.

Z tytułu opłaty targowej odprowadzono do miasta stołecznego Warszawy kwotę
290 644,00 zł.

Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:

1)      Targowisko Trocka 8 – 92 590,00 zł,

2)      Targowisko Rembielińska 7a – 22 122,00 zł,

3)      Targowisko Krasnobrodzka 9/11 – 4 608,00 zł,

4)      Targowisko św. Wincentego – cmentarz – 134 816,00 zł,

5)      Handel uliczny na terenie Dzielnicy Targówek – 36 508,00 zł.

 

3. POLITYKA CZYNSZOWA, ODSZKODOWANIA

Wysokość stawki czynszowej określa uchwała Nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5). Program ten określa m. in. zasady polityki czynszowej w lokalach mieszkalnych oraz warunki obniżania czynszu. Stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy m. st. Warszawy są ustalane przez Prezydenta m. st. Warszawy(Zarządzenie nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za
1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych).
Stawka bazowa w skali roku powinna wynosić nie więcej niż 3 % wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonego przez Wojewodę Mazowieckiego dla m. st. Warszawy. Stawkę bazową podwyższa się raz w roku co najmniej
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym, nie więcej jednak niż o 10% dotychczasowej stawki bazowej.

W dzielnicy Targówek obowiązują dwie strefy – wysokość stawki w strefie miejskiej wynosi 7,39 zł/m2, a w strefie peryferyjnej 10% mniej (Uchwała Nr XLII/198/2013 Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia stref do ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek). Wysokość stawek czynszu wylicza się
z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu,
a w szczególności (załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1303/2012  Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2017 – Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5):

  • położenia budynku,
  • położenia lokalu w budynku,
  • wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu,
  • ogólnego stanu technicznego budynku.

Dla lokali socjalnych wysokość stawki wynosi 1,45 zł/m2.

 

4. OBNIŻKI CZYNSZOWE

W celu realizacji polityki czynszowej wynikającej z załącznika nr 2 do Uchwały XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5) udzielano obniżek czynszowych. Udzielono 385 obniżek czynszowych na łączną kwotę 531 359,06 zł.

 

5. REMONTY

1. W ramach planu finansowego jednostki (dział 700) w zakresie remontowo – budowlanym
(z uwzględnieniem wydatków niewygasających) wykonano roboty, w tym w szczególności:

L.p.Zakres rzeczowyKoszt wykonania
w 2014r.
[zł.]
1.Roboty ogólnobudowlane:1 250 425
1.1 – remonty przewodów i kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych112 320
1.2 – remonty dachów325 716
1.3 – remonty klatek schodowych44 113
1.5 – rozbiórki budynków stwarzających zagrożenie129 176
1.6  docieplenie budynków564 659
1.7 – pozostałe prace ogólnobudowlane (m.in. rem. stropu piwnicznego, schodów zew., odciążenie stropu budynku wraz z ociepleniem)74 441
2.Roboty instalacyjne:598 570
2.1– remonty instalacji wod.-kan.147 117
2.2– remont instalacji c.o.74 908
2.3– remonty instalacji elektrycznej183 640
2.4– doposażenie w instalacje c.c.w., c.o., węzeł cieplny 175 065
2.5– doposażenie w instalacje elektryczną17 840
3.Remonty lokali (mieszkalnych i użytkowych), w tym:1 835 084
3.1 – remont lokali mieszkalnych (zasiedlonych) – wymiana elementów zużytych m.in. podłóg, okien w lokalach, drzwi zewnętrznych. 279 379
3.2 – remonty lokali mieszkalnych (pustostanów) – remonty kompleksowe1 555 705
4.Dokumentacje techniczne:48 668
4.1 – projekty budowlane31 520
4.2 – opracowanie ekspertyzy technicznej17 148
5.Rewitalizacja terenów zewnętrznych Miasta (m.in. terenów zieleni, dróg, chodników, elementów małej architektury – place zabaw, kapliczki, altany śmietnikowe) 599 100
6.Konserwacje, przeglądy, awarie i drobne naprawy bieżące1 210 892
 Razem5 542 739

W ramach robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych: 

– wykonano remonty dachów budynków przy ulicach: Rogowskiej 6, Birżańskiej 2a, Naczelnikowskiej 50, P. Skargi 60, Motyckiej 16, Cmentarnej 21, Horodelskiej 5, Smoleńskiej 76, Tykocińskiej 21;

– wykonano remonty kominów w budynkach przy ulicach: św. Wincentego 30, Klementowickiej 3;

– wykonano remonty klatek schodowych w budynkach przy ulicach: Rajgrodzkiej 13, Smoleńskiej 76;

– wykonano remonty wraz z dociepleniem elewacji budynków przy ulicach: Ks. Ziemowita 2, Święciańskiej 22, Remiszewskiej 6;

– wykonano rozbiórkę budynku przy ulicy Siarczanej 6 (Toro);

– wykonano podest dla niepełnosprawnych (2 szt.) – Ks. Ziemowita 6a;

– wykonano schody zewnętrzne – Siarczana 6 (pałacyk);

– wykonano remont stropu piwnicznego – Obwodowa 12a;

– wykonano odciążenie stropu oraz ocieplenie w budynku przy ul. Motyckiej 21;

– wykonano kraty zamykające strychy w budynkach przy ulicach: św. Wincentego 18, Radzymińskiej 107, Kołowej 64;

– wykonano wymianę drzwi głównych w budynku przy ul. Ossowskiego 9;

– wykonano komórki kontenerowe przy ulicach: Ks. Ziemowita 16, Motyckiej 16,
Siedzibnej 36;

– wykonano remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ulicach: Siarczanej 6a, Remiszewskiej 6, Ks. Ziemowita 2, Ks. Ziemowita 6, Radzymińskiej 188, Barkocińskiej 4, Święciańskiej 4, Święciańskiej 6, Święciańskiej 8,  Syrokomli 2;

– wykonano częściowy remont instalacji c.o. przy ulicy św. Wincentego 85;

– wykonano remont studni przy ulicy Biruty 6;

– wykonano remont szamba z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ulicy Gościeradowskiej 15;

– zlikwidowano stare szambo oraz zamontowano nowe szambo przy ulicy Złotopolskiej 7;

– zlikwidowano WC oraz dół kloaczny przy ulicy Ks. Ziemowita 10;

– wykonano remonty instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ulicach: św.  Wincentego 30, św. Wincentego 52, św. Wincentego 64, św. Wincentego 87, Handlowej 48, Radzymińskiej 128, Radzymińskiej 195, Cmentarnej 21, Cmentarnej 29, Oszmiańskiej 10, Ks. Ziemowita 18, Ks. Ziemowita 20, Wysockiego 9;

– wykonano remont rozdzielnicy głównej w budynku przy ulicy Suwalskiej 11;

– wykonano montaż instalacji domofonowych w budynkach przy ulicach: P. Skargi 68, Smoleńskiej 74;

– wykonano miejsca postojowe przy ulicy Rembielińskiej 2;

– wykonano likwidację muru żelbetowego przy ulicy Żuromińskiej 12;

– wykonano lub wyremontowano ogrodzenia terenów przy ulicach: Żuromińskiej 12, Orłowskiej 3, Gajkowicza 17, Gajkowicza 19, Birżańskiej 2a;

– zlikwidowano dziki parking przy ulicy Orłowskiej 3;

– wykonano altanki śmietnikowe przy ulicach: Wysockiego 9, Siedzibnej 25, Bieżuńskiej 1;

– zlikwidowano piaskownie lub uzupełniono asfalt po likwidacji piaskownic przy ulicach: Suwalskiej 21, Suwalskiej 23, Suwalskiej 31, Bazyliańskiej 18, Łojewskiej 10, Łojewskiej 20, Łojewskiej 22, Rembielińskiej 13, Rembielińskiej 17, Rembielińskiej 19, Bartniczej 9,  Bolesławieckiej 26, Toruńskiej 84, Żuromińskiej 14, Łabiszyńskiej 23;

– wykonano chodniki przy ulicach: Smoleńskiej 92, Radzymińskiej 252;

– wymieniono asfalt na kostkę Bauma przy ulicy Rajgrodzkiej 10;

– wykonano roboty brukarskie przy ulicach: Orłowskiej 3, św. Wincentego 85, św. Wincentego 87,  św. Wincentego 89, Suwalskiej 11, Siedzibnej 25, Ludwickiej 2, Borzymowskiej 13, Naczelnikowskiej 50, Birżańskiej 2a;

– wykonano remonty ciągów komunikacyjnych przy ulicach: Święciańskiej 24, Gościeradowskiej 19, Łojewskiej 20, Łojewskiej 22, Złotopolskiej 7, Gajkowicza 15, Majowej 5, Toruńskiej 86, Żuromińskiej 14, Łojewskiej 4, Łojewskiej 10;

– wykonano remont komórek po pożarze przy ulicy Gilarskiej 1;

– wykonano remonty oświetlenia terenu przy ulicy Rembielińskiej 15, Orłowskiej 1, Orłowskiej 3, Orłowskiej 5, Orłowskiej 7;

– wykonano remont instalacji kablowej do latarni oświetlenia przy ulicy Rembielińskiej 17;

– wykonano remont oświetlenia altanki śmietnikowej przy ulicy Oszmiańskiej 10.

   Ponadto:

– wymieniono stolarkę okienną w 39 lokalach mieszkalnych,

– wykonano remonty oraz doposażenia w 61 lokalach mieszkalnych,

– wykonano 103 remonty pustostanów, o łącznej powierzchni 3 241,22 m2 (koszt remontu 1m2 – 479,98).

– wykonano dokumentację techniczną dla budynków:

·         Barkocińska 4, Święciańska 4, Święciańska 6, Święciańska 8 – dokumentacja powykonawcza – remont kanalizacji sanitarnej;

·         Ks. Ziemowita 6, Ks. Ziemowita 6a – projekt docieplenia budynku;

·         Święciańska 5 m. 3, 4, św. Wincentego 52 m. 2, 3 – inwentaryzacja lokali;

·         Rembielińska 15, Rembielińska 17, Rembielińska 19, Bazyliańska 18 – projekt oświetlenia terenu.

2. W ramach planu finansowego jednostki (dział 900) w zakresie remontowo – budowlanym wykonano roboty na kwotę 298 674,56 zł, w tym w szczególności:

– wykonano remont pomieszczenia WC wraz z wymianą urządzeń sanitarnych przy ul. św. Wincentego 88;

– wykonano remont kapitalny altanki śmietnikowej przy ulicy św. Wincentego 88;

– zmodernizowano rozdzielnicę główną targowiska przy ulicy Rembielińskiej 7a;

– wykonano dwie studzienki odpływowe, studzienki ściekowe przy ulicy Rembielińskiej 7a;

– wykonano remont wiat stalowych na targowisku przy ulicy Trockiej;

– zmodernizowano infrastrukturę targowiska, wykonano remont ogrodzenia, wykonano bramy, furtki na targowisku przy ulicy Krasnobrodzkiej 11;

– wykonano remont rozdzielnic, wykonano zasilenia do kiosków i latarni oświetlenia na targowisku przy ulicy Krasnobrodzkiej 11.

6. INWESTYCJE – WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1885/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12.12.2013 r. jednostka otrzymała wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
w łącznej kwocie 175 324,00 zł  na dokończenie realizacji umów: nr 42/10/13 z dnia 16.10.2013 r., nr 51/11/13 z dnia 08.11.2013 r.

Wykonanie planu wydatków niewygasających w rozbiciu na zadania przedstawia się następująco:

Lp.Nazwa zadaniaPlanWykonanie 30.06.2014% wyk. planu
1.Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzymińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja) – C/TAR/II/P1/153 88753 672,2799,6
2.Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzymińskiej 111 i doposażenie w instalację  c.o. i c.c.w. (rewitalizacja) – C/TAR/II/P1/2121 437121 392,9999,9
RAZEM175 324175 065,2699,8

 

Ostatecznie powyższe inwestycje zakończono w czerwcu 2014 r.

 

7. PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI, PLACE ZABAW

W zakresie eksploatacji terenów zieleni i placów zabaw, wykonywano bieżącą konserwację, w tym: koszenie trawy, rekultywację terenów, pielęgnację drzew, niezbędne wycinki, nasadzenia, wymianę piasku w piaskownicach wg obowiązujących wymagań sanitarnych
i naprawy sprzętu na placach zabaw, na łączną kwotę 458 565,50 zł.

8.  DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA, DEZYNSEKCJA

W nieruchomościach zarządzanych przez ZGN Targówek wykonano dezynsekcję, deratyzację i dezynfekcję pomieszczeń na kwotę 227 144,37 zł.

9.  ODŚNIEŻANIE

W ramach zimowego utrzymania nieruchomości i terenów:

– usunięto sople i nawisy śnieżne –  za kwotę 22 436,53 (usługa w ramach umowy zawartej na podstawie art. 39 ustawy PZP),

– zakupiono mieszankę piaskowo-solną – za kwotę 61 023,38 (dostawa w ramach umowy zawartej na postawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP).

10. POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ

W 2014 r. kontynuowany był program m.st. Warszawy „Poznaj Swojego Najemcę” mający na celu weryfikacje sposobu wykorzystywania zasobu lokalowego będącego w administrowaniu ZGN Targówek.

Celem programu „Poznaj swojego najemcę” jest optymalizacja wykorzystania zasobu lokali mieszkalnych zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez weryfikację i ustalenie czy:

– najemca nie podjął lokalu lub nie oddał w bezpłatne używanie lokalu bez zgody właściciela,

– najemca lokalu zamieszkuje w nim wraz zasobami uprawnionymi do których najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym,

– najemca lokalu posiada tytuł prawny do lokalu,

– najemca lokalu przebudował/wprowadził ulepszenia bez zgody wynajmującego.

W 2014 r. zweryfikowano 1698 lokali mieszkalnych.

11. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.).

ZGN Targówek w 2014 r. przeprowadził postępowania mające na celu wyłonienie wykonawców świadczących usługi w zakresie:

1)      utrzymania porządku i czystości na terenach i w budynkach administrowanych przez ZGN Targówek,

2)      wykonania usługi w zakresie sprzątania i załadunku nieczystości do kontenerów typu
KP-7 usytuowanych na targowiskach należących do ZGN Targówek,

3)      podstawienia i wywozu kontenerów KP-7 o pojemności 7m3 na odpady niesegregowane
z targowisk znajdujących się w zasobach ZGN Targówek,

4)      wywozu odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN Targówek,

5)      usług w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Trockiej 8, Rembielińskiej 7A
i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN Targówek,

6)      wykonania prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN Targówek,

7)      wykonywania usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych poprzez odszczurzanie, usuwanie insektów, dezynfekcję mieszkań i likwidację szkodników nietypowych oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych w budynkach administrowanych  przez ZGN Targówek,

8)      utrzymania w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Targówek,

9)      wykonania usług portierskich w budynkach ZGN Targówek przy
ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie,

10)  wykonania robót remontowych na terenie administrowanym przez ZGN Targówek
w zakresie branży ogólnobudowlanej, elektrycznej oraz sanitarnych,

 

12. LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE

Ogółem w 2014 r. wynajęto:

1)      w ramach konkursu na wynajem lokali użytkowych i garaży – 3,

2)      poza procedurą przetargową i konkursową na wynajem lokali użytkowych i garaży – 33.

Osiągnięte stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych:

a)      najwyższa stawka czynszu za 1 m 2– 102,50 zł/m2,

b)      najniższa stawka czynszu za 1 m2 –2,00 zł/m2.

 

13. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W ramach administrowania zasobem komunalnym Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy prowadzono działania windykacyjne, w celu odzyskania należnych wierzytelności m.st. Warszawy. W stosunku do najemców zalegających z opłatami prowadzone są stałe zadania mające na celu odzyskanie zadłużenia w formie wysyłanych upomnień, wezwań do zapłaty, kierowania spraw do sądu oraz ostatecznie kierowanie spraw do komornika.

Ilość wysłanych wezwań do zapłaty w 2014 r. – 1908.

W roku 2014 zawarto 243 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i użytkowe:

1) umorzenia należności – lokale mieszkalne – 23,

2) umorzenia należności – lokale użytkowe – 0,

3) umorzenia należności –za najem wiaty i terenu pod kiosk handlowy – 0,

4) rozłożenie należności na raty – lokale mieszkalne – 210,

5) rozłożenie należności na raty – lokale użytkowe – 6,

6) rozłożenia należności na raty – za najem wiaty i terenu pod kiosk handlowy – 4.

Ilość spraw sądowych i egzekucyjnych prowadzonych w 2014 r.

1)      o zapłatę należności – 251,

2)      o eksmisję – 85,

3)      o wyjawienie majątku – 44,

4)      o nabycie spadku – 1,

5)      o wstąpienie w stosunek najmu – 7,

6)      o zwrot kaucji – 4,

7)      o ustanowienie kuratora – 3,

8)      sprawa karna – 1.

9)      o lokal socjalny (ZGN jako interwenient uboczny) – 1,

10)  o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego – 1.

Uzyskano 165 prawomocnych orzeczeń sądowych zasadzających na rzecz m.st. Warszawy należności.

Do komornika skierowano łącznie 206 wniosków, w tym 178 o zapłatę należności i 28
o eksmisje z lokalu.

Zaległości w opłatach:

STAN NA 31.12.2014r. 
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI BEZ ODSETEK16 770 331,16
Lokale mieszkalneKwota
Kwota zaległości15 646 768,74
w tym 
od 0 do 3 m-cy561 426,31
powyżej 3do 10 m-cy698 287,78
powyżej 10 do 12 m-cy114 155,84
powyżej 12 m-cy603 078,70
lokale zdane (wszystkie konta zamknięte z najmem i z odszkodowaniem)6 826 017,60
odszkodowanie za bezumowne korzystanie (konta czynne)6 843 802,51
Liczba toczących się postępowań eksmisyjnych z lokali 
z powodu zaległości w opłatach76
Liczba orzeczonych przez sąd eksmisji w 2014r.29
Liczba wykonanych eksmisji w 2014r.34
Lokale użytkowe bez garażyKwota
Kwota  zaległości1 083 942,12
w tym 
od 0 do 2 m-cy64 426,25
powyżej 2 do 6 m-cy91 716,33
powyżej 6 do 12 m-cy15 875,70
powyżej 12 m-cy0,00
lokale zdane (wszystkie konta zamknięte z najmem i z odszkodowaniem)911 689,84
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu (konta czynne)234,00
Liczba toczących się postępowań eksmisyjnych z lokali 
z powodu zaległości w opłatach0
Liczba orzeczonych przez sąd eksmisji w 2014r.0
Liczba wykonanych eksmisji w 2014r.0
GarażeKwota
Ogółem31 667,77
Reklamy i szyldyKwota
Ogółem7 952,53
  
OGÓŁEM ODSETKI 10 125 497,49
w tym: 
lokale komunalne9 054 025,86
lokale użytkowe1 061 479,43
garaże8 118,24
reklamy1 873,96
  
Umorzenia zaległości w 2014r. 
UmorzeniaKwota
 Lokale mieszkalne99 905,70
 Lokale użytkowe0,00
 Garaże0,00
OGÓŁEM 99 905,70

Współczynnik ściągalności w 2014 r.

Lp.NazwaPrzypis za 2014 rok (brutto)Wpłaty w 2014 roku (brutto)Zaległości na 31.12.2014 rok (brutto)1)2)Współczynnik ściągalności w 2014 roku4/3
123456
1Lokale mieszkalne – dochody z czynszu i świadczeń21 978 024,5820 916 093,6715 646 768,740,95
2Lokale użytkowe – dochody z czynszów i świadczeń2 572 838,172 536 037,561 083 942,120,99
3Garaże125 312,44116 010,5931 667,770,93
4Reklamy80 667,6775 726,397 952,530,94

1)zaległości narastająco do dnia 31.12.2014 roku.

                                                                                              …………………………….

                                                                                                                                           (podpis Dyrektora ZGN)