Treść artykułu

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-8-21

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-034735b7-906f-11eb-86b1-a64936a8669f

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c058ee2b-15ad-494c-ab78-d2c01b51f153

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00041957/01

Data ogłoszenia: 2021-04-28

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”

Termin składania ofert: 2021-05-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 10:30

 

Do pobrania: