Treść artykułu

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-5-21

Identyfikator postępowania: 188ee9b2-4e21-4c53-80e8-3ed80b032549

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024227/01

Data ogłoszenia: 2021-03-29

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”

Termin składania ofert: 2021-04-16 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 10:30

 

Do pobrania: