Treść artykułu

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej. – ZGN-P-13-21

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) –

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 7fbebbe3-cf0d-4955-bd5e-2a5c8260a878

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144567/01

Data ogłoszenia: 2021-08-10

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej.

Termin składania ofert: 2021-08-30 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-08-30 10:30

 

Do pobrania: