Treść artykułu

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. P. Skargi 6

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. P. Skargi 6 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”

nr sprawy: ZGN-P-6-/17

Wartość szacunkowa zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwoty 5 225 000 EURO

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. P. Skargi 6 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”

Prace należy wykonać zgodnie z:

 1. a) projektami wykonawczymi autorstwa Pana Radosława Sekundę, Pana Włodzimierza Frączek, oraz Pana Piotra Kołpę,
 2. b) przedmiarem robót autorstwa Pani Moniki Ucińskiej, oraz Pani Eweliny Krasnodębskiej,
 3. c) Zakres robót przewidzianych do wykonania zawierają projekty techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ,
 4. d) Czynności, o których mowa w pkt. a, b niniejszej specyfikacji mają być wykonywane:

– zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015  poz. 151 z późń zm.),

wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,

       – zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

 1. e) Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
  na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
 2. f) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych).

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30.00.00-0, 45.33.00.00-9
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 5. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.       Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 03.04.2017 do 30.07.2017r.

 

Pliki do pobrania:

SIWZ-P-Skargi-6.docx (368 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ-3.doc (335 pobrań) ;

Zał-nr-1-do-SIWZ-dokument-techniczna.zip (598 pobrań) ;

zał-nr-4-do-SIWZ-3.doc (326 pobrań) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ-3.doc (316 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał-3.doc (329 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie-3.doc (320 pobrań) ;

Przedmiar-robót-elektr.-Piotra-Skargi-6.pdf (191 pobrań) ;

 

odp-Goscieradowska-15.pdf (264 pobrania) ;

odp-Goscieradowska-9.pdf (260 pobrań) ;

 

Lista-wykonawców-z-informacjami-ps6.docx (186 pobrań) ;

 

Ogłoszenie-wyniku-ZGN-P-6-17-P.-Skargi-6.pdf (172 pobrania)