Restrukturyzacja

INFORMACJA

NOWE NARZĘDZIE POLEGAJĄCE NA RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH

UWAGA !!!  NAJNOWSZE ZMIANY ZAMIESZCZONO NA KOŃCU STRONY !!!

Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu i elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia. Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej.

 1. Okres obowiązywania narzędzia 
 • od dnia wejścia w życie uchwały tj. 29 czerwca 2019 roku do 30 grudnia 2030 roku

Wnioski o restrukturyzację, co do zasady, można składać od 1 lipca 2019 roku do
29 grudnia 2020 roku.

 1. Kto może skorzystać
 • pełnoletnia osoba, która posiada zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne
 • pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma zadłużenie za to mieszkanie
 • pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach

 III.  Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

 • posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 wówczas nie może skorzystać z tego narzędzia)
 • dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu gminnym, ale pod warunkiem że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu
 • prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwa w budynku, itp.)
 • złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020, (do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5 i Toruńska 86)
 • zawarcie umowy

Istotnym elementem jest, że osoby zainteresowane restrukturyzacją mogą i powinny skorzystać z pomocy i doradztwa w  ZGN w zakresie wyboru wariantu

 1. Formy restrukturyzacji – do wyboru
 1. podstawowa jednorazowa
 • spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy
 1. podstawowa ratalna
 • spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy
 • umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy
 1. specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
 • splata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np.: wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy

Istnieje możliwość łączenia tego wariantu (3) z wariantem podstawowym (1) w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. co.

 1. specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi
 • spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie I miesiąca od podpisania umowy
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy, wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy, zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy
 1. Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy 
 • dłużnik wstępnie deklaruje wariant we wniosku
 • wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości rat możliwych do wpłaty przez dłużnika
 • stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy
 1. Dodatkowe korzyści i możliwości
 • dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym ale nie dłuższą niż 21 dni
 • gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy
 • przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody
 • w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie do
  12 m-cy od daty śmierci
 • możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

 

ZMIANY DOTYCZĄCE RESTRUKTURYZACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 23 KWIETNIA 2020  ROKU.

Uprzejmie informuję, że 23 kwietnia 2020 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła Uchwałę Nr XXIX/842/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Zmiany dotyczą obecnej sytuacji spowodowanej COVID-19 i polegają na:
1. wydłużeniu okresu na składanie wniosków o restrukturyzację do 24 m-cy od wejścia w życie Uchwały 295/2019 tj. do 29 czerwca 2021 r.
2. pomocy osobom, które już zawarły umowy o restrukturyzację, a obecna sytuacja trwającej epidemii powoduje trudności w prawidłowym jej realizowaniu.

Poprzedni wniosek o restrukturyzację został dostosowany do obecnych wytycznych w zakresie zapisów dot. danych osobowych – po wejściu w życie Uchwały będzie on obowiązujący dla zawierania nowych umów.

 

Załączniki