Treść artykułu

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez ZGN Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży elektrycznej – ZGN-P-26-2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c0b179f3-cfe0-40f7-a47b-cfeb57dd9921

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310036/01

Data ogłoszenia: 2021-12-10

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez ZGN Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży elektrycznej.

Termin składania ofert: 2021-12-27 10:30
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-12-27 11:00

 

Do pobrania: