Treść artykułu

Bieżące utrzymanie budynków i terenów

[cherry_row type=”full-width” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto” parallax_speed=”1.5″ parallax_invert=”no” min_height=”300″ speed=”1.5″ invert=”no”]

[cherry_col size_md=”12″ size_xs=”none” size_sm=”none” size_lg=”none” offset_xs=”none” offset_sm=”none” offset_md=”none” offset_lg=”none” pull_xs=”none” pull_sm=”none” pull_md=”none” pull_lg=”none” push_xs=”none” push_sm=”none” push_md=”none” push_lg=”none” collapse=”no” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto”]

[mp_text]

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na:
   

 Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

NIP 524-25-22-012, Regon 016451807

nr tel. : 22 679 99 59, nr faxu : 679 99 59

Godziny urzędowania :

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Konto bankowe nr: 97 1030 1508 0000 0005 5087 0053

 

 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 5 186 000 euro w trybie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej PZP.

 

 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,

ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej, elektrycznej
i sanitarnej określony w zał. nr 2 do niniejszego SIWZ.

IV. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

V. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT.6 PZP.

VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Wymagane przez Zamawiającego terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

1.      Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

2.   Terminy zakończenia: do 31.12.2016 r.

 

SIWZ.doc (322 pobrania) ;

art.22-ust.-ustawy.doc (294 pobrania) ;

Opis-przed.-zamów.2016.doc (300 pobrań) ;

wykaz-bud.-zał.-nr-1-do-umowy..xls (305 pobrań) ;

Wykaz-ośw.-zewn..doc (291 pobrań) ;

wzór-umowy.doc (285 pobrań) ;

Zał-nr-7-do-SIWZ.doc (277 pobrań) ;

Zał-nr-11do-SIWZ.doc (274 pobrania) ;

zał.grupa-kapitał.doc (283 pobrania) ;

Załacznik-zobowiązanie.doc (280 pobrań) ;

Załącznik-nr-8.doc (288 pobrań) ;

Formularz-oferty.doc (248 pobrań)

[/mp_text]

[/cherry_col]

[/cherry_row]