RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
  03-535 Warszawa ul. Gościeradowska 5.

 

 • W przypadku pytań dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych
  w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek pod adresem email: sekretariat@zgntargowek.pl

 

 • Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 • Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej jak też inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek.

 

 • Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

 • Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie
  z prawem przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu właściwego
  w sprawie ochrony danych osobowych.

 

 • Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane