Treść artykułu

Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby jednostki dla użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na

Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby jednostki dla użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie

nr sprawy: ZGN-P-10/20

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

Tryb udzielenia zamówienia.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby jednostki dla użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie

 1. Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm – 41 szt.
 2. Windows 10 Prof. X32/64 ESD z możliwością przenoszenia – 25 szt.
 3. RAM 8GB (1 x 8GB)                                                                                     – 14 szt.
 4. RAM 16GB (2 x 8 GB)                                                                                 – 6 szt.
 5. Nagrywarka zewnętrzna                                                                          – 3szt.
 6. SSD 256 GB                                                                                                      – 22 szt.
 7. RAM 16 GB DDR 4 DIMM (1x 16GB)                                                     – 8 szt.
 8. RAM 16 GB DDR 4 SODIMM (2 x 8GB)                                               – 5 szt.
 9. Kompresor                                                                                                    – 1 szt.
 10. KOMPUTERY – All IN ONE                                                                    – 8 szt.
 11. MONITORY IPS 27 cali                                                                           – 10 szt.
 12. KOMPUTERY – NETTOP                                                                      – 10 szt.
 1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4),nieużywanym wcześniej w innych projektach posiadającym odpowiednie certyfikaty.
 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez dostawcę.
 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” licząc od daty odbioru końcowego.
 4. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu umowy:

 1) Bezpłatny serwis gwarancyjny z odbiorem niesprawnego sprzętu przez Wykonawcę i dostarczeniem go po naprawie do siedziby Odbiorcy. Naprawy realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii przez Odbiorcę.

2) Czas reakcji – ten sam dzień lub następny dzień roboczy.

3) Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 48 godz. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas usunięcia awarii sprzętu zastępczego (nie gorszego od tego, który został zareklamowany).

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad.
 2. Okres gwarancji wymienionego nowego egzemplarza zaczyna swój bieg od daty dostarczenia go do użytkownika, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

kod  30213300-8 nazwa Komputery biurkowe,
kod  30237000-9 nazwa Części, akcesoria i wyroby do komputerów,
kod  30237100-0 nazwa Części komputerów,
kod  30236110-6 nazwa Pamięć o dostępie swobodnym (RAM),
kod 48624000-8 nazwa Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC),
kod 48325000-2 nazwa Pakiety oprogramowania do przygotowywania formularzy),
kod 30233180-6 nazwa Urządzenia z pamięcią flash,
kod 48620000-0 nazwa Systemy operacyjne,
kod 42123400-1 nazwa Sprężarki powietrza,

 1. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 4. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 1osobę wykonująca czynności w zakresie przedmiotu zamówienia była zatrudniona w okresie realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od daty podpisania umowy do max 30.09.2020r.

 

Do pobrania:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU