Treść artykułu

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-6-21

Identyfikator postępowania: 0618ae84-d73d-42f6-b423-bc558b2c0e3b

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024254/01

Data ogłoszenia: 2021-03-29 18:05

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”

Termin składania ofert: 2021-04-16 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 11:30

 

Do pobrania: