Treść artykułu

Bieżące utrzymanie budynków i terenu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

nr sprawy: ZGN-P- 26/19

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,576 23 51 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia.
 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1, 1a, 1b do SIWZ.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4, 4a, 4b do SIWZ.
 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7, 45300000-0
 4. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

część 1 Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej.

– część 2 Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży elektrycznej.

część 3 Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej.

 1. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.

Część I Wartość zamówienia podstawowego – 1 951 128,27 zł netto (bez VAT) wartość zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych – 975 564,13 zł netto (bez VAT).

Część II Wartość zamówienia podstawowego – 724 891,60 zł netto (bez VAT) wartość zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych – 362 445,80 zł netto (bez VAT).

Część III Wartość zamówienia podstawowego – 699 805,78 zł netto (bez VAT) wartość zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych – 349 902,89 zł netto (bez VAT).

 1. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a:
 3. Części 1: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 4 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 4. Części 2: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 3 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 5. Części 3: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 3 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.  Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2020r.

 

Pliki:

SIWZ-konseracja-budowlana-sanitarna-elektryczna.docx (90 pobrań) ;

Opis-przed.-zamów.-załacznik-1.doc (70 pobrań) ;

Opis-przed.-zamów-załacznik-1a.doc (67 pobrań) ;

Opis-przed.-zamów-załacznik-nr-1b.doc (60 pobrań) ;

wykaz-bud-zał-nr-2-do-umowy-2020.xls (67 pobrań) ;

Wykaz-ośw-zewn-Targówek-Bródno-2020.doc (63 pobrania) ;

wzór-umowy-załacznik-nr-4.doc (65 pobrań) ;

wzór-umowy-załacznik-4a.doc (60 pobrań) ;

wzór-umowy-Załacznik-4b.doc (60 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ.doc (62 pobrania) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ.doc (64 pobrania) ;

Zał-nr-6a-do-SIWZ.doc (64 pobrania) ;

Zał-nr-6b-do-SIWZ.doc (67 pobrań) ;

Załącznik-nr-7-1.doc (58 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał.doc (60 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie.doc (64 pobrania) ;

 

 

Lista-wykonawców-z-informacjami-26_19.docx (81 pobrań)