Treść artykułu

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej – ZGN-P-24-2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 55aab3c4-0de1-4813-be57-2178ed6b94f5

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00309610/01

Data ogłoszenia: 2021-12-10

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlane.

Termin składania ofert: 2021-12-27 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-12-27 10:30

 

Do pobrania: