Treść artykułu

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży elektrycznej.– ZGN-P-16-21

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-a5dba5fe-20f3-11ec-b885-f28f91688073

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 0da82b15-0556-464b-9523-b80cf1326d66

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195640/01

Data ogłoszenia: 2021-09-29

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży elektrycznej

Termin składania ofert: 2021-10-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 10:30

 

Do pobrania: