Treść artykułu

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej – ZGN-P-20-2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-39f7b42c-370d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 90b25812-ebc2-47f0-b8d0-488d420a3802

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00247718/01

Data ogłoszenia: 2021-10-27

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej

Termin składania ofert: 2021-11-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 10:30

 

Do pobrania: